Gewestelijk RUP Ventilus | publieke raadpleging over de startnota

Wat? 

Ventilus stoomt elektriciteitsnet klaar voor meer duurzame energie

Met Ventilus kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspannings­net in West-Vlaanderen versterken en klaar maken voor de toekomst. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Noordzee als elektriciteithub met de bijkomende windmolens en potentieel van een tweede elektriciteitsverbinding naar het Verenigd Koninkrijk. Ventilus is ook belangrijk voor de industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen en de integratie van andere hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie op land. Zo wordt de transitie naar meer hernieuwbare energie mogelijk gemaakt.

De startnota voor realisatie van Ventilus is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bij de opmaak van de startnota werden verschillende mogelijkheden voor het tracé van Ventilus onderzocht. De beschreven scenario’s zijn tot stand gekomen door (1) rekening te houden met de principes van ruimtelijke ordening. Denk maar aan het hergebruik van bestaande tracés of de bundeling met snelwegen of kanalen, alsook door (2) rekening te houden met enkele technische en wettelijke randvoorwaarden en bepalingen.

De Vlaamse Overheid en Elia willen nu de burgers, omwonenden en belangenorganisaties maximaal betrekken bij de verdere ontwikkeling van het project.

Startnota inkijken?

Dat kan! Vanaf maandag 29 april tot en met donderdag 27 juni 2019 ligt er tijdens de openingsuren een exemplaar ter inzage op de dienst Omgevingsvergunningen in het stadhuis (Botermarkt 2, 880 Roeselare).

Ook digitaal kan je de startnota nalezen. Bekijk alle documenten hier.

Infomarkt bijwonen?

Ook dat is mogelijk. Op de infomarkten wordt de startnota van het gewestelijk RUP Ventilus toegelicht via infopanelen, kaartmateriaal en met duiding door verschillende deskundigen. Uiteraard zal er aandacht zijn voor de doelstelling maar ook over de wijze waarop het onderzoek zal gebeuren.

De verschillende tracévarianten zullen ook toegelicht worden met duiding waarom tot die varianten is gekomen. Er zal ook toelichting gegeven worden over de meer technische onderdelen. Alle betrokkenen hebben in dit stadium de ruimte om hun commentaar hierop te geven en suggesties te doen over eventueel andere varianten die best ook zouden onderzocht worden.

Vele mensen willen vandaag al weten waar de verbinding precies gerealiseerd zal worden zodat ze daarop hun opmerking kunnen geven. Door de vroegtijdige participatie zoals wettelijk voorzien, is dat op dit moment echter nog niet aan de orde. Op de infomarkt zal ook over de procedure zelf de nodige uitleg worden verschaft. Op die manier wordt duidelijk in welke stap van het proces men nu staat, waarover nu inspraak gevraagd wordt en welke inspraakmomenten er nadien nog zullen volgen.  

De inwoners van de 25 betrokken gemeentes zijn welkom op de 10 infomarkten die doorgaan in West-Vlaanderen in mei en juni 2019. In Roeselare zelf gaat geen infomarkt door. De drie infomarkten die dichtbij liggen voor Roeselarenaars worden hieronder opgelijst.

De infomarkten zijn vrij en doorlopend te bezoeken tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.

  • dinsdag 28 mei: ARDOOIE - 't Hofland, Oude Lichterveldestraat 13
  • dinsdag 4 juni: LICHTERVELDE - OC De Schouw, Statiestraat 113
  • dinsdag 11 juni: IZEGEM - Zaal ISO, Sint-Jorisstraat 62

Reageren?

Dat kan tot en met donderdag 27 juni 2019. Je kan je inspraakreactie rechtstreeks indienen bij de Vlaamse Regering. Je kan ze ook bezorgen via de Stad Roeselare. In beide gevallen moet je inspraakreactie gericht zijn aan de Vlaamse Regering, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Indienen bij de Vlaamse Regering (Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel)

Via de Stad Roeselare (Botermarkt 2, 8800 Roeselare)

  • afgeven tegen ontvangsbewijs aan het balieplein

Meer informatie?

De brochure Ventilus in een notendop geeft je beknopte info over het project. Ook op de website www.ventilus.be vind je extra informatie. Er is bovendien de mogelijkheid om in te schrijven op de Ventilus-nieuwsbrief.