Inname/gebruik van het openbaar domein voor werken met opbraak van het openbaar domein

Wat? 

Je werkt als aannemer voor een nutsmaatschappij en je moet bijvoorbeeld een sleuf trekken. Je werd door de stad aangesteld voor het uitvoeren van wegenwerken en je wil de werken opstarten.

Wat is het openbaar domein?
Alle delen van de openbare weg (rijbaan, voetpad, stoep, fietspad, gelijkgrondse en verhoogde bermen) alsook alle andere publieke ruimten, zoals pleinen, parkings, parkeerstroken,…

Voorwaarden: 

Je dient de vergunning minstens 10 dagen voor de inname aan te vragen.
Opgelet: de nodige signalisatie dient overeenkomstig het verkeersreglement te worden aangebracht.

Hoe? 

Je kan de vergunning ONLINE aanvragen.

Indien er verkeershinder wordt veroorzaakt, dient een signalisatieplan te worden voorgelegd. De vergunning kan je bekomen:

 • Indien geen verkeershinder en aangevraagd vóór 12 u. (digitaal of aan de balie): de dag zelf.
 • Indien wel verkeershinder: normaliter binnen 10 dagen.

 

Indien verkeershinder wordt veroorzaakt, dient de buurt te worden geïnformeerd over deze hinder. Hoe en wanneer dit moet, wordt in de vergunning bepaald. Je kan daarvoor het politiereglement (art. 2.7) raadplegen.

Je beschikt al over een vergunning maar de werken:

Wat meebrengen? 

Voor het aanvragen van een vergunning heb je best bij de hand:

 • Adres van de locatie of plaats waar de inname/het gebruik zal plaatsvinden.
 • Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart) of ondernemingsnummer.
 • Signalisatieplan indien er verkeershinder zal worden veroorzaakt + naam van de signalisatieverantwoordelijke.

 

Bij verlenging of wijziging, steeds het dossiernummer van de initiële vergunning vermelden.

Prijs? 
 • 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 15 euro/vergunning.
 • Een betalingsverzoek (overschrijvingsformulier) wordt opgestuurd.
Uitzonderingen: 

Een vergunning aanvragen en betalen is niet nodig, indien de volgende vier voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 1. Het gebruik van het openbaar domein duurt minder of maximaal twee dagen (≤ 2 dagen).
 2. Het gebruik van het openbaar domein vindt niet plaats in blauwe zone of zone betalend parkeren.
 3. Het gebruik van het openbaar domein gebeurt voor het uitvoeren van werkzaamheden (dus niet voor evenementen of handelsactiviteiten), bijvoorbeeld: je plaatst een puincontainer of hoogtewerker op straat of je laat bouw- of ander materiaal (zand, grind, brandhout,…) op straat lossen en haalt die dezelfde dag nog weg.
 4. Het gebruik van het openbaar domein veroorzaakt GEEN HINDER, noch voor het verkeer, noch voor manifestaties (wielerwedstrijd, rally, rommelmarkt,…), noch voor werken aan het openbaar domein (wegenwerken, werken aan waterleiding…).

 

* Met een inname van het openbaar domein zonder hinder wordt bedoeld:

 • Een inname van een plaats waar normaliter een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg op reglementaire wijze mag parkeren of van een plaats op de openbare weg zonder dat de overige weggebruikers gehinderd worden om op reglementaire wijze hun weg verder te zetten.

Indien de inname een voetpad betreft dienen de voetgangers eveneens op veilige en reglementaire wijze hun weg te kunnen verder zetten of dienen zij op een veilige wijze te kunnen oversteken.

Conform de geldende verkeerswetgeving kan een voetpad nooit uitsluitend ingenomen worden door voertuigen.

Een inname van een fietspad wordt steeds als hinderlijk beschouwd en valt aldus buiten het toepassingsgebied van innames zonder hinder.

 • Een inname die niet conflicteert met andere innames zoals blijkt uit de GIPOD databank of uit enige andere kennisgeving (niet limitatief: kennisgevingsbrief, plaatsen van verbodsborden,…). Deze andere innames hebben aldus steeds voorrang, ongeacht tijdstip van aanvraag.

 

Bovenstaande voorwaarden dienen allemaal vervuld te zijn, vooraleer er sprake kan zijn van een niet–hinderlijke inname.

Voormelde niet-hinderlijke innames dienen steeds te gebeuren in overeenstemming met de heersende verkeersreglementering, onder andere voor wat betreft eventueel noodzakelijke signalisatie.

Innames van het openbaar domein waarvan blijkt dat deze niet voldoen aan de definitie van niet-hinderlijk maar die niet de correcte procedure volgden, vallen onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de innemer.

De innemer zal bij dergelijke niet-reglementaire innames instaan voor alle eventuele schade en kosten voortvloeiend uit deze niet-reglementaire inname.