Premies en subsidies

Bouwen en Wonen

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij stad Roeselare.

Voor personen vanaf 55 jaar met een beperkt inkomen, geeft de stad een subsidie voor woningaanpassingen. Op die manier kunnen deze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen.

Een overzicht van alle subsidies, leningen, belastingverminderingen, … voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker ...

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid (vroeger FRGE-lening). De lening wordt...
De Vlaamse renovatiepremie is een financiële tegemoetkoming voor eigenaars die hun woning willen renoveren.
De Vlaamse overheid wil de daken van slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen is er een extra hoge sociale dakisolatiepremie. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de...
De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te maken.

Burger en Overheid

Door de toekenning van een werkingssubsidie voor erkende wijkcomités wil stad Roeselare die wijkwerkingen ondersteunen die het samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de communicatie in wijken, buurten en gebieden bevorderen. De stad wil zo de basiswerking van Roeselaarse wijkcomités...

Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen die lid zijn van de Noord-Zuidraad kunnen subsidies ontvangen voor hun werking.

Organisatoren van muziekfestivals en muziekevenementen kunnen hiervoor subsidies bekomen.

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Donderdag 10 september organiseerde stad Roeselare een infoavond voor alle welzijns-, gezins-, sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Zo'n 150 aanwezigen kwamen luisteren naar een inleiding van de vrijetijdspas, hoe je als vereniging drempelverlagend kan werken en hoe je online de...

Verenigingen en organisatoren die acties en projecten met een uitzonderlijke meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.
Erkende jeugdwerkverenigingen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor hun infrastructuurwerken. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor:
  • Werken aan het lokaal van de jeugdbeweging.
  • Bouwen van een nieuw lokaal.
  • Aankopen van een lokaal of een bouwgrond....

Door de toekenning van een werkingssubsidie voor erkende wijkcomités wil stad Roeselare die wijkwerkingen ondersteunen die het samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de communicatie in wijken, buurten en gebieden bevorderen. De stad wil zo de basiswerking van Roeselaarse wijkcomités...

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Heb je een leuk idee voor je buurt? Een originele activiteit? Een mini-bibliotheek? De wens om zelf het groenonderhoud in de wijk te doen? Een ander overtuigend engagement? Wilde ideeën voor dat braakliggend stukje grond?

De Stad wil initiatieven die het leven in een buurt aangenamer...

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op...

Roeselare wil de deelname aan vrije tijd van haar inwoners bevorderen. Hierbij heeft de stad bijzondere aandacht voor kansengroepen. 

Het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie wil kwetsbare mensen meer en volwaardig laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en...

Organisatoren van muziekfestivals en muziekevenementen kunnen hiervoor subsidies bekomen.

Economie en Werk

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement 'elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke kansen op vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie...

De stad Roeselare wil zo weinig mogelijk leegstaande winkels in het kernwinkelgebied. Daarom steunt de stad de ondernemers met subsidies.

Vind jouw subsidie!

  • Ik wil een handelspand buiten het kernwinkelgebied een andere functie geven.
...
Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden. Ze verhinderen erosie en afspoeling en zijn milieuvriendelijk. Ze worden als organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Land- en tuinbouwers kunnen een premie voor het inzaaien van...

In de subsidiedatabank kan u de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. U vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies. De ...

Groen, milieu en energie

Een overzicht van alle subsidies, leningen, belastingverminderingen, … voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker ...

Tussen 1 april en 31 juli kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een subsidie ter bescherming van zwaluwnesten. De subsidie bedraagt 25 euro per jaar onafhankelijk van het aantal nesten.

 

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar kippen kunnen gemakkelijk het grootste deel van ons keukenafval binnenspelen. Een eenvoudige manier om de hoeveelheid afval te beperken. Daarom verkoopt het stadsbestuur jaarlijks kippen tegen een gesubsidieerde prijs. De kippen worden tijdens de...

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Kleine landschapelementen zoals knotbomen, hagen en houtkanten hebben een duidelijke meerwaarde voor het landschap. Ze zorgen voor een gevarieerd landschap en zijn een schuil- en broedplaats voor verschillende planten en dieren. Om deze kleine landschapselementen zoveel mogelijk te behouden,...

De federale overheid geeft een belastingsvermindering wanneer je investeert in dakisolatie. Je krijgt een vermindering van 30% van het factuurbedrag, begrensd tot een maximumbedrag.
Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Onderwijs en Wetenschap

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare scholen uit het basisonderwijs voor de organisatie van schoolopvang. Dit om een antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kinderen.

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘elk telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Basisscholen kunnen jaarlijks

  • financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen.
  • procesbegeleiding of coaching aanvragen. 

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Met deze subsidie wil de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven ondersteunen die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang voor schoolgaande kinderen.

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement 'elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke kansen op vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie...

Welzijn en Gezondheid

Kaderreglement 'Elk Telt', sociale projecten die gelijke kansen bevorderen binnen de thema's armoede, integratie, gezondheid en opvoeding

Met dit reglement wil de stad Roeselare ...

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, een buur, … die zwaar zorgbehoevend is. We spreken van mantelzorg als de zorg die wordt gegeven vrijwillig, van lange duur en intensief is.

Met deze subsidie wil de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven ondersteunen die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang voor schoolgaande kinderen.

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind.

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Als je een handicap hebt, kun je moeilijkheden hebben om voor een inkomen te zorgen. Het kan zijn dat je niet méér kan verdienen dan 1/3de van wat een gezonde persoon kan verdienen. Ben jij in die situatie, dan kun je recht hebben op een minimuminkomen, de inkomensvervangende...

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘elk telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Basisscholen kunnen jaarlijks

  • financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen.
  • procesbegeleiding of coaching aanvragen. 

Stad Roeselare geeft een vakantietoelage aan chronisch zieken en personen met een handicap (ongeschiktheid van minstens 66% of 9 punten bij de F.O.D. Sociale Zekerheid) die in Roeselare wonen.

Stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen.

Heb je een leuk idee voor je buurt? Een originele activiteit? Een mini-bibliotheek? De wens om zelf het groenonderhoud in de wijk te doen? Een ander overtuigend engagement? Wilde ideeën voor dat braakliggend stukje grond?

De Stad wil initiatieven die het leven in een buurt aangenamer...

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Stad Roeselare geeft een sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een handicap en verlengd minderjarigen die in Roeselare wonen.

Als je een handicap hebt, lukt het soms niet meer alles nog zelf te doen. Men spreekt dan van een verminderde zelfredzaamheid. Vaak heb je hulp nodig van anderen: om eten te maken, je woning te onderhouden, je vervoer … Dat brengt extra kosten met zich mee. Wanneer je 65 jaar of ouder bent, kun...

Donderdag 10 september organiseerde stad Roeselare een infoavond voor alle welzijns-, gezins-, sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Zo'n 150 aanwezigen kwamen luisteren naar een inleiding van de vrijetijdspas, hoe je als vereniging drempelverlagend kan werken en hoe je online de...