Collectieve schuldenregeling

Wat? 

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die personen met structurele schuldproblemen de mogelijkheid biedt om na verloop van tijd opnieuw schuldenvrij te zijn. Tijdens de procedure wordt een schuldbemiddelaar aangesteld die in de mate van het mogelijke je schulden afbetaalt en tegelijkertijd bewaakt dat je nog menswaardig kan leven.

OCMW Roeselare is erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Dit betekent dat OCMW Roeselare als schuldbemiddelaar in een collectieve schuldenregeling kan aangesteld worden. Je kan een collectieve schuldenregeling ook aanvragen via een advocaat.

Voordelen collectieve schuldenregeling:

 • • Als de regeling is afgelopen, ben je in principe schuldenvrij. In de praktijk betekent dit vaak dat een deel van de schulden kwijtgescholden wordt.
 • • Schuldeisers mogen geen invordering van de schulden meer doen. Dit heeft het voordeel dat je opnieuw meer rust krijgt en er geen extra  inningskosten meer worden  gemaakt.
 • • Tijdens de procedure mogen de schuldeisers geen extra intresten of kosten meer aanrekenen.
 • • Er zijn geen individuele onderhandelingen met elke schuldeiser apart meer nodig want er wordt in één plan naar een oplossing gezocht voor alle schulden.

 

Nadelen collectieve schuldenregeling:

 • •Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. De schuldbemiddelaar moet betaald worden. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van het aantal schulden en wat de schuldbemiddelaar allemaal moet doen. Het ereloon van de schuldbemiddelaar wordt opgenomen in het afbetalingsplan. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal dit loon ten laste zijn van het Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast.
 • •Je beschikt niet meer over je eigen inkomsten. De schuldbemiddelaar ontvangt je hele inkomen en betaalt jouw schulden in de mate van het mogelijke af. De schuldbemiddelaar stort je leefgeld op je eigen rekening. Voor grote uitgaven moet je altijd extra geld vragen aan de schuldbemiddelaar of zelfs aan de rechter.
 • •Je verliest een deel van je privacy. De schuldbemiddelaar schrijft elke uitbetalingsinstelling (ook je werkgever), je bank en alle schuldeisers aan  met de melding dat je toegelaten werd tot de collectieve schuldenregeling.
 • •Je kan door de rechtbank verplicht worden om je woning, auto of andere waardevolle beslagbare goederen te verkopen om je schuldeisers te  betalen.
 • •Een collectieve schuldenregeling kan verschillende jaren duren.
 • •De rechter kan bijkomende voorwaarden opleggen zoals zoeken naar een goedkopere woning, werk zoeken, budgetbeheer aanvragen, enz.
Voorwaarden: 
 • •Tijdelijke betalingsproblemen volstaan niet. Om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling moet het gaan om grote en structurele schulden die je onmogelijk kan terugbetalen binnen een redelijke termijn.
 • •Een handelaar, NV of BVBA komt niet in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling. Vrije beroepen, boeren en ambachtslui komen in principe wel in aanmerking.
 • Je mag je schuldeisers niet bewust benadeeld hebben.
 • •Wanneer je eerder in collectieve schuldenregeling was maar de procedure werd herroepen, kom je in de meeste gevallen vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe collectieve schuldenregeling.
Hoe? 
 • •Om een collectieve schuldenregeling aan te vragen moet je een verzoekschrift indienen bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je woont. Je kan dit verzoekschrift zelf opstellen of je kan je hiervoor richten tot een advocaat of het OCMW.
 • •De rechter beslist of je kan toegelaten worden tot de procedure. Indien je toegelaten wordt, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Dit kan een advocaat zijn, maar dit kan ook OCMW Roeselare zijn indien dit in het verzoekschrift werd gevraagd.
 • •De schuldbemiddelaar probeert in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen.
 • Wanneer hij hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een totale kwijtschelding van schulden opleggen.
 • •Vanaf het ogenblik dat je wordt toegelaten, ontvang je zelf je inkomen niet meer. De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van je inkomen geven om dagelijkse behoeften en eventueel afgesproken kosten te betalen.
 • •Wanneer je je niet houdt aan de afspraken die in een collectieve schuldenregeling gemaakt zijn, kan deze door de rechtbank beëindigd worden. Dit is een herroeping en betekent dat je in de eerstvolgende vijf jaar in principe uitgesloten bent van een collectieve schuldenregeling.
Wat meebrengen? 

Om een verzoekschrift te kunnen opmaken heeft het OCMW Roeselare of een advocaat volgende informatie nodig:

 • • Je identiteitskaart.
 • • Uittreksel van de bevolking.
 • • Overzicht inkomsten van jezelf en van de personen met wie je samenwoont.
 • • Bewijsstukken inkomsten van jezelf en van de personen met wie je samenwoont.
 • • Overzicht vaste kosten.
 • • Bewijsstukken vaste kosten.
 • • Aankoopakte woning.
 • • Overeenkomst hypothecaire lening.
 • • Huurovereenkomst.
 • • Bewijs huurwaarborg.
 • • Kopie inschrijvingsbewijs wagen.
 • • Overzicht schulden.
 • • Bewijsstukken schulden.
 • • Contract(en) kredietovereenkomst(en).
 • • Kopie vonnis correctionele rechtbank.
 • • Kopie echtscheidingsvonnis
Prijs? 

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar moet zijn ereloon laten goedkeuren door de rechter.