Bodemattest

Wat? 

Een bodemattest is een formulier dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Je bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert.

 • Als een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van deze grond.
 • Als jouw grond wel in het register staat, moet je eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor je de grond kunt overdragen. Dat betekent dat het om een risicogrond gaat: een grond waarop risico-activiteiten worden/werden uitgeoefend die potentieel bodemverontreiniging kunnen geven.
Voorwaarden: 

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

 • koopt
 • verkoopt
 • ruilt
 • of schenkt.

Wie de grond overdraagt, moet voor het bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Voor een grond uit een erfenis of legaat is dat niet nodig. De personen in het contract moeten immers in leven zijn.

Hoe? 

Op de website van OVAM kunt u een aanvraagformulier aanvragen of downloaden.

Je kunt het ook krijgen

 • bij de notaris
 • op het nummer 015 28 44 59 van de Infolijn Bodem
 • bij de milieudienst van jouw gemeente.

Je krijgt het attest van OVAM binnen de 30 kalenderdagen na jouw aanvraag.

Je kan ook steeds contact opnemen met de Infolijn Bodem om te informeren hoe ver het met jouw dossier staat.

Jouw bodemattest blijft geldig zolang er niets verandert. Als er later toch vervuiling van de grond optreedt of het perceel van oppervlakte of bestemming wijzigt, moet je een nieuw bodemattest vragen.

Prijs? 

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 52 euro voor een volledig kadastraal perceel of 209 euro voor een deel van een kadastraal perceel.

Regelgeving: 
 • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).