2021 wordt het jaar van veerkracht, zorg en zuurstof

7 december 2020

De Roeselarenaar gaf in 2020 het beste van zichzelf, in moeilijke omstandigheden. Ook het stadsbestuur moest ingrijpende beslissingen nemen en nieuwe structuren opzetten om de crisis goed te kunnen aanpakken. Begin maart werd een stedelijke corona Taskforce opgericht, die op vandaag nog steeds continue bijeenkomt.

Vol vertrouwen in 2021 willen we samen onze rug rechten.

De basis blijft uiteraard het meerjarenplan 2020-2025 dat tot stand kwam na het bestuursakkoord met het 500-puntenprogramma. Dit kan je nog eens opnieuw bekijken op www.roeselare.be

Dat de coronacrisis ook een impact op de financiën van de stad heeft, is niet te voorkomen. De crisis zorgt namelijk voor minder inkomsten, uitstel van betalingen en bijkomende steunaanvragen bij de welzijnsdiensten.

In juni voorzag de stad al een ingrijpende financiële aanpassing aan de meerjarenplanning door extra middelen te voorzien om de eerste coronagolf en de relancemaatregelen erna doeltreffend aan te pakken. Ze vertegenwoordigen een investering van 3 miljoen euro, met specifieke enveloppes voor economie, sociaal beleid, zorg, verenigingen en communicatiecampagnes. Deze enveloppes blijven aangewend voor de verlenging van diverse maatregelen, ook in 2021. Ze worden bovendien versterkt:

 • De voorziene ondersteuning van handelaars en horeca wordt verlengd met 350.000 euro.
 • Door de stijgende vraag naar steun bij de welzijnsdiensten, worden er in 2021 extra middelen voorzien in het kader van individuele hulpverlening door het OCMW.
 • Naast de verderzetting van subsidies en premies aan gezinnen en verenigingen kiest de Stad voor  bijkomende middelen ter ondersteuning van de verenigingen
 • Het belang van aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietszones werd door de coronaperiode nog groter. Er gaat extra geld naar fietsveilige wegen en meer groen in de stad.
   

Door een zorgvuldig financieel beheer kan de stad, zelfs met deze serieuze impact op het budget, haar geplande programma van investeringen voortzetten. De financiële toestand van de stad blijft gezond. Met en na corona gaat Roeselare verder: een stad vol initiatief, betrokkenheid en ademruimte.

In 2021 focust het beleid op initiatieven die de veerkracht van de inwoner, verenigingen en ondernemers #VANRSL ondersteunen. De volledige tekst voor het jaarplan 2021 is te lezen op www.roeselare.be

Hieronder lees je enkele speerpunten uit het jaarplan 2021.

1. Veerkracht

2020: wat een jaar. Eind 2019 maakte iedereen nog hoopvolle plannen voor 2020. Het draaide echter anders uit. Ondernemers zagen hun dromen moeilijker haalbaar, verenigingen moesten zich heruitvinden en zowel oud als jong snakt naar meer menselijk contact en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding.

2021 wordt het jaar van de veerkracht. Het stadsbestuur engageert zich tot bijkomende steun op verschillende vlakken, zodat mensen de kracht voelen om - na een donkere periode - hoopvol naar de toekomst te kijken.

Veerkracht voor onze ondernemers #VANRSL

In juni 2020 stelde de stad, in samenwerking met de vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo Roeselare, haar Kernplan 2 voor. Dit plan bundelt 43 concrete acties om ondernemers extra zuurstof te geven zodat ze kunnen blijven ondernemen en investeren. Na een moeilijk jaar, waar lokaal kopen bij handelaars en horeca #VANRSL centraal stond, worden deze inspanningen resoluut verder gezet.

Investeren in bedrijvigheid

Wie wil starten met een onderneming, is in Roeselare aan het juiste adres. In 2021 wordt een starterscheque uitgewerkt, als steun in de rug voor wie nieuwe plannen wil realiseren.

De succesvolle ondersteuningspremie “Roeselare B(l)oeit” is er in de strijd tegen leegstaande panden. De premie wordt vanaf 2021 verdubbeld per nieuw bijkomende handelszaak.

Bedrijvigheid via het kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke economische zet voor de ruime regio. Ze maakt duurzaam vrachtvervoer mogelijk, waardoor er minder vrachtwagens op de weg rijden. De stad wil dit nog stimuleren en investeert daarom in het herstel van de kaaimuren aan de Kop van het Kanaal.

Investeren in shopping en voeding

Genieten van het winkelen. Dat gebeurt het liefst in een frisse, aangename en nette omgeving. De Stad investeert in 2021 in een heropfrissing van het kernwinkelgebied. In een eerste fase worden de Ooststraat en de Vlamingstraat heropgefrist met aantrekkelijke verfraaiingselementen en een Instagrammable Route. In overleg met de handelaars wordt het ontwerp opgemaakt voor de definitieve herinrichting van het verkeersvrije deel van de Ooststraat en de Vlamingstraat. De voorziene uitvoering daarvan zal vermoedelijk in 2022 gebeuren. 

Een pakje afhalen in een winkel, een maaltijd afhalen aan een horecazaak,… Het is vaak snel even binnen en buiten wandelen. Shop&Go-parkeerplaatsen zijn hiervoor een ideale oplossing. Je kan er, zonder parkeerticket, gratis parkeren gedurende 30 minuten. In het voorjaar van 2021 zullen bijkomende shop&go-plaatsen worden voorzien in de binnenstad. Je herkent ze aan de rode streep.

Roeselare een toeristische stad? Zeker wel! De stad zet haar fantastische horecazaken in de kijker, want zij verdienen een duwtje in de rug. Roeselare wordt buiten de stadsgrenzen gepromoot als “creative city of gastronomy”. Bezoekers worden naar de stad gelokt met lekkere acties.

Ook het gekende “Toerist in eigen stad” wordt verder gepromoot. Tijdens de lockdown ontdekten heel wat inwoners nieuwe plekjes in eigen stad. Typische Roeselaarse speerpunten staan centraal: voeding, shopping en KOERS. Meer info lees je op www.visitroeselare.be.

Investeren in verenigingen en vrije tijd

Verenigingen zijn de lijm die zoveel inwoners samenhouden. Het virus betekent ook voor hen nieuwe uitdagingen: digitaal vergaderen, creatieve oplossingen bedenken, minder inkomsten ontvangen,… .

Het corona-ondersteuningspakket voor verenigingen wordt verder uitgebouwd. Na de 50 % verhoging van de subsidies in 2020, voorziet het Coronafonds van de stad in een nieuwe verhoging tot 30% in 2021. Daarnaast zijn er nog een aantal andere steunmaatregelen. Dit gaat om vouchers die kunnen ingewisseld worden voor de huur van infrastructuur of materiaal, een tegemoetkoming voor reeds gemaakte kosten voor evenementen of projecten die door corona moesten afgelast worden, enz.

Hopelijk kunnen er in het nieuwe jaar opnieuw evenementen doorgaan, uiteraard steeds op een coronaveilige manier. Om initiatiefnemers te helpen, zal de stad de Expo Roeselare omvormen tot een coronaveilige locatie voor evenementen. Hiervoor wordt 100 000 euro uitgetrokken.  Ook ontsmettingszuilen zitten voortaan in het uitleensysteem van de stad.

2021 wordt ook het jaar waarin cultuur in Roeselare prominenter in de kijker wordt geplaatst.

Met het Rodenbachjaar als trekker wordt de “Zomer van Rodenbach” niet alleen een eerbetoon aan Albrecht Rodenbach, maar het is ook een traject waarin alle verenigingen (cultuur, sport, jeugd) en economische en toeristische actoren worden betrokken. In samenwerking met onze partners De Spil, ARhus, STAP en SASK wordt een programmatie uitgewerkt in het teken van Rodenbach.             
Vorig jaar vierden we de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Roeselare door de Polen. Dit heeft de banden tussen de gemeenschappen nog versterkt. De Poolse regering zal mee investeren in de uitbouw van de Oude Tramstatie en de oorlogsbunker in de Sint-Hubrechtsstraat naar twee expositieruimtes als ‘Pools Memorandum’ rond generaal Maczek en de oorlog.  Meer nieuws hierover in 2021!

Ook al zijn veel Roeselarenaars al aan het sporten: er kan altijd nog een tandje bij.

Naast het verder promoten van de digitale stratenlopen en de start van de City Run-app, zet de stad een netwerk uit van meer dan 42 km permanente looproutes.

De tweede en laatste fase van de renovatie en heroriëntatie van het Stedelijk Sportstadion in de Spanjestraat wordt verdergezet. De totale renovatie en uitbreiding van Sporthal Onze Kinderen zit op schema en wordt in de zomer van 2021 aangevat. In Oekene gaat de nieuwe groen- en sportomgeving rond de Ark open. Je leest het goed, geen excuses meer om niet te sporten!

Investeren in wijken en deelgemeenten

Elke inwoner #VANRSL voelt zich verbonden tot zijn straat, wijk en deelgemeente. In verschillende deelgemeenten en wijken wordt er extra geïnvesteerd. Een greep uit de plannen in 2021:

In het Krachtgebied Groenpark-Meiboom  wordt gestart met het project burgerbegroting. Dit betekent dat wijkbewoners er zelf mee kunnen bepalen hoe hun wijkbudget wordt besteed. Kiezen ze voor een verdere verfraaiing van de buurt, voor projecten om de cohesie tussen de inwoners verder te versterken,.. ? Samen met de stad gaan ze in gesprek. 

In het voorjaar start het participatietraject binnen het Krachtgebied Krottegem met de Buurtmaatschappij. Er was reeds een traject over de heraanleg van de Spanjestraat. Alle inwoners van Krottegem krijgen eind januari een krant in de bus met daarin de acties vanuit de stad om van hun wijk een nóg betere, groenere en gezonde plek te maken.      
       
In Beveren startte in het najaar een bewonersbevraging over de invulling van het nieuwe ontmoetingscentrum. In  2021 krijgen de definitieve ontwerpen vorm.            
De eerste werken zijn gestart in de schoolomgeving van Beitem, als aanloop naar de uitvoering van de plannen voor de gemeenschapszaal en de vergroening van de dorpskern. Een eerste krant die alle projecten bundelt, valt binnenkort in de bus van elke Beitemnaar. Daarin lees je ook meer uitleg over HOPLR, een vrijblijvend digitaal wijkplatform waarmee inwoners contact kunnen leggen met elkaar om elkaar hulp te bieden, informatie te delen of activiteiten aan te kondigen. 
In Rumbeke krijgen de verenigingen straks meer ruimte in zaal OCAR. De werkzaamheden van de circulatiemanager, experten en het bewonersoverleg voor het circulatieplan Rumbeke worden in 2021 afgerond.

2. Zorg

Het virus vergt van iedereen veel kracht. Meer dan ooit is het nodig dat mensen zorg dragen voor elkaar. Het stadsbestuur laat niemand in de kou staan en is bezorgd voor inwoners in een kwetsbare situatie. In 2021 gaat extra aandacht naar het mentaal welzijn van de inwoners #VANRSL. De strijd tegen eenzaamheid en armoede schakelt een versnelling hoger. 

Vele inwoners #VANRSL tonen zich solidair en warm. Het stadsbestuur is alle vrijwilligers van “Roeselare Helpt” dankbaar. Met de campagne “1000 keer oltegoare” zoekt de stad 1000 mensen die anderen willen helpen in deze moeilijke tijden. Dit kan vanalles zijn: van boodschappen doen tot iemand opbellen die zich eenzaam voelt. Kan jij iets betekenen voor iemand? Bekijk dan de info op www.roeselare.be/roeselarehelpt of bel naar 1788 om te weten te komen hoe jij kan helpen.

Iedereen #VANRSL

Uit de Stadsmonitor blijkt dat 8% van de Roeselarenaars zich eenzaam voelt. Ruim de helft van alle inwoners heeft geen wekelijks contact met familie, vrienden of buren.  “Oltegoare, niet alleen” wil dat sociaal isolement voorkomen. Hoe kan dat? Enerzijds door als inwoner bezorgd te zijn om je medemens en nu en dan eens te vragen hoe het gaat. Anderzijds is het belangrijk om te weten waar je terecht kan, als je het even moeilijk hebt. In de kerstperiode werden met diverse verenigingen, vrijwilligers, ARhus en De Spil de eerste warme acties opgezet.  De strijd tegen eenzaamheid gaat onverminderd verder in 2021.

Het Samenlevingsplan Iedereen #VANRSL wordt voorgesteld. Dit plan bundelt alle specifieke acties voor sociale cohesie, anti-discriminatie, pleeggezinnen en eenoudergezinnen, onthaalbeleid en inburgering en een regenboogplan.

Extra middelen op verschillende vlakken

Toegankelijke gezondheidszorg is meer dan ooit belangrijk. In samenwerking met onder meer vzw t'Hope is hierover een project actief.

Net zoals in 2020, wordt er in 2021 opnieuw een budget van 25 000 euro voorzien als noodhulpfonds voor lokale sociale organisaties. Dit dient om tegemoet te komen aan de extra uitdagingen van kwetsbare doelgroepen waarmee zij geconfronteerd worden.

Mantelzorgers krijgen een financiële opwaardering voor hun uitmuntende werk. Het bedrag van de mantelzorgpremie wordt verhoogd.

Ook op vlak van drugshulpverlening wordt er in 2021 een versnelling hoger geschakeld. Dit gebeurt door een nieuwe samenwerking tussen alle professionele partners die met het thema bezig zijn.

Het Computer in je rugzak-project wordt uitgebreid naar een deel van het volwassenenonderwijs zodat het volgen van een aantal cruciale lessen (tweedekansonderwijs, Nederlandse les) niet in het gedrang komt.

Op mentaal welzijn staat geen leeftijd

Het project met de Huisartsenkring en het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kwadraat krijgt bijkomende financiële steun. Hiermee wordt hulp (aan huis) geboden voor +65-jarigen met een psychische problematiek en voor volwassenen die, voor maximum 11 euro per sessie (of 4 euro indien verhoogde tegemoetkoming) een beroep kunnen doen op een eerstelijnspsycholoog.

Ook jongeren ervaren angsten en zitten met vragen. De stad investeert in de veerkracht van jongeren, onder meer via weerbaarheidstrainingen voor leerlingen  van de laatste graad lager onderwijs, van de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs en een extra vrijetijdsaanbod.

Professionele samenwerkingen

Eind 2021 opent het vernieuwde “RSL op Post” in de Hugo Verrieststraat. Dit wordt de nieuwe thuishaven voor de Kringwinkel en het Ecocafé, sociale kruidenier De Graancirkel, het Makerslab, het inloophuis Kom-af, een team van professionele hulpverleners en nachtopvang, maar ook een plek waar culturele en sociale activiteiten een plek hebben.

Tijdens de coronaperiode is gebleken dat de stad kan rekenen op professionele zorgpartners. Er is veel informatie-uitwisseling en kennisdeling. Eén van die samenwerkingen zal resulteren in een palliatief centrum. Dit komt er midden 2021 in het voormalig Moederhuis aan de Ronde Kom en is een partnerschap tussen AZ Delta, Motena, Vincenthove en De Mantel.

3. Zuurstof

De tijden ‘in ons kot’ doen ons verlangen naar een leven ‘uit ons kot’, waar we opnieuw zorgeloos kunnen ademen, fietsen, sporten, wandelen en elkaar ontmoeten.  Het stadbestuur geeft verder concrete vorm aan de ambities en budgetten uit het meerjarenplan 2020-2025. Hieronder gaan enkele accenten van het beleid.   

Meer groen: RSL Boomt

Stad Roeselare investeert in meer bomen en waterpartijen. Hiervoor wordt er bijkomend 525 000 euro voorzien. In totaal gaat er 7 miljoen euro naar méér groen in de stad.

Die vergroening zal je op heel veel plaatsen kunnen zien. Want we gaan verder in de richting van 100 000 nieuwe bomen. Een greep uit de locaties voor 2021: centrum Oekene, de omgeving aan de St. Jozefskerk, de recreatieve site Elzenhof, de speelplaats van SBS De Brug, de groenzone aan het Biezenhof, de recreatieve zone in het St. Sebastiaanspark, enz.

Wandelen in de natuur is voor veel inwoners dé uitlaatklep bij uitstek. De wandelinfrastructuur in het Bergmolenbos en het Krommebeekbos worden vervolledigd.

Met de ondersteuning van de Vlaamse Regering krijgt ook “De Route #VANRSL” verder vorm. Dit is een groene gordel die de verschillende groenzones in het centrum zal verbinden.

Veilig fietsen: velodroom #VANRSL

De Roeselaarse Velodroom om 100 km fietsveilige wegen te realiseren gaat verder. De stad voorziet een extra budget van 1,5 miljoen euro. In totaal wordt er 7 miljoen euro geïnvesteerd in fietsveilige wegen. In 2021 worden al zeker 20 kilometer extra fietsveilige wegen aangelegd. Dit gebeurt o.a. in Ventweg-Zuid, Duivigestraat, Oude Zilverbergstraat, het fietspad aan de Collievijverbeek, enz. Ook worden er op 130 kruispunten extra markeringen aangebracht om de fietspaden te accentueren.

In Roeselare zijn er heel wat “trage wegen”. Dit zijn steegjes en fietsverbindingen, bospaden en veldwegen. Vaak zijn het korte, snelle en veilige verbindingen tussen je huis en de school, op weg naar het werk of naar de winkel. Ze verhogen de natuurbeleving, nodigen uit om er te wandelen en te fietsen en ze maken bovendien ook deel uit van ons erfgoed. De eind november opgestarte inventariseringsoperatie samen met de inwoners, mondt uit in een kwaliteitsvolle versterking van deze trage wegen.

Nieuw in Roeselare! Op drukke fietslocaties worden fietspompen voorzien, onder meer aan het station en aan de fietssnelweg. Samen met de locatie aan KOERS, zal je dus op drie plaatsen in Roeselare terecht kunnen om je fietsbanden op te pompen.  

Roeselare speelt

De kinderen en jongeren #VANRSL hebben het recht op eigen speel- en ontmoetingsplekken. Het speelruimteplan brengt die verschillende plaatsen in kaart. Ook nieuwe speelplekken worden voorzien, onder meer in het Bergmolenbos. In  2021 worden extra speelpleintjes aangelegd in de Aakstraat en aan de Waterdam, wat het totaal aan speelpleintjes in de Stad op 72 brengt. Deze zijn terug te vinden op de speelkaart #VANRSL.  

Stad in ontwikkeling

Voetgangersoversteken en zebrapaden worden veiliger gemaakt. In 2020 werden alle zebrapaden van Roeselare in kaart gebracht. In 2021 worden er 70 verlaagde borduren aan zebrapaden aangelegd.  Dit zorgt voor een betere toegankelijkheid voor voetgangers, rolstoelgebruikers, buggy’s, etc.

Een aantal werken op het openbaar domein worden gestart of verder uitgevoerd. In 2021 gaat het o.a. om:

 • Afronding van de werken in de Brugsesteenweg tegen eind 2021
 • Afronding van de werken in Ter Reigerie en Stadenstraat
 • Laatste fase van de herinrichting stationsomgeving (o.a. fietsenstallingen)
 • Start van de heraanleg van de Spanjestraat
 • Start van de rioleringswerken in de Honzebroekstraat
   

De voormalige site Damman-Croes op Krottegem krijgt vorm als een groene woon- en leefbuurt, waar zowel groene publieke ruimte, duurzaamheid, en gemeenschapsvoorzieningen elkaar ontmoeten.  In 2021 definieert de stad dit project.

Klimaatswitch #VANRSL

In 2021 wordt een uitgebreide campagne gevoerd om de inwoners te betrekken om van Roeselare een ware klimaatstad te maken.

De eerste energiewijk in Roeselare gaat van start. Met het Europese “Stronghouse” project worden collectieve energetische renovaties gepromoot. De wijk Jonkershof/ Verzonken Kasteel in Beveren bijt hier de spits af. De stad start met een groepsaankoop van zonnepanelen en realiseert die op overheidsgebouwen, onder andere op het nieuwe stadhuis en op de brandweerkazerne Midwest.

Het circulaire waterproject bij de heraanleg van het Kerelsplein is een baanbrekend initiatief.  Het resultaat zal een intergemeentelijk slim waterbeheersingssysteem zijn, met realtime monitoring, digitale pluviometers en sensoren. Dit gebeurt samen met o.a. Vives, de Broederschool, WVI en private partners. De circulaire economie krijgt een boost met het project ‘Sharepair’, waarbij dankzij het Makerslab van “RSL op Post” wordt ingezet op actieve reparaties.

Meer informatie over alle klimaatacties vind je op www.klimaatswitch.be.

Veiligheid en netheid

Waterveiligheid is reeds jaren een belangrijke prioriteit voor de stad. Onder meer door rioleringswerken en de inrichting van overstromingsgebieden en bufferbekkens, wapent de stad zich tegen wateroverlast. In 2021 gaat het onder andere over volgende projecten:

 • Rioleringswerken in de Grote Bassinstraat, Beversesteenweg (kruispunt R32), Wijnendaelestraat, Brugsesteenweg,… . De projectvoorbereiding wordt opgestart voor de aanpak Wulfkolstraat, Karabiniersstraat, Kleine Zilverstraat, Gentstraat en Knokuilstraat.
 • Inrichting van overstromingsgebieden aan de Kapellebeek ten noorden van de Duivigestraat, ter hoogte van de Iepersetraat (aan de Collievijverbeek)
 • Inrichting van waterbufferbekkens aan de Vlietputbeek (Gabriëlstraat), Krommebeek (Heirweg),.. De inrichtingen aan de Regenbeek en Babilliebeek worden ook verdergezet.
   

In 2021 worden vuilnisbakken in het Stadscentrum vervangen door ‘slimme vuilnisbakken’.

Opnieuw wordt 90.000 euro geïnvesteerd in het cameraschild van Roeselare: betere positionering van enkele camera’s, sluitend maken van het schild in de Meensesteenweg en het vervangen van enkele oudere camera’s.

In het voorjaar wordt bij alle inwoners het Veiligheidsmagazine #VANRSL verspreid, als voorloper van de wijkagentenkrant. Hierin zal alle informatie gebundeld staan over de werking en contactgegevens van onder andere de wijkinspecteurs en de inmiddels grote equipe van 13 gemeenschapswachten in Roeselare.

Stadsdiensten steeds bereikbaar via 1788 of 1788 [at] roeselare.be.

Ook voor alle stadhuismedewerkers #VANRSL wordt 2021 een jaar met veranderingen. In het voorjaar van 2021 starten de sloopwerken van het huidige stadhuis. De stadsdiensten verhuizen dan tijdelijk naar nieuwe toegankelijke locaties op de Munt, de Delaerestraat, Het Laere en de Guido Gezellelaan.

De dienstverlening blijft altijd gegarandeerd. Ook vanuit de tijdelijke locaties wordt er verder gewerkt om je als inwoner zo goed mogelijk te betrekken bij het beleid en je te informeren. Hopelijk met veel fysieke bijeenkomsten op een coronaveilige manier, digitaal als dat nodig is.    Een mooi overzicht van welke diensten tijdelijk waar zullen zitten, zal in het voorjaar 2021 bekend worden gemaakt. Alle inwoners zullen in de brievenbus een infogids ontvangen waarin alle contactgegevens terug te vinden zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • cover budget 2021
Toon vergrote weergave in een popup (cover budget 2021)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?