Aanduiding deskundigen voor bestuursorganen De Spil vzw

27 juni 2019

Recent keurde de gemeenteraad de profielen goed voor twee gezochte deskundigen om de Algemene Vergadering van De Spil te vervoegen.

Profielen

Er worden twee profielen gezocht:

 • één (breed) profiel met veel ervaring in het Roeselaarse culturele verenigingsleven
 • één (specifiek) profiel waarbij de nadruk ligt op de professionele kunstbeoefening
   

Het breed "verenigingsprofiel" mikt op kandidaten die een ruime culturele expertise hebben en een bijzondere band met het Roeselaarse en regionale werkveld, het culturele middenveld in onze stad en streek. Dit sluit aan bij de verbindende opdracht die De Spil vzw wenst te realiseren tussen publiek, culturele verenigingen en haar roeping als een professioneel  veelzijdig cultureel centrum.

Het specifieke profiel mikt op kandidaten met een zelfstandig professioneel kunstenaarsstatuut en een gespecialiseerde kennis inzake digitale ontwikkelingen in de kunstwereld. Dit sluit aan bij de opdracht van De Spil vzw om alle doelgroepen van de samenleving  te bereiken, zich als cultuurcentrum ook succesvol te oriënteren in een wereld met steeds meer digitale beleving en waar de jonge generatie zich als digitale generatie zich steeds meer manifesteert. De aanwezigheid van een professioneel kunstenaar met dergelijk specifiek maatschappelijk relevant profiel in een Algemene Vergadering is in deze zin een verrijking.

 

Profiel voor de kandidaat "ervaring in het culturele verenigingsleven":

 • minstens 20 jaar ervaring hebben in het culturele verenigingsleven te Roeselare
 • minstens 10 jaar een bestuursverantwoordelijkheid opgenomen hebben in een culturele vereniging
 • ervaring hebben in samenwerking met andere culturele spelers en gezelschappen
 • concrete en bewezen ervaring met professionele culturele instellingen in het kader van culturele producties
 • beschikken over een breed netwerk van landelijke en regionale culturele spelers
 • wonen in Roeselare 
   

 

Profiel voor de kandidaat "actief in de professionele kunstbeoefening":

 • zelfstandig en actief in hoofdberoep in Roeselare
 • professioneel niet verbonden zijn als lesgever of in een andere hoedanigheid/functie bij de stad Roeselare, de stedelijke academies, cultuurcentrum de Spil en/of Arhus
 • vertrouwd zijn met kunst en de digitale wereld – zowel naar kunst als naar methodiek
 • ervaring hebben in het opzetten van kunst- en cultuurprojecten
 • ervaring hebben in het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met meerdere kunst- en cultuurpartners
 • wonen in Roeselare
   

Gemeenschappelijke voorwaarden voor deze twee profielen:

 • optreden en handelen vanuit de eigen persoonlijke deskundigheid en expertise
 • op de hoogte zijn van de doelstellingen en werking van De Spil en actief deelnemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan of de bestuursorganen waarin men zetelt
 • voldoende affiniteit hebben met de Roeselaarse context en het brede culturele veld, voeling hebben met de ambitie van de Stad en De Spil op vlak van culturele ontwikkeling, diversiteit, duurzaamheid en verbondenheid

 

Timing en verdere procedure

 • eind juni: publieke oproep en communicatie
 • 25 juli om 9 u.: deadline tot het indienen van de kandidaturen via Spoc cultuur Stijn.dezaeytijd [at] roeselare.be (Stijn De Zaeytijd), 051 26 24 06.
  Ook verdere info kan bij Stijn bekomen worden.
   

         De kandidatuur bevat:
         - een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae
         - een toelichting inzake het beantwoorden aan het vooropgestelde profiel
         - een portfolio en/of overzicht van de ervaring in het (de)
           gevraagde expertisegebied(en)
 

 • 23 september: agendering Gemeenteraad – aanstelling deskundigen