Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

8 Januari 2019

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025.

Het ontwerp bevat  

  • de beleidsvisie op het integraal waterbeleid
  • een overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties
  • het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

Welke documenten liggen in openbaar onderzoek ?

Waterbeleidsnota 2020-2025

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

DEEL VISIE

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

DEEL WATERBEHEERKWESTIES

De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogramma informeert jou over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.

Hoe kan je reageren?

Tot en met 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via het digitale inspraakformulier of bij het college van burgemeester en schepenen.

Dien je jouw opmerkingen in via het inspraakformulier, dan ontvang je een persoonlijke code. Bewaar deze code. Met deze code kan je later nagaan op welke manier jouw advies of bezwaar verwerkt werd.
Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van jouw stad. Na afloop van het openbaar onderzoek zal het stadsbestuur de ontvangen opmerkingen overmaken aan de CIW.

Wat gebeurt er met jouw opmerkingen?

Waterbeleidsnota 2020-2025 (met inbegrip van de waterbeheerkwesties)

Het college van burgemeester en schepenen maakt de schriftelijke opmerkingen binnen de 10 werkdagen na afloop van het openbaar onderzoek over aan de CIW.

De CIW onderzoekt deze opmerkingen samen met de opmerkingen en adviezen die ze rechtstreeks ontving, verwerkt ze in een overwegingsdocument, past het ontwerp van de waterbeleidsnota aan tot een definitief ontwerp en legt het voor aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelt de waterbeleidsnota tegen 22 december 2019 definitief vast. Van dan af zal de definitieve waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering ook raadpleegbaar zijn op de website van het integraal waterbeleid (www.integraalwaterbeleid.be). Ook het overwegingsdocument waarin je zal kunnen nakijken wat er met jouw opmerking gebeurde, zal te raadplegen zijn op deze website.

Voorbereidende documenten stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Het college van burgemeester en schepenen maakt de schriftelijke opmerkingen binnen de 10 werkdagen na afloop van het openbaar onderzoek over aan de CIW.

De CIW onderzoekt deze opmerkingen samen met de opmerkingen en adviezen die ze rechtstreeks ontving, verwerkt ze in een overwegingsdocument en neemt ze in aanmerking bij de verdere voorbereiding van de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen die vanaf september 2020 aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Het overwegingsdocument waarin je zal kunnen nakijken wat er met jouw opmerking gebeurde, zal te raadplegen zijn op deze website.

Alle informatie vind je ook terug via www.volvanwater.be.