Roeselare benadrukt noodzaak ondergrondse leiding in advies

25 juni 2019

Stad geen voorstander van bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen

Op 25 april 2019 ontving de Stad Roeselare van de Vlaamse Regering de startnota met bijhorende bijlagen omtrent het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ventilus’. Dit project wil via de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn doorheen West-Vlaanderen de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Om deze stroom naar het binnenland te leiden moet doorheen de Provincie West-Vlaanderen een nieuwe hoogspanningslijn worden aangelegd. Hierbij zullen bestaande leidingen worden opgewaardeerd in combinatie met de aanleg van nieuwe leidingen.

Tot 27 juni kan de Stad op deze startnota, de eerste fase van de goedkeuringsprocedure van dit RUP, een advies overmaken aan het departement Omgeving. Het schepencollege formuleerde een formeel advies om aan het Vlaams gewest over te maken.

De Stad is geen voorstander van bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen, en stelt ondergrondse lijnen voor, waarbij de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem ondergronds wordt gebracht.

Voor dit tracé werd een basisscenario voorgelegd met daar tegenover 3 alternatieve voorstellen.

Het basisscenario legt een nieuwe luchtlijn van 380kv aan vanuit Brugge richting het hoogspanningsstation van Izegem. Dit tracé loopt langs de E403 en buigt via een bestaande luchtlijn op het grondgebied Ardooie oostwaarts af richting Pittem en vervolgens richting Izegem. De bestaande 150kv luchtlijn Beveren-Pittem verdwijnt en wordt in het openbaar domein ondergronds gelegd. Waar de luchtlijn op Ardooie oostwaarts afbuigt richting Pittem en Izegem wordt de bestaande 150kv luchtlijn herbenut door een 380kv luchtlijn.

Ten opzichte van dit basisscenario werden door het Vlaams Gewest de volgende alternatieven voorgesteld. De Stad adviseert deze alternatieven ongunstig. 

  • alternatief 1: nieuwe luchtlijn vanaf Brugge langs E403, vervolgens oostwaarts afbuigen met nieuwe luchtlijn langs Kanaal op grondgebied Izegem en uiteindelijk aantakken op bestaand en op te waarderen luchtlijn richting het hoogspanningsstation van Izegem
  • alternatief 2: nieuwe luchtlijn vanaf Brugge langs E403 en vervolgens oostwaarts aantakken op bestaand en op te waarderen luchtlijn op grondgebied Izegem richting het hoogspanningsstation van Izegem. Hiervoor wordt de 150kv luchtlijn Beveren-Izegem ondergronds gelegd in het openbaar domein. In Rumbeke-Beveren zijn dan ingrepen in het openbaar domein nodig.
  • alternatief 3: nieuwe luchtlijn vanaf Brugge langs E403, vervolgens oostwaarts afbuigen met nieuwe luchtlijn op grondgebied Izegem en uiteindelijk aantakken op bestaand en op te waarderen luchtlijn richting het hoogspanningsstation in Izegem.
     

Het basisscenario is voor Roeselare de enige haalbare optie. Bijkomend stelt de Stad als voorwaarde dat de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem ondergronds wordt gebracht. De Stad verzet zich in elk geval tegen bijkomende bovengrondse luchtspanningsleidingen op het Roeselaars grondgebied (zoals nu voorzien in het derde alternatieve scenario met een ‘reservatiestrook’).

Ook wil de Stad het ondergronds brengen van de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem faciliteren. Deze ingreep is dan ook perfect combineerbaar met de mogelijke heraanleg van Ardooisesteenweg en dit in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid.

Uiteindelijk betekent deze ingreep nog een bijkomend voordeel. Op vandaag loopt de 150kv luchtlijn Beveren-Pittem over de zuidelijke woonwijken van de deelgemeente Beveren en doorkruist ze het landbouwlandschap dat omgeven is door de buitenwijken van de stad, van de deelgemeente Beveren en de E403. Het weghalen van deze luchtlijn betekent uiteindelijk dan ook een opwaardering van de woonkwaliteit en van de beleving van dit landbouwgebied. Omwille van de omliggende verstedelijking is het garanderen van de kwaliteit en openheid van dit landbouwlandschap van cruciaal belang. Het weghalen van deze luchtlijn betekent voor dit gebied een minder versnipperde indruk.

De Stad adviseert de alternatieven ongunstig

Het ondergronds brengen van andere hoogspanningstracés in het openbaar domein op het grondgebied van de stad, zoals de hoogspanningsleiding Beveren-Rumbeke-Izegem in alternatief 2, zien we als technisch niet haalbaar. Het hier ondergronds brengen betekent een heel zware ingreep in het openbaar domein van onze stad. Deze ingreep betekent hier niet zomaar een ingreep in een openbaar domein maar een grotere ingreep over een lang tracé van openbaar domein en dit achtereenvolgens in de deelgemeente Beveren, in het stadscentrum en in de deelgemeente Rumbeke. Bijgevolg zullen bij deze ingreep omleidingen noodzakelijk zijn wat nadelige gevolgen kunnen betekenen voor de verkeerscirculatie van de stad.

Betreffende de alternatieven die de aanleg voorzien van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn langs de E403 en dit ofwel op het grondgebied van de stad of het grondgebied van Izegem heeft de Stad volgende bedenkingen. De gronden/terreinen op het grondgebied van de stad en langs de E403 bestaan op vandaag uit een hoge bebouwings/bezettingsgraad, waaronder ook heel wat woningen gevestigd in woonwijken. Gelet op de elektromagnetische straling die uitgaat van hoogspanningslijnen is het optrekken van hoogspanningslijnen boven bestaande woonwijken geen optie voor de Stad. Bijkomend werd in het regionaal bedrijfsterrein tussen de Kachtemsestraat en het kanaal een windturbinepark gerealiseerd met enkele windturbines evenwijdig met de E403. Door deze hoge bezettingsgraad en de aanwezigheid van de windturbines verzet de Stad Roeselare zich tegen het voorstel van een nieuwe bovengrondse luchtlijn.

  • ventilus
ventilus
x
Kan ik je helpen?