Ventilus: info over volgende stappen

8 oktober 2019

Op 25 april 2019 ontving stad Roeselare van de Vlaamse Regering de startnota omtrent het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ventilus’. Dit project wil via de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn doorheen West-Vlaanderen de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Om deze stroom naar het binnenland te leiden moet doorheen onze provincie een nieuwe hoogspanningslijn worden aangelegd.

Als stad werden wij door Ventilus geïnformeerd over de stand van zaken en de volgende stappen die zullen gebeuren in dit project.

Op 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het GRUP Ventilus af. Tijdens deze publieke raadpleging organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia onder meer 10 infomarkten in 10 gemeentes. Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid ontving heel wat reacties:

  • 1400 individuele reacties
  • 40-tal adviezen van gemeenten, de provincie West-Vlaanderen & adviesinstanties
  • 17 petities met in totaal 2700 handtekeningen

Ook de stad Roeselare maakte haar advies over. De stad gaf daarin aan geen voorstander te zijn van bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen, maar benadrukte daarentegen de noodzaak van een ondergrondse leiding. Meer informatie.

De belangrijkste zaken die in de vele reacties naar voor komen, zijn:

  • bezorgdheden over de effecten van elektromagnetische velden op gezondheid;
  • suggesties over technologie, alternatieve tracés, aanpak, impact op natuur en landbouw;
  • vragen naar bijkomend onderzoek over een aantal onderwerpen zoals landbouw en techniek.

Het Planteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het Departement Omgeving en de coördinator voor het milieueffectrapport, verwerkt alle reacties in een plan van aanpak en scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren.

De Stad ontving vanwege Ventilus volgend bericht: http://eepurl.com/gEjlv1.

  • hoogspanningslijnen
hoogspanningslijnen
x
Kan ik je helpen?