Zacht RSL breekt uit

21 Januari 2020

Onze stad is straks weer twee groene plekjes rijker! En dat enthousiasme voor ontharden en meer groen om van RSL een zachte stad te maken, wordt beloond door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Binnen de projectoproep ‘lokale vergroeningsprojecten’ krijgt het buurtproject ‘Veldstraat, eetbare straat’ een subsidie toegekend van 49.024,12 euro. Het landschapspark Zilverberg werd in kader van de projectoproep Natuur in je buurt’ als laureaat weerhouden en krijgt eveneens een subsidie van 60.000 euro.

‘Een eetbare buurt’ voor de Veldstraat 

Het door de Stad en VABI uitgewerkte project ‘De eetbare buurt’ kwam er als antwoord op de expliciete vraag van enkele enthousiaste bewoners van de Veldstraat om hun buurt te vergroenen. De Veldstraat ligt pal in het stadscentrum en een 200 m lange bakstenen muur vormt er de harde grens tussen de Veldstraat en de campus van de VABI-tuinbouwschool.

Het voetpad langs de muur wordt over een lengte van 160 meter uitgebroken om er grote plantvakken te voorzien. Deze zullen beplant worden met bessenstruiken, klimplanten, kruiden en enkele hoogstammen. Door ook ruimte te voorzien voor nestkastjes, een insectenhotel, steenhoopjes en houtwalletjes worden ook de nodige foerageer- en schuilplaatsmogelijkheden gecreëerd voor bijen, vlinders en vogels. Het project zorgt zo niet alleen voor een visuele opwaardering van de buurt, maar het komt ook de biodiversiteit en waterbeheersing ten goede. Uiteraard wordt het ook een aangename plaats waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De VABI werkte het ontwerp uit en zal instaan voor de aanleg. De werken starten in het voorjaar.

Landschapspark Zilverberg

Het nieuwe landschapspark (0,45 ha) wordt de groene verbinding tussen de speelzone achter de Chiro en de openbare tuinzones van het Woonzorgcentrum Zilverberg.

Zo wordt een groenzone van 1,75 ha gecreëerd met toegangen via de Knokuilstraat en de M. Demeulenaerestraat. Ten zuiden van het park ligt een agrarisch gebied met een bijzondere natuur- en ecologische waarde. De inpassing van het park versterkt opnieuw de band met het omliggende landschap en vormt een geleidelijke overgang naar het woongebied. 

Hoofddoelstelling van dit project is het verhogen van de natuurwaarde en de biodiversiteit. Verschillende planten- en diersoorten krijgen er alle kansen om te groeien en te bloeien. Ook de bestaande poel wordt vergroot en uitgediept. Door het groen en het water als één geheel te beschouwen, wordt het natuurlijk systeem veel draagkrachtiger.

Maar uiteraard speelt ook het sociale karakter een belangrijke rol. Het nieuwe landschapspark wordt een centraal groen ontmoetingspunt voor buurtbewoners, Chiroleden en bewoners van het woonzorgcentrum waarbij rekening wordt gehouden met (rolstoel-)toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het biedt ook ruimte voor allerlei educatieve en recreatieve activiteiten.   

Natuur en bos         Vlaamse overheid

  • Vergroening
Vergroening
x
Kan ik je helpen?