Reserveren van parkeerruimte voor verhuiswagens

Wat? 

Je verhuist binnenkort en je wil parkeerruimte op het openbaar domein* voorbehouden voor de (verhuis-)wagen(s). Je bakent de parkeerplaats enkele dagen voordien af met verkeersbordjes 'verboden te parkeren van … tot …'.

* Openbaar domein = alle delen van de openbare weg (rijbaan, voetpad, stoep, fietspad, gelijkgrondse en verhoogde bermen), alsook alle andere publieke ruimten, zoals pleinen, parkings, parkeerstroken,…

Voorwaarden: 

Je kan de verhuiswagen(s) reglementair parkeren en je veroorzaakt GEEN HINDER* voor het verkeer of andere innames/gebruikers van het openbaar domein.

Je kan de wagen(s) reglementair parkeren en je veroorzaakt GEEN HINDER*, noch voor het verkeer, noch voor andere innames/gebruikers van het openbaar domein. 

* Met een inname van het openbaar domein zonder hinder wordt bedoeld:

  • Een inname van een plaats waar normaliter een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg op reglementaire wijze mag parkeren of van een plaats op de openbare weg zonder dat de overige weggebruikers gehinderd worden om op reglementaire wijze hun weg verder te zetten.

 

Indien de inname een voetpad betreft, dienen de voetgangers eveneens op veilige en reglementaire wijze hun weg te kunnen verder zetten of dienen zij op een veilige wijze te kunnen oversteken. Conform de geldende verkeerswetgeving kan een voetpad nooit uitsluitend ingenomen worden door voertuigen.

Een inname van een fietspad wordt steeds als hinderlijk beschouwd en valt aldus buiten het toepassingsgebied van innames zonder hinder.

  • Een inname die niet conflicteert met andere innames zoals blijkt uit de GIPOD databank of uit enige andere kennisgeving (niet limitatief: kennisgevingsbrief, plaatsen van verbodsborden,…). Deze andere innames hebben aldus steeds voorrang, ongeacht tijdstip van aanvraag.

 

Bovenstaande voorwaarden dienen allemaal vervuld te zijn vooraleer er sprake kan zijn van een niet-hinderlijke inname.

Voormelde niet-hinderlijke innames dienen steeds te gebeuren in overeenstemming met de heersende verkeersreglementering, onder andere voor wat betreft eventueel noodzakelijke signalisatie.

Innames van het openbaar domein waarvan blijkt dat deze niet voldoen aan de definitie van niet-hinderlijk, maar die niet de correcte procedure volgden, vallen onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de innemer. De innemer zal bij dergelijke niet-reglementaire innames instaan voor alle eventuele schade en kosten voortvloeiend uit deze niet-reglementaire inname.

Hoe? 

Je kan de vergunning ONLINE aanvragen. Als particulier kan je altijd twee parkeerverboden afhalen in het magazijn (afhaalpunt). Borden voor parkeerverbod worden best twee à drie dagen vóór de verhuis ter plaatse uitgezet.

Aanvragen vóór 12 u. kunnen dezelfde dag worden afgeleverd.

Wat meebrengen? 

Voor het aanvragen van een vergunning heb je best bij de hand:

  • Datum en adres van de locatie of plaats waar je de parkeerruimte wil voorbehouden.
  • Rijksregisternummer (achterkant identiteitskaart) of ondernemingsnummer.
Prijs? 
  • Het reserveren van parkeerruimte voor een verhuis is voor particulieren gratis voor twee dagen.
  • Voor de verhuis van een bedrijf, zaak of winkel wordt een tarief aangerekend van 0,50 euro/m²/dag.