Juridische tweedelijnsbijstand - Pro deo advocaat

Wat? 

Heb je een advocaat nodig maar je hebt onvoldoende inkomsten om die te betalen? Dan kan je een pro deo advocaat aanvragen. Deze advocaat zal je gratis of tegen een lagere prijs helpen.

Voorwaarden: 
 • Als je in Roeselare woont, moet je de aanvraag in Kortrijk doen.
 • Je kan zelf naar Kortrijk gaan, dan weet je onmiddellijk wie je advocaat wordt.
 • Je kan de aanvraag ook schriftelijk doen.

 

Waar?

Bureau voor Juridische Bijstand
Gerechtsgebouw I
Lokaal 54 B, 1e verdieping (achteraan)
Burg. Nolfstraat 10 A
8500 Kortrijk

Telefoon: 056 26 95 55 | Fax: 056 26 95 56
E-mail: balie.kortrijk.secretariaat [at] telenet.be

 

Wanneer?

 • Elke dinsdag en donderdag om 11 u. (in juli en augustus zijn er andere uren).
 • Je kan een volgnummer afhalen aan het onthaal van het gerechtsgebouw (ten vroegste vanaf 8 u.); er worden per zitting max. 20 aanvragers toegelaten.
Hoe? 

Je kan een aanvraag pro deo schriftelijk aanvragen of je aanvraag mondeling toelichten tijdens de zittingen van het Bureau voor Juridische bijstand. Je hebt een ingevuld aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand nodig en alle vereiste bewijsstukken. Heb je hulp nodig, dan kun je dit in het Welzijnshuis krijgen.

  Wat meebrengen? 

  Het ingevulde aanvraagformulier en volgende bewijsstukken :

  • Een attest van samenstelling van gezin.
  • Documenten die jouw inkomsten en jouw bestaansmiddelen bewijzen en in voorkomend geval van de personen die je ten laste hebt of die met jou samenwonen, naargelang jouw situatie of jouw verklaringen, zoals:
  • Bewijzen van wedden/lonen van ten minste de laatste twee maanden (ook diensten-, maaltijd-, opleidings- en ecocheques, andere voordelen, …)
   • indien jouw loonfiche vakantie (onbezoldigd) vermeldt, een extra loonfiche van een volledige gewerkte maand,
   • indien jouw loon of uitkering onder het bestaansminimum ligt, eventuele opleg van een andere instantie,
   • indien tijdskrediet op jouw loonfiche staat: aard tijdskrediet en regime en eventuele bijpassingen bijbrengen, bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof de uitkering van de RVA en/of de premie van de Vlaamse Overheid,
   • indien weerverlet, economisch werkloos… een attest van de RVA of van de vakbond,
   • indien loon via individuele beroepsopleiding (IBO) contract: loonfiche van de VDAB en opleg van de RVA,
   • indien een deel van het loon ten laste van de RVA activa: attest van de RVA of van de vakbond.
  • Het bewijs van het ziekenfonds of van een hulpkas voor werkloosheidsuitkering met vermelding van het dagbedrag, indien ziekte (na gewaarborgde periode) op de loonfiche: het attest ziekenfonds.
  • Attest schuldbemiddelaar met exacte bedrag van het leefgeld (op maandbasis) evenals het exacte bedrag van de vaste maandelijkse kosten (huur, nutsvoorzieningen, …) en met duidelijke vermelding van het bedrag van de kinderbijslag die door de schuldbemiddelaar bovenop het leefgeld rechtstreeks wordt betaald.
  • Voor de ondernemer: onder andere de jaarlijkse fiche 281.50 én de laatste btw–aangifte, in voorkomend geval een attest van de boekhouder.
  • Bankuittreksels (pensioen, onderhoudsgeld, ziekte-uitkering, ontvangen huurgelden, …) en de saldi van de bankrekeningen van de laatste twee maanden.
  • Periodieke overzichten van interimbureaus. Bij interimarbeid: attest van het interimkantoor met vermelding van de gewerkte maand, aantal gewerkte dagen, bruto- en nettoloon.
  • Jouw verkeersbelasting.
  • Indien verklaring op eer: attesten van het OCMW, de RVA en het ziekenfonds die verklaren dat zij geen uitkering uitbetalen.
  • Schoolattesten van jouw kinderen waaruit blijkt dat jouw kinderen schoolgaand zijn en/of onder leercontract vallen: loonfiches of attesten bijbrengen waaruit blijkt dat er enkel onbezoldigde stages zijn.
  • Schoolattesten van Syntra meerderjarige kinderen, melden of het dag- of avondonderwijs is, bij avondonderwijs eventuele loon/uitkering.
  • Jouw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing en opbrengst huur.
  • Jouw laatste aanslagbiljet en van alle meerderjarige leden van jouw gezin.
  Regelgeving: