Subsidies welzijnsbeleid 'Elk Telt'

Wat? 

Het kaderreglement 'Elk Telt' ondersteunt sociale projecten die gelijke kansen bevorderen binnen de thema's armoede, integratie, gezondheid en opvoeding.

Elke organisatie die werkt rond welzijn, kan financiële tegemoetkoming krijgen voor een project dat:

 • Een focus heeft  op armoede, gezondheid, opvoeding, integratie.
 • Een knelpunt/probleemanalyse maakt.
 • Een duidlijke en meetbare doelstelling heeft.
 • Een samenwerking met een of meer partners nastreeft.
 • De participatie van de doelgroep ambieert.
 • Duurzaamheid beoogt.
 • Een duidelijke begroting (kosten/baten creatieve oplossingen) voorlegt.

 

Projecten die in 2017 worden gesubsidieerd

 • Circuit+ - CGG Largo
  Outreachend vroeginterventieprogramma voor jongeren met een verslavingsrisico.
 • Peer support - VISO
  Jongeren opleiden tot vertrouwenspersoon en bemiddelaar voor leerlingen uit het 1e, 2e en 3e jaar.
 • Preventieve aanpak sexting - Vrij CLB
  Jongeren wapenen tegen de gevaren van sexting (het verspreiden van seksueel getinte foto’s of berichten via mobiele data en internet).
 • Dodo - Kompas vzw - perinataal netwerk
  Uitbouw van een Perinataal Netwerk en behouden van een specifiek aanbod voor middelen gebruikende zwangeren en jonge ouders en hun kinderen.
 • Time In - Zorgbedrijf Roeselare, therapteutische zorg
  Kinderen met gedragsproblemen in de klas, de mogelijkheid bieden om tijdens de schooluren een alternatieve dagbesteding te krijgen om escalatie te voorkomen.
 • Ella - Femma Roeselare
  Versterken van contacten, opbouwen van een sociaal netwerk bij nieuwe, superdiverse groepen.
 • Integratie³ - CVO Roeselare
  Toeleiding van anderstaligen naar (beroeps)opleidingen binnen het CVO.
 • Interactief theater - VABI
  Organiseren van een interactief theater over armoede, kaderend in een algemeen armoedebeleid op school.
 • Inleefspel en lesmateriaal - Studio Globo
  Aan de hand van een spel en aansluitend lesmateriaal wil men kinderen en jongeren sensibiliseren en vormen over armoede, met de klemtoon op beeldvorming.
 • Ouderparticipatie - spel- en verteltassen - VBS De Bever
  De ouderparticipatie via voorlezen en samen spelen verhogen gebruik makend van spel- en verteltassen.
 • Ouders in Actie - Samenlevingsopbouw
  Kwetsbare en werkzoekende ouders begeleiden naar werk.
 • Brede School - Vrije Centrumschool Roeselare
  Kwetsbare ouders meer betrekken binnen de school via laagdrempelige ontmoeting, verbeterde communicatie en zorgen voor een hogere participatie aan het vrijetijdsaanbod.
 • Ouderbetrokkenheid kleuters - Vrije Centrumschool, Polenplein
  Door informele oudermomenten de schooldrempel verlagen voor ouders met kleuters en hun sociaal netwerk uitbreiden.
 • Ouderbetrokkenheid - BuO De Hagewinde
  Organiseren van laagdrempelige contactenmomen met ouders op de school.
 • Ouderbetrokkenheid - Sint-Lutgart
  De ouderbetrokkenheid van kwetsbare ouders verhogen en beweging bij kinderen stimuleren.
 • Ouderbetrokkenheid - Vrije Centrumschool Zuidstraat
  De school organiseert een huiswerkklas, waarbij de ouders actief betrokken worden.
 • Start Sterk - Hocus Pocus
  Een warme overgang van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs kan de kansen voor kinderen maximaliseren. Hocus Pocus ontwikkelt materiaal om die overgang samen met de kinderen, hun gezin en de scholen te kunnen maken.
 • De maatschappij op school - MSKA
  Met dit project wil de school het sociale, culturele leven van Roeselare op school brengen om de leerlingen te laten kennis maken met het vrijetijdsaanbod. Door middel van een gedifferentieerd programma en maandelijkse thema's kunnen de leerlingen hun talenten ontwikkelen en aansluiten bij het aanbod in de stad.
Voorwaarden: 

De indiener van het project heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan het stedelijk welzijnsoverleg (netwerkmomenten 'Elk Telt').

Hoe? 

Een organisatie kan jaarlijks een projectsubsidie aanvragen. Dit kan aan de hand van dit aanvraagformulier.
De aanvraag moet binnen zijn tegen 1 mei 2018.
Meer info via beleidsontwikkelingmens [at] roeselare.be .

Wat?

Timing?

Hoe? 

Projectidee aftoetsen bij stadsmedewerkers (optioneel)

31 maart

Digitaal aanvraagformulier invullen

Aanvraag subsidie

1 mei 

Digitaal aanvraagformulier volledig invullen

Adviezen worden ingewonnen via publiek netwerkmoment

1 juni 

Toelichting op het publiek netwerkmoment 'Elk advies telt' 

Beslissing college

eind juni

/

Start project 

vanaf september

Het project kan opgestart worden, na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.