Schattingscommissie aanvragen

Wat? 

Elke beroepslandbouwer die door extreme weersomstandigheden schade aan land- en/of tuinbouwteelten heeft opgelopen, kan de stedelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen. Zowel uitzonderlijke schade in open lucht als onder glas die de bedrijfsinkomsten van de landbouwer en/of tuinder in aanzienlijke mate vermindert, komt in aanmerking. Schade veroorzaakt door economische of speculatieve redenen, door verkeerde cultuurtechnieken of door onvoldoende zorg komt niet in aanmerking.

Voorwaarden: 

De commissie voor vaststelling van schade komt enkel bijeen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijke karakter.
  • De schade moet groter zijn dan 20 procent van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

  • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
  • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds (wet van 12 juli 1976).
  • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers.
  • Bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van een Europese richtlijn.
Hoe? 

Je kan een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij het stadsbestuur waarin jouw grond gelegen is. Dat doe je het best schriftelijk of kan je hier online aanvragen.

Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (datum teistering, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, oorzaak van de schade, vermoedelijke oogstdatum,....).

De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst van de resterende producten.
Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

De schattingscommissie is samengesteld uit:

  • De burgemeester of zijn afgevaardigde, de schepen van landbouw.

  • De gewestingenieur van de administratie Landbouw en Visserij.

  • De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directe Belastingen.

  • Twee expert-landbouwers.

Wat meebrengen? 

Verzamelaanvraag

Uitzonderingen: 

Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?