Hinderpremie

Wat? 

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw vestiging ernstig bemoeilijken, kun je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag die je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Als je door die openbare werken jouw vestiging tijdelijk moet sluiten, kun je een bijkomende sluitingspremie krijgen. 

Voorwaarden: 

Jouw onderneming komt in aanmerking voor de hinderpremie

 • Als ze op ondernemingsniveau maximaal negen werknemers in dienst heeft. Uitzendkrachten worden niet meegerekend.
 • De betrokken vestiging ernstige hinder ondervindt van openbare werken. Dat betekent dat aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan:
  • het gaat om werken waarbij een oppervlakte van meer dan 50 vierkante meter wordt opgebroken en die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd,
  • de rijweg of een of meer rijstroken worden helemaal of gedeeltelijk afgesloten,
  • de concrete planningsdatum van de werkzaamheden is bekend en de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen,
  • het adres van de betrokken vestiging ligt in de hinderzone.
 • Als ze activiteiten uitoefent of diensten verleent waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Concreet gaat het om detailhandel (winkeliers), horeca en bepaalde diensten (retail).
  De NACE-code van de hoofdactiviteit van de vestiging moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van de hinderpremie (alleen de NACE-codes ‘groep 1’) NACE is een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen die door de RSZ, de BTW-administratie en de ondernemingsloketten gebruikt wordt om bedrijven in te delen in sectoren.
 • Als de betrokken vestiging vaste openingstijden heeft.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) kan altijd controles uitvoeren. Als daaruit blijkt dat er onterecht een premie is uitbetaald of dat er een te hoog bedrag is uitbetaald, kan het agentschap de premie helemaal of gedeeltelijk terugvorderen.

Bekijk de video (externe website) over de hinderpremie.

Hoe? 
 • Als je in aanmerking komt voor de hinderpremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) jouw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief. In die kennisgevingsbrief krijg je meer informatie over de komende werkzaamheden en over de mogelijkheid om een hinderpremie en/of bijkomende sluitingspremie aan te vragen.
 • Je dient jouw premieaanvraag in via de webapplicatie (externe website). Je doet dat 
  • ten laatste 60 dagen na de datum die in de aanhef van de brief vermeld staat 
  • in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is).
 • Kort na de aanvraag en na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.
 • Als je tijdens de werken toch de deuren moet sluiten, kun je ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen.
Prijs? 

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Jouw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kun je de hinderpremie dus maar één keer krijgen.

Regelgeving: 
 • Europees wettelijk kader

  18/12/2013 - Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

 • Vlaams wettelijk kader

  15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

  12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?