Subsidie voor gelijke kansen op vlak van tewerkstelling

Wat? 

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement 'elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke kansen op vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie, enz.

Voorwaarden: 
  • Een aanbod en doelpubliek hebben in Roeselare.
  • Een sociaal doel nastreven.
  • Actief deelnemen aan stedelijk welzijnsoverleg of werkgroepen.
Hoe? 

Een projectsubsidie kan jaarlijks aangevraagd worden. De subsidie kan aangevraagd worden via het online aanvraagformulier

De aanvraag dient tegen 1 mei digitaal ingediend te worden: 

Wat? Timing? Hoe? 
Projectidee aftoetsen bij stadsmedewerkers (optioneel) 31 maart digitaal aanvraagformulier invullen
Aanvraag subsidie 1 mei  digitaal aanvraagformulier volledig invullen
Adviezen worden ingewonnen via publiek netwerkmoment 15 juni  project komen toelichten op publiek netwerkmoment 'elk advies telt'. Het adviesmoment van 2019 vindt plaats op 5 juni 2019, 12 u. - 15 u.
Beslissing college eind juni /
Start project  vanaf september Het project kan opgestart worden, na ontvangst goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen

 

Regelgeving: 
  • Verordening (EU) Nr.1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.
  • Verordening (EU) Nr; 360/2012 van de Europese Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen.
  • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van subsidies.   
  • Stedelijk kaderreglement 'elk telt' dd. 27 maart 2017
x
Kan ik je helpen?