Erkenning honden- of kattenkwekerij, dierenasiel

Wat? 

Elke honden- of kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en dierenhandelszaak moet een geldige erkenning hebben. De erkenning is geldig voor een periode van maximaal tien jaar.

Sinds 1 juli 2014 is deze erkenning een bevoegdheid van de Vlaamse overheid en niet langer van de federale overheid.

Een overzicht van de erkende inrichtingen in Vlaanderen: 

Voorwaarden: 

Een erkenning is nodig voor


De erkenning wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig ingediend dossier.
Het dossier moet de volgende gegevens bevatten:

 • Aanvraagformulier tot erkenning.
 • Type en capaciteit van de inrichting.
 • Gehouden soorten.
 • Schematisch plan van de inrichting met aanduiding van de functie van de verschillende lokalen.
 • Beschrijving van de installaties die bestemd zijn voor het huisvesten van dieren.
 • Eventueel de referenties van de milieuvergunning en van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Kopie van het contract met een erkende dierenarts (de contractdierenarts kan dit model-bezoekrapport gebruiken).
 • Bewijs van betaling van de kosten voor erkenning (zie bij ’Bedrag‘ hieronder) op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding 'Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren'.
Hoe? 

De infrastructuur (waar de dieren verblijven) moet in orde zijn vóór een erkenning kan worden aangevraagd.

Dien het erkenningsaanvraagformulier samen met het volledig dossier (zie voorwaarden) naar:

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dierenwelzijn
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
9000 Gent.

De dienst Dierenwelzijn controleert de aanvraag en voert een controlebezoek ter plaatse uit. Hierbij wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting.

Zonder erkenning mag de kwekerij, het asiel, het pension of de handelszaak niet van start gaan.

De uiteindelijke beslissing over de aflevering of weigering van de erkenning wordt genomen binnen vier maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

Prijs? 
 • Kwekerij tot 10 fokdieren: 75 euro
 • Kwekerij met meer dan 10 fokdieren: 250 euro
 • Handelszaken in dieren (andere dan honden en katten): 75 euro
 • Dierenpension: 75 euro
 • Dierenasiel: gratis

Dit bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding 'Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren'.

Uitzonderingen: 

Op basis van het controlebezoek kunnen aan de erkenning beperkingen worden verbonden met betrekking tot de soorten, rassen en het aantal dieren.

Als je maximaal twee nesten per jaar kweekt, ben je een occasionele kweker. Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor de occasionele kwekers.

Regelgeving: 

Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (Belgisch Staatsblad 6/07/2007).

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?