Standplaats op de kermis

Wat? 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de stad om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

Voorwaarden: 

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen.

Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:

 • Aan de houders van een 'machtiging als werkgever in kermisactiviteiten' voor eigen rekening.
 • Aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder van de 'machtiging als werkgever in kermisactiviteiten'.

Bijkomende voorwaarden:

 • Uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s.

 • Wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.

 • Het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie.

 • Het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:

 • Aan de houders van een 'machtiging als werkgever in ambulante activiteiten' voor eigen rekening.
 • Aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder van de 'machtiging als werkgever in ambulante activiteiten'.

Bijkomende voorwaarden:

 • De uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s.

 • Het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om slechts één inrichting van dezelfde soort op een marktplein of straatgroep bij wijkkermissen op te stellen, teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen. Bij gelijk aanbod voor dezelfde inrichting en kermis, wordt de plaats toegekend aan de kermisreiziger die in de voorafgaande vijf jaar het meest een standplaats heeft bekomen.

Over de gelijkaardigheid van de inrichtingen oordeelt enkel het college van burgemeester en schepenen.

Hoe? 

Verhouding abonnement – losse plaatsen

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:

 • In geval van absolute noodzaak.
 • Wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen

Vacature en kandidatuurstelling standplaats

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving.

Deze kennisgeving gebeurt via de website en/of via de lokale pers.

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften [1]en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

Onderzoek van de kandidaturen

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden  inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria :

a) De aard van de attractie of van de vestiging.

b) De technische specificaties van de attractie of van de vestiging.

c) De graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging.

d) De aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging.

e) De deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het tewerkgesteld personeel.

f) Desgevallend, de nuttige ervaring.

g) De ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.

Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:

 • Hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding.
 • Hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding.
 • Hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Wat meebrengen? 
 • Kopie van de machtiging uitoefening kermisactiviteiten.

 • Uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen.

 • Foto + omschrijving van de attractie.

 • Opgave van het gewenste aantal m².

Prijs? 

Een aanvraag tot het bekomen van een standplaats op de kermis is gratis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?