Vergunning uitbaten van een taxidienst

Wat? 

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar je deze dienst wil uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Voorwaarden: 

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • De taxidienst moet minstens over één voertuig beschikken.
 • Het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen.
 • Het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt.
 • Het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi.
 • Als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats.
 • De klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • Voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden.
 • De vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt in principe maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

Hoe? 
 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via de gemeente aanvragen. Het aanvraagformulier voor een vergunning is te verkrijgen bij de gemeente.
 • Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd, weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

Wat meebrengen? 

Je dient volgende documenten bij de aanvraag te voegen:

 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Kopie van de identiteitskaart.
 • De statuten van de firma.
 • Een bewijs van goed zedelijk gedrag, dat niet ouder is dan drie maanden.
 • Een bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer.
 • Een document waaruit blijkt dat je in orde bent met jouw sociale lasten.
 • Een attest waaruit blijkt dat je in orde bent met jouw fiscale lasten.
 • Aankoopfactuur van jouw wagen.
 • De tarieven die je aan jouw klanten zal aanbieden.
 • Een bewijs dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter en printer.
 • Een bewijs van ijking van de taxameter door het BMI.
 • Eén originele print van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.
 • Een kopie van het testrapport van de taxameter.
 • Kopie van het verzekeringsbewijs, verzekeringspolis, technische keuring, eenvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs.
Prijs? 

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn gratis.

x
Kan ik je helpen?