Verhuur van voertuigen met bestuurder

Wat? 

Wil je  voertuigen met bestuurder verhuren:

 • Voor het bezoldigd vervoer van personen
 • Waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst.
 • In voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen?

Dan hebt je een exploitatievergunning nodig. De vergunningsaanvraag van uitbaters en kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeenten.

Om de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle uitbaters van verhuurdiensten over een vergunning beschikken. Voorbeelden van dergelijke verhuurdiensten zijn: voertuigen die gebruikt worden als ceremoniewagen, bedrijven die contracten hebben met reisbureaus, ...

Voorwaarden: 

Wanneer je een vergunning voor het uitbaten van een verhuurdienst wil verkrijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers.
 • Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.
 • Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register. Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de onderneming en vermeldt de datum, het uur, het precieze voorwerp en de prijs van het verhuurcontract.
 • Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon conform een schriftelijke overeenkomst (zie modelovereenkomst voor verhuurdiensten voertuigen met bestuurder).
 • Het voertuig mag zich niet op de openbare weg begeven en niet stilstaan op de weg als het vooraf niet op de zetel van de onderneming verhuurd is.
 • Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.
 • De voertuigen moeten voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken wordt afgeleverd door de gemeente. Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.
 • De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming 'taxi' of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.

De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het voertuig of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Hoe? 
 • Uitbaters en kandidaat-uitbaters moeten hun vergunning aanvragen bij de gemeente. Je moet hiervoor de nodige documenten voorleggen.
 • Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

Wat meebrengen? 

Je dient volgende documenten bij de aanvraag te voegen:

 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Kopie van de identiteitskaart.
 • De statuten van de firma.
 • Een bewijs van goed zedelijk gedrag, dat niet ouder is dan drie maanden.
 • Een bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer.
 • Een document waaruit blijkt dat je in orde bent met jouw sociale lasten
 • Een attest waaruit blijkt dat je in orde bent met jouw fiscale lasten.
 • Aankoopfactuur van jouw wagen.
 • De tarieven die je aan jouw klanten zal aanbieden.
 • Kopie van het verzekeringsbewijs, verzekeringspolis, technische keuring, eenvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs.
Prijs? 

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn gratis.