Vergunning phoneshop

Wat? 

Uitbaters en kandidaat-uitbaters die een phoneshop wensen open te houden, dienen over een exploitatievergunning te beschikken. De vergunning moet aangevraagd worden bij de stad. De vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen nadat voldaan werd aan een aantal voorwaarden.

De vergunning is geldig voor een periode van drie jaar, hernieuwing is mogelijk.

Voorwaarden: 
 • De uitbating van een phoneshop wordt beperkt tot een gedeelte van de stad.

 • Phoneshops en nachtwinkels moeten 250 meter van elkaar liggen.

Hoe? 
 • Uitbaters en kandidaat-uitbaters moeten hun vergunning aanvragen bij de stad. Hiervoor moet je de nodige documenten voorleggen.

 • Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.

Wat meebrengen? 

Volgende documenten dien je bij het aanvraagformulier te voegen:

 • Een kopie van de identiteitskaart.

 • Indien van toepassing, een kopie van de beroepskaart.

 • Een bewijs van goed zedelijk gedrag dat hoogstens drie maanden oud is.

 • Bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of een kopie van de publicatie in het Belgische Staatsblad.

 • Bewijs van aangifte bij de BTW-administratie.

 • Bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

 • Bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds.

 • Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid (enkel bij vestigingen met een toegankelijke oppervlakte van meer dan 50 m²).

 • Recent attest van de kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de uitbater zijn bijdragen correct heeft betaald.

 • Recent fiscaal attest waaruit blijkt dat de uitbater zijn belastingsplichten is nagekomen.

 • Indien van toepassing, een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald.

 • Bewijs van aanvraag voor een toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) om voedingsmiddelen in de omloop te brengen.

 • Bij de verkoop van tabak en sterke dranken: een kopie van de beroepsaangifte 108 van de Administratie der Douane en Accijnzen.

Prijs? 

De aanvraag en afgifte van de vergunning is kosteloos.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?