RUP Vander Stichele

Wat? 

Stad Roeselare maakt het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Vander Stichele” op. De eerste stap in dit proces is een publieke raadpleging waarbij we input vragen aan de bevolking. Deze periode liep van vrijdag 4 maart 2022 tot en met maandag 2 mei 2022.

Waarom wordt RUP Vander Stichele opgemaakt?

Het autobedrijf Vander Stichele overhandigde de Stad op 11 september 2019 een aanvraag van een planologisch attest met hierin de kortetermijnvisie om dit bedrijf in westelijke richting uit te breiden. De Gemeenteraad leverde in zitting op 17 februari 2020 een gedeeltelijk positief planologisch attest met voorwaarden af.

Op vandaag wordt dit gedeeltelijk positief planologisch attest en de bijhorende voorwaarden vertaald in de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vander Stichele’. Dit gebeurt eveneens in relatie met de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en andere goedgekeurde beleidsdocumenten. De opmaak van een start- en procesnota is de eerste stap in het proces, waarna deze documenten voorgelegd worden aan de bevolking in een publieke raadplegingsperiode.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt voor een bepaald gebied. Het vormt de basis om omgevingsvergunningen te beoordelen.

Fase scopingnota

De scopingnota verscheen in het College van Burgemeester en Schepenen op 30 januari 2023. Deze scopingnota bouwt verder op de startnota. 

In deze scopingnota werd(en):

  • De ontvangen adviezen opgenomen die zijn ingediend op basis van de startnota.
  • Aanpassingen doorgevoerd aan de startnota op basis van de ontvangen adviezen.
  • Een voorstel van compensatie voorgelegd van inname van Herbevestigd Agrarisch Gebied.

Volgende stappen

Momenteel is de volgende fase opgestart betreffende de opmaak van het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan. In deze fase wordt de visie vanuit de scopingnota doorvertaald in concrete bestemmingszone met hieraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften.

Een volgend inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.

 

Heb je een specifieke vraag over dit dossier? Neem gerust contact op met dossierbeheerder Klaas Monkerhey via ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be of via 051 26 23 10.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?