Visienota's

Wat? 

Een visienota van de Stad Roeselare is een document dat een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld geeft van gewenste mogelijke ontwikkelingen in het stedelijk weefsel van de stad. Het omvat een toekomstbeeld van Roeselare waar stedelijke ontwikkelingen op geënt moeten worden.

Deze documenten kan je beschouwen als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling conform art. 4.3.1. § 2 uit de VCRO. De visienota’s, allen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, gebruiken we bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening van een relevante omgevingsvergunningsaanvraag in de betreffende zone waar de visienota van toepassing is.”

Nieuwe Abele (02/06/2020)
De strategische zone Nieuwe Abele is een gebied waar de stedelijke ontwikkeling niet stilstaat. De komst van de nieuwe ziekenhuiscampus en het recent aangelegde 3A-knooppunt brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de omliggende gebieden. Op dit moment is het planologisch kader echter ontoereikend om alle ontwikkelingsmogelijkheden ten volle te benutten. Bovendien is er nood aan een overkoepelende visie waarmee de Stad gericht vorm kan geven aan een toekomstbeeld voor het gebied. De visienota Nieuwe Abele, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Planning, wil hier een antwoord op bieden. Aan de hand van een analytische opbouw worden in de visienota vier speerpunten naar voor geschoven. Hierop wordt verder gebouwd door in vijf thema’s belangrijke beleidsprincipes te formuleren. Per deelstructuur in Nieuwe Abele wordt er ingezoomd op de principes die in deze zone belangrijk zijn. Op deze manier moet de visienota als een leidraad dienen voor toekomstige planologie en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Beleidsplan Centrum Roeselare (16/12/2019)
De essentie van het Beleidsplan Centrum Roeselare is om tot een visie- of beleidsnota te komen voor het stadscentrum om zo vanaf eind 2019 het omgevingsbeleid van Roeselare centrum verder vorm te kunnen geven. Aan de hand van vijf stadsidentiteiten en vier soorten bouwblokken, kan er heel concreet voor een projectsite een ontwerpnota met ruimtelijke principes worden opgesteld. Naast een visie op het stadscentrum, wordt ook een strategie op het vlak van instrumentarium ontwikkeld.

Site Vandenbroucke (4/2/2019)
Deze nota vertaalt de ruimtelijke visie van de Stad op de site Vandenbroucke, afgebakend door de Noordstraat, de Hugo Verrieststraat, de Adriaen Willaertstraat en de Kokelaarstraat. Het betreft een pilootproject dat wordt gedragen door de stedelijke diensten Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. Tussen de lange en korte termijn en tussen de macro- en de micro-schaal vonden beide diensten de kans om vanuit de stedelijke overheid een regisseursrol op te nemen en op deze manier meer vat te krijgen op de ontwikkeling van de stedelijke ruimte. Voor dit gebied waar de toekomst eerder onzeker aanvoelt, maar waarvoor de opportuniteiten legio zijn, ontbrak het aan mogelijkheden om als stedelijke overheid op korte termijn een plan uit te werken als richtlijn voor de ontwikkeling ervan. Zo ontstond de idee om dit visie-document op te stellen voor de site Vandenbroucke. Dit visie-document vormt een houvast voor concrete projectontwikkeling, vertrekkend vanuit maatschappelijke en ruimtelijke noden. Het geeft een beeld van de gewenste projecten op schaal van een bouwblok of wijk, welke de perceelsstructuur overstijgt en waarbij andere beleidsdomeinen meteen ook vertegenwoordigd worden.

Strategisch Ontwerpend Onderzoek Rumbeke SOOR (18/4/2017)
Rumbeke is een deelgemeente die in rap tempo verandert en groeit. Een groei die duidelijk zichtbaar is in de afwijkende hoogtes en types van nieuwbouw binnen het bestaande stedelijke gebied, maar ook aan de grotere verkavelingen langs de randen. Om te vermijden dat Rumbeke haar eigenheid verliest werd een strategisch ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was een ruimtelijk kader te ontwikkelen voor de stad hoe men in Rumbeke op een kwalitatieve manier kan gaan verdichten, dit met aandacht voor het behoud van de verschillende identiteiten die in Rumbeke terug te vinden zijn. Aan de hand van een ambitiekaart en receptuur werd dit in SOOR onderzocht voor drie strategische opgaven zijnde: de steenwegen, de transformatielocaties en de woonvelden.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?