Mandaten stad en ocmw

Openingsuren & contact

Bestuurszaken

Botermarkt 2
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(17/06) tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Telefoon051 26 22 10
bestuurszaken [at] roeselare.be

Mandatenoverzicht Stad en OCMW Roeselare

Stad en OCMW Roeselare wensen op een transparante manier inzage te geven in de manier waarop ze bestuurlijk georganiseerd zijn, en tot welke publieke mandaten annex bezoldiging dit leidt. Ze geven hierbij een overzicht van de mandaten waarover ze zelf verantwoordelijkheid dragen en waar ze vanuit hun bestuursorganen zelf zicht op hebben, en dus verantwoording kunnen afleggen. Onderstaand overzicht bevat bewust geen eventuele bijkomende politieke of andere mandaten buiten de stads- of OCMW-context. Het is immers aan elke individuele politieke mandataris om in voorkomend geval de desbetreffende regels inzake de mandatenaangifte van het Rekenhof te volgen (met publicatie in het Belgisch Staatsblad tot gevolg), en/of daar via andere fora dan de stedelijke website openbaarheid aan te geven.

 

Mandaten stad en OCMW Roeselare - intern

Stad
De stad Roeselare wordt bestuurd door een gemeenteraad bestaande uit 37 gemeenteraadsleden. Decretaal is voorzien dat de gemeenteraad minstens tien maal per jaar moet bijeenkomen. Dat opgelegde minimum is in de feiten ook ongeveer de reële situatie. De gemeenteraad komt immers gemiddeld om de vier weken bijeen, met uitzondering van de maanden juli en/of augustus. In december zijn er meestal twee vergaderingen gezien de vaststelling van het budget.
De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. Die commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de manier van organiseren van inspraak van de bevolking. In Roeselare zijn er vijf commissies : openbare werken en mobiliteit, stadsfinanciën en personeel, persoonsgebonden materies, grondgebonden materies en de bijzondere gemeenteraadscommissie. Elke commissie bestaat uit 13 gemeenteraadsleden. Iedere politieke fractie is daarin vertegenwoordigd, volgens grootte van de fractie. Niet elke commissie komt echter maandelijks bijeen. Dat gebeurt enkel als er voldoende relevante agendapunten zijn. Gemiddeld zijn er per jaar per commissie 1 à 6 vergaderingen.
Gemeenteraadsleden krijgen een presentiegeld ('zitpenning') voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies. De voorzitter van de gemeenteraad heeft recht op een dubbel presentiegeld. Er is geen recht op presentiegeld voor de gemeenteraadsleden die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepen (zie verder). Het presentiegeld bedraagt momenteel 205 euro bruto (geïndexeerd). Daar gaan nog sociale bijdragen, belastingen en heel vaak een percentage afdracht aande partij van af.

De gemeenteraad verkiest de burgemeester en maximaal acht schepenen. Samen met de OCMW-voorzitter (zie verder) vormen zij het college van burgemeester en schepenen. Het college vormt de 'uitvoerende macht' van de Gemeenteraad en staat in voor het dagdagelijks bestuur van de stad. Het college komt wekelijks bijeen, met een lagere frequentie tijdens vakantieperiodes. 

Burgemeester en schepenen krijgen geen presentiegeld per vergadering, maar een maandelijkse wedde. Dit is vastgelegd door het Vlaams Parlement, vanuit de vaststelling dat de tijdsinvestering voor zo’n uitvoerend mandaat veel groter is dan die van een gemeenteraadslid. Die wedde, die afhankelijk is van het inwonersaantal van de gemeente, bedraagt in Roeselare voor de burgemeester 8.505 euro bruto (geïndexeerd) per maand. Voor een schepen is dat 6.379 euro. Voor een schepen die ook nog een parlementair mandaat heeft is dat minder, wegens de aftoppingsregels : 5.097,76 euro. Daar gaan nog sociale bijdragen, belastingen en een percentage afdracht aan de partij van af.

Net zoals iedereen die werkt in loondienst is er naast de maandelijkse wedde ook recht op jaarlijks vakantiegeld en eindejaarstoelage. De berekeningswijze daarvan is gelijkaardig aan de regeling voor ambtenaren. Schepenen die ook parlementair zijn hebben geen recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage aanvullend aan hun schepenwedde.

 

OCMW
Het OCMW Roeselare wordt bestuurd door een OCMW-raad bestaande uit 13 OCMW-raadsleden. Het is de gemeenteraad die de OCMW-raad verkiest. Decretaal is voorzien dat de OCMW-raadminstens tien maal per jaar moet bijeenkomen. Dat opgelegde minimum is in de feiten ook de reële situatie. De OCMW-raad komt immers gemiddeld om de vier weken bijeen, met uitzondering van de maanden juli en/of augustus.

De OCMW-raad verkiest een vast bureau, bestaande uit vier leden, en een bijzonder comité voor de sociale dienst, bestaande uit zeven leden. De OCMW-voorzitter is van rechtswege een van die leden. Het vast bureau komt een vijftal keer per jaar bijeen. Het bijzonder comité van de sociale dienst komt wekelijks bijeen, met een lagere frequentie tijdens vakantieperiodes. De reden hiervoor is de bijzondere taakstelling : het is dit comité dat beslist over de individuele steunaanvragen van hulpbehoevende burgers (leefloon, aanvullende steun, voedselhulp, …), na opmaak van een sociaal onderzoek door een beëdigd maatschappelijk werker. In geval van negatieve beslissingen heeft dit comité ook de plicht om de aanvragers die dat wensen te horen. Wekelijks worden op die manier meerdere tientallen individuele steunaanvragen behandeld.

OCMW-raadsleden krijgen een presentiegeld voor de vergaderingen van de OCMW-raad, het vast bureau, het bijzonder comité sociale dienst en de lokale adviescommissie afsluiting of heraansluiting gas, elektriciteit en water (LAC) . Dit presentiegeld bedraagt momenteel – net als voor de gemeenteraadsleden - 205 euro bruto. Daar gaan nog sociale bijdragen, belastingen en heel vaak een percentage afdracht aan de partij van af. In geval van meerdere vergaderingen per dag, wordt maar één presentiegeld uitbetaald. Dit is vaak het geval, daar de meeste vergaderingen op woensdag geconcentreerd zijn.
Eenzelfde beperking tot één presentiegeld per dag geldt trouwens ook tussen het OCMW en het Zorgbedrijf. Bij de oprichting vn het Zorgbedrijf werd immers door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bepaald "dat de vergadering van de organen van het Zorgbedrijf Roeselare die plaatsvinden op dezelfde dag als de vergaderingen van organen van het OCMW Roeselare maar recht geven op één enkel presentiegeld, nl voor de vergaderingen van de organen van het Zorgbedrijf Roeselare. Er wordt in dat geval m.a.w. geen presentiegeld uitbetaald door het OCMW.

De OCMW-raad kiest de OCMW-voorzitter. Die wordt toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen. De OCMW-voorzitter krijgt een identieke wedde als de schepenen. Hij heeft daardoor geen recht op presentiegeld voor de OCMW-vergaderingen die hij voorzit of bijwoont. Gemeente- en OCMW-raadsleden hebben recht op de terugbetaling van de kosten die noodzakelijk zijn voor hun ambt. Dit gebeurt op basis van bewijsstukken, en tot maximaal 750 euro/jaar.

Mandaten stad en OCMW Roeselare - extern - vertegenwoordiging in externe organisaties

Stad en OCMW zijn ook lid van heel wat externe organisaties. Ze worden daarin vertegenwoordigd door diegenen die daarvoor door de gemeente- en/of OCMW-raad werden aangeduid : dat zijn meestal leden van de gemeente- en/of OCMW-raad, maar soms worden ook externe deskundigen afgevaardigd.

Bij gebreke aan een formele en afzonderlijke beslissing ligt de vertegenwoordigingsmacht in algemene vergaderingen van externe organisaties decretaal bij de burgemeester en de stadssecretaris voor de stad, en bij de OCMW-voorzitter en de OCMW-secretaris voor het OCMW. Geregeld is in hogere regelgeving ook voorzien dat uitvoerende mandatarissen, zoals bv. de burgemeester, 'van rechtswege' deel uitmaken van externe organisaties. In die twee gevallen (geen nominatieve aanduiding of aanduiding 'van rechtswege') is daar nooit een bijkomende bezoldiging aan verbonden. Dergelijke situaties zijn niet opgenomen in de lijst in bijlage : het gaat immers niet om 'mandaten' in de echte zin van het woord, maar om opdrachten die inherent deel uitmaken van het bevoegdhedenpakket.

Onderstaand overzicht bevat de formele aanduidingen van vertegenwoordigers namens stad en/of OCMW in (de bestuursorganen van) externe organisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals beslist door de gemeente- en/of OCMW-raad van Roeselare. Het gaat telkenmale om beslissingen die vallen onder de openbaarheid van bestuur.

Eventuele decentrale aanduidingen door de externe organisaties zelf in bijkomende advies- of bestuursorganen worden hier niet vermeld, daar de stad en/of het OCMW daar ook geen zicht op (kunnen) hebben. Ook deelname aan overlegfora of feitelijke samenwerkingsverbanden wordt niet vermeld, daar er ook daar nooit een bijkomende bezoldiging aan verbonden is. Het is in voorkomend geval aan de betrokkenen om dit conform de vigerende regelgeving te melden aan het Rekenhof in het kader van de aangifteplicht “mandatenlijst”. In sommige gevallen wordt die info ook openbaar gemaakt door de individuele mandataris of door de politieke partij waar de mandataris toe behoort. Vaak kan de info ook teruggevonden worden op de website van de betrokken organisatie.

De info m.b.t. de bezoldiging is diegene die door stad en/of OCMW werd opgevraagd bij deze externe organisaties, geldig op de datum rechtsboven op het overzicht vermeld.
Dit overzicht op de website wordt één maal per jaar geactualiseerd. De dienst Bestuurszaken van de stad Roeselare beschikt doorlopend over een actueel overzicht.
Opmerkingen rond deze lijst kunnen gemeld worden via bestuurszaken [at] roeselare.be

Overzicht mandaten