Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Diensthoofd Publiekswerking (cultuur – evenementen - jeugd – sport)(B4-B5)

 

Voor deze vacature kan niet meer worden ingeschreven.

 

Kerntaak

Als diensthoofd Publiekswerking ben je verantwoordelijk voor de dienst Publiekswerking. Je geeft leiding aan een team van uitvoerende deskundigen binnen de domeinen cultuur, evenementen, jeugd en sport.

De dienst Publiekswerking creëert, ondersteunt en faciliteert een gevarieerd aanbod voor de burger om zich te ontplooien en te participeren (deelnemen en deelhebben) in de lokale samenleving vanuit een integraal vrijetijdsbeleid.

Als diensthoofd sta je in voor het aansturen, opvolgen, motiveren en ondersteunen van de dienst Publiekswerking. Dit houdt onder meer in:

 • Kwaliteitsvol, efficiënt en kostenbesparend laten uitvoeren van projecten en acties (vb. bewaken wie aansluit bij een overleg en het aantal mensen beperken).
 • Een helikopter overzicht van de verschillende takenpakketten binnen het team bewaken en bijsturen in functie van prioriteiten en noodwendigheden.
 • Zorgen voor een verdeling van takenpakketten onder de medewerkers. (wie doet wat en wanneer) o.a. door het toekennen van eigenaarschap, het geven van verantwoordelijkheden en vertrouwen, het formuleren van gedefinieerde doelstellingen, …
 • Zorgen voor een vlotte interne communicatie en informatiestroom binnen de dienst, m.a.w. ervoor zorgen dat iedereen tijdig over de nodige, juiste en volledige info beschikt (o.a. voorbereiden en leiden van het werkoverleg).
 • Coachen medewerkers door hen permanent feedback te geven. Dit kan aangevuld worden met het voeren van formele en informele ontwikkel- en evaluatiegesprekken met de medewerkers.
 • Opleidingsbehoeften inschatten voor jezelf en de medewerkers waarover je leiding geeft en hiervoor de nodige stappen zetten.
 • (Administratieve) coördinatie en opvolging van het dagelijks personeelsbeheer waaronder verlofregeling, prikklok, permanentieschema, …
 • Bewaken van dienstafspraken met medewerkers, …

 

De dienst Publiekswerking is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering. Met je team kan je je dus volop focussen op organisatie van de uitvoerende activiteiten. Daarnaast heb je als diensthoofd uiteraard ook een scharnierfunctie in het adviseren en ondersteunen van de beleidscel. Voor de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding, finalisering en opvolging van het vrijetijdsbeleid neem je o.a. volgende zaken op:

 • Adviseren en evalueren op basis van omgevingsanalyse, operationele doelstellingen, geplande acties en te bereiken resultaten en effecten, … (als coördinator van de verschillende uitvoerende deskundigen)
 • Signaleren van kansen en noden en hierbij verbetervoorstellen naar voren schuiven.
 • Kijken door een transitiebril, duiden en begrijpen van maatschappelijke veranderingen bij het ontwikkelen van nieuwe perspectieven.

Profiel 

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt minimum 2 jaar relevante ervaring. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen één (of meerdere) van de domeinen cultuur, jeugd, sport, vakantiewerking en evenementen.
 • Je kijkt steeds om waar mogelijk zaken te vernieuwen en/of te optimaliseren.
 • Je wil graag tevreden klanten. Je bent geëngageerd en speelt proactief in op opportuniteiten, mogelijke knelpunten,… 
 • Je kan mensen overtuigen om mee de gekozen richting in te slaan.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijke vlot communiceren.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht. Je schakelt snel en ziet geen problemen maar vooral oplossingen.
 • Je ziet de maatschappelijke meerwaarde van het werken voor een openbaar bestuur en bent bereid je daar volop voor te engageren.
 • Je neemt initiatief, je springt in de bres voor de medewerkers en gaat constructief op zoek naar de goeie aanpak.
 • Je bent in staat om de rust te bewaren als anderen het noorden kwijt zijn. Je slaagt erin om de verwachtingen helder en duidelijk te houden, ook onder druk.
 • Je hebt interesse en bij voorkeur zelfs ervaring met leidinggeven. Je bent bereid om leiderschap op te nemen binnen de verwachtingen die de organisatie stelt. De vier leiderschapsrollen die we als organisatie vooruit schuiven, kan je in de praktijk brengen. We verwachten niet dat je in elke rol excelleert maar wel dat je er bewust mee om gaat.
 • Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Powerpoint, Excel…
 • Lees meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Je werkt samen met

De Stad Roeselare (Stad en OCMW) is vanuit het oogpunt van interne organisatie opgedeeld in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening; ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant.

Je geeft rechtstreeks leiding aan de uitvoerende deskundigen binnen de domeinen cultuur, jeugd en sport.

Je maakt deel uit van het departement Publieke Dienstverlening binnen de directie Mens. Je werkt samen met: 

 • De collega’s van de dienst Publiekswerking.
 • De collega’s van het Vrijetijdspunt.
 • De collega’s van het departement Beleidsontwikkeling Mens.
 • De collega’s van andere diensten binnen de stad.
 • Vrijwilligers en jobstudenten.
 • Belanghebbenden binnen het verenigingsleven.
 • Interne en externe logistieke en ondersteunende diensten en partners.

Je leidinggevende 

Ik ben Andries, departementshoofd Publieke Dienstverlening en ben op zoek naar een gedreven collega met veel goesting om het departement te versterken. Een gestructureerde aanpak, goeie communicatie, spontane feedback, zelfstandigheid met zin voor samenwerking en flexibiliteit vind ik belangrijk.

Je komt in een divers team van publiekswerkers terecht die de operationele werking voorzien binnen de domeinen jeugd, sport, cultuur, evenementen, ondersteuning verenigingen en zo meer.

Ik kijk ernaar uit om samen met jou het vrijetijdsaanbod in de stad een vernieuwend elan te geven.

Wij bieden

 • Een contract onbepaalde duur.
 • Een verloning op niveau B4-B5.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit, leidinggevende ervaring kan voor zes jaar meegenomen worden in de schaalanciënniteit.
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3% van het brutoloon.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work. 

Selectieproces:

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden. Onderstaande vragen kunnen in het antwoordformulier beantwoord worden.
  • Toon jouw affiniteit met leidinggeven aan. Geef aan hoe je jezelf wil profileren als leidinggevende. 
  • Omschrijf de organisatie van een evenement/activiteit/project dat je zelf hebt getrokken en wat jouw rol daarin was.

Mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht
 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 15 oktober 2021. 

Assessment

 • Bij Vandelanotte HR Solutions
 • De weerhouden kandidaten na de mondelinge selectie worden uitgenodigd naar het assessment die plaats zal vinden op 20 oktober 2021.

  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
   

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) vraag je via jobs [at] roeselare.be.

Inschrijven kan tot uiterlijk 3 oktober 2021.

Meer info

 • Inhoudelijke info: Andries Sioen, departementshoofd Publieke Dienstverlening, andries.sioen [at] roeselare.be of 051 26 21 56.
 • Info over selectieprocedure, Ruben Verstraete, Personeel & Organisatie, jobs [at] roeselare.be of 051 26 23 25.

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
BijlageGrootte
Competentieprofiel183.65 KB
Leiderschapsrollen 565.59 KB
Brutolonen B4-B5 95.29 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?