Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Handhavingsambtenaar stedenbouw en milieu (B4-B5)

Voor deze vacature kan niet meer worden ingeschreven. 

 

Wil jij echt het verschil maken voor de Roeselaarse leefomgeving? Zijn milieu en ruimtelijke ordening voor jou gekend terrein? Ben jij in staat om een genuanceerde beoordeling te maken van misdrijven met betrekking tot deze thema’s? Durf jij actie te ondernemen, steeds met als doel om de burger van de stad te beschermen en ben je diplomatisch ingesteld? Dan ben jij wellicht de collega die we zoeken!

Kerntaak

Handhaving vormt, na het plannings- en vergunningenbeleid, het sluitstuk van een effectief beleid om tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en gezonde leefomgeving te komen. Je bent een moderne handhaver, iemand die streng durft zijn maar bovenal spreekt met burgers, ondernemers, landbouwers… en mee oplossingen aanreikt. Concreet wil dat zeggen dat je volgende opdrachten hebt:

 • Je volgt het handhavingsbeleid op en voert het beleid uit zoals bepaald door het bestuur in het lokaal opvolgings- en handhavingsplan. Je helpt ook mee het 5-jaarlijkse lokale omgevingshandhavingsprogramma en de prioriteiten tot stand te brengen.
 • Uitwerken en uitvoeren van een meerjarig beleidsplan inzake lokale handhaving en de jaarlijkse actieplannen/prioriteitenkader omgevingshandhaving.
 • Op een klantvriendelijke en klantgerichte wijze klachten inzake stedenbouwkundige en milieu-gerelateerde overtredingen beantwoorden en afhandelen.
 • Je voert plaatsbezoeken uit en je stelt stedenbouwkundige en milieu-gerelateerde misdrijven vast en je gebruikt hiervoor de instrumenten die de wetgeving jou aanreikt: aanmaningen, processen-verbaal (in aanvulling en ter versterking van de twee inspecteurs van de cel Omgeving van de politiezone RIHO), herstelvorderingen, bestuurlijke maatregelen,…
 • Je brengt de informatieplicht ten aanzien van burgers betreffende bouwmisdrijven in de praktijk.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en verdere afhandeling van dossiers inzake stedenbouwkundige en milieu-gerelateerde misdrijven (contacten met instanties, contacten en afspraken met betrokkenen, bijhouden van de inventaris inzake bouwmisdrijven, bijhouden van de jaarlijkse handhavingscijfers in functie van rapportering naar de hogere Vlaamse overheid, aanvullen van de nieuwe handhavingsmodule vergunningen.net, aanvullen van de controleviewer van de Vlaamse overheid, intern overleg, ...).
 • Je volgt bepaalde voor de stad belangrijke thema’s vanuit handhavingsperspectief ook proactief (mee) op zodat de opgelegde vergunningsvoorwaarden en wetgeving worden nageleefd.
 • Je werkt intensief samen met andere medewerkers binnen de stad die bezig zijn met handhavingsbeleid in allerhande domeinen. De handhavingsambtenaar komt bijgevolg in contact met heel wat externe actoren waaronder burgers, bedrijven, architecten, studiebureaus, de politie, de omgevingsinspectie, het Parket, de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid…
 • Je volgt en begeleidt externe vergaderingen en gesprekken inzake stedenbouwkundige en milieu-gerelateerde misdrijven.
 • Je bent verantwoordelijk voor het leveren van vaktechnische input en adviezen (mondeling en schriftelijk) vanuit de praktijk en het zicht op algemene en nieuwe tendensen en wetgeving om op die manier een actieve bijdrage te leveren aan de operationele doelstelling.
 • Je bouwt een uitgebreid netwerk uit met alle handhavingsstakeholders (parket, politie, omgevingsinspectie, VMM, OVAM…) waarop je snel kan terugvallen in het bijzonder in geval van urgentie.
 • Je volgt de relevante wetgeving op (VCRO, DABM,…).

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete uitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt minimum twee jaar relevante ervaring.
 • Je hebt een grondige kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten of bent bereid je op korte termijn die kennis eigen te maken.
 • Je hebt een grondige kennis van de diverse wetgeving rond milieu of bent bereid je op korte termijn die kennis eigen te maken. Je bent bovendien bereid om binnen de 3 jaar na je aanstelling de opleiding tot toezichthouder milieuhandhaving en geluid te volgen en te slagen doorheen het examentraject.
 • Je bent bereid om de GAS-opleiding te volgen en op het terrein ook op te treden als GAS-vaststeller voor thema’s die te maken hebben met milieu en stedenbouw.
 • Je bent communicatief vaardig en assertief: je kan een (moeilijke) boodschap vlot en duidelijk overbrengen op maat van je gesprekspartner, maar je kan ook met anderen onderhandelen, overtuigen en jouw standpunten beargumenteren.
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct naar de klant toe en past daarbij een beleefd en correct taalgebruik toe. Je gaat discreet om met informatie (intern en extern) en vragen van klanten.
 • Je handelt integer, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt verantwoordelijkheid op voor ondernomen acties.
 • Je blijft kalm bij piekmomenten of moeilijke situaties en behoudt het overzicht.
 • Je bent besluitvaardig en neemt, na afweging van alle relevante aspecten, op onderbouwde wijze beslissingen.
 • Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van de stad, de cluster of de dienst. Je bent gedreven om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • Je kan omgaan met onverwachte omstandigheden en bent bereid om flexibel te werken. Je bent bereid om bij (dringende) interventies sporadisch ook buiten de gewone werkuren op te treden.
 • Je kan je aanpassen aan variaties in werkinhoud en volume aan werk. Je kan ook vlot overweg met verschillende burgers en stakeholders.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie. 

Je werkt samen met:

Je maakt deel uit van de dienst Omgeving van het departement Dienstverlening van de directie Ruimte. Bekijk hier het volledige organogram.

Je werkt nauw samen met:

 • Je leidinggevende: het diensthoofd Omgevingsvergunningen.
 • Het departementshoofd Dienstverlening.
 • De collega’s van de dienst Omgeving en collega’s van het departement Dienstverlening en Beleidsontwikkeling. Je werkt hier in het bijzonder samen met de gemeentelijke omgevingsambtenaren en de teamcoaches milieuvergunningen en stedenbouw.
 • Andere collega’s binnen de stad.
 • Externen waarmee je op het werkveld in aanraking mee kan komen: bouwheren, exploitanten, architecten, milieuadviesbureaus, advocaten, procureur,,…
 • Andere toezichthouders: de cel Omgeving van de lokale recherche Politiezone RIHO die mee instaat voor de reactieve en proactieve handhaving op vlak van milieu en stedenbouw, de Vlaamse inspectiediensten zoals Omgevings-Inspectie en Bouw-Inspectie.
 • Op het vlak van handhaving ben jij de expert maar kan je wel steeds terugvallen op het diensthoofd Omgevingsvergunningen en de teamcoach milieuvergunningen.

Je leidinggevende 

Ik ben Yves Denturck, diensthoofd van de dienst Omgeving (ruimtelijke planning, stedenbouw en milieuvergunningen), die op vandaag uit 27 personen bestaat.

Ik ben op zoek naar een gemotiveerde en geëngageerde handhaver specifiek binnen het domein ruimtelijke ordening. Mensenkennis, dossierkennis, een diplomatische ingesteldheid en oplossingsgerichtheid zijn waarden en skills die doorslaggevend in deze functie zullen zijn.

Wat mij persoonlijk typeert als leidinggevende is dat ik steeds vertrek vanuit de capaciteiten van al mijn medewerkers en ze door samenwerking probeer beter tot hun recht te laten komen.

Ik hou van medewerkers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen, eens out of the box durven denken en die teamspelers zijn.

Wij bieden:

 • Een contractuele aanwerving op niveau B4-B5.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3% van het brutoloon.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Selectieproces

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden. Onderstaande vragen kunnen in het antwoordformulier beantwoord worden.
  • Geef aan hoe de gemeente op vandaag aan handhaving doet vanuit de praktijk binnen zowel het domein stedenbouw als milieu en geef jouw visie over hoe de gemeentelijke handhaving dient te evolueren in de nabije toekomst.
  • Toon jouw ervaring aan binnen het domein handhaving en bewijs hoe jij (op termijn) het verschil kan maken voor de stad Roeselare.

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 2 februari 2022. 

Assessment

 • Bij Vandelanotte HR Solutions
  De weerhouden kandidaten na de mondelinge selectie worden uitgenodigd naar het assessment die plaats zal vinden op 8 februari 2022.
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) vraag je via jobs [at] roeselare.be.

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 16 januari 2022 via onderstaand invulformulier.

Meer info 

 • Inhoudelijke info: Yves Denturck, diensthoofd Omgeving, 0492 72 17 82, yves.denturck [at] roeselare.be
 • Vragen over selectieprocedure: Personeel & Organisatie, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be    

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

 

 

 
BijlageGrootte
Competentieprofiel168.2 KB
Organogram407.79 KB
Brutolonen B4-B586.79 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?