Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Juridisch stafmedewerker (A1a-A2a)

 

Inschrijven voor deze vacature is niet meer mogelijk, de uiterste inschrijvingsdatum is reeds verlopen.

Kandidaten die hun sollicitatie hebben ingediend kunnen hier alle informatie over de lopende selectieprocedure terugvinden.

 

Heb je zin om je te verdiepen in de OCMW-wetgeving?

Wil je je juridische know-how inzetten ten dienste van de hulpverleners en diensthoofden van het Welzijnshuis van Roeselare?

Geloof je in de kracht van het sociaal werk en wens je jouw expertise mee in zetten voor burgers in kwetsbare situatie?

Zie je jezelf werken in een multidisciplinaire omgeving?

Ben je communicatief en tegelijkertijd resultaatgericht?

We zoeken een geëngageerde juridisch stafmedewerker om het Welzijnshuis Roeselare te versterken!

 

Kerntaak

OCMW/Stad Roeselare zoekt voor haar departement individuele dienst -en hulpverlening, gekend als het Welzijnshuis, een nieuwe collega!

Dit departement is op zoek naar een enthousiaste en geëngageerde juridisch stafmedewerker, die zin heeft om zich in volgende opdrachten vast te bijten:

 • Je volgt diverse wetgeving en rechtspraak die relevant is voor het werkveld nauwgezet op.
 • Je bent verantwoordelijk voor het juridisch correct implementeren van regelgeving in de dagdagelijkse werking van het Welzijnshuis.
 • Je schrijft duidelijke werkwijzen uit over nieuwe of bestaande juridische materies die vlot te begrijpen zijn voor jouw collega’s niet-juristen. 
 • Je staat in voor het actueel en correct houden van het interne draaiboek dat alle geldende werkwijzen die betrekking hebben op de dienst- en hulpverlening vanuit het Welzijnshuis omvat.
 • Je staat in voor een doeltreffende verspreiding van nieuwe kennis, werkwijzen, … en organiseert vorming voor collega’s niet-juristen.
 • Je verleent juridisch advies aan de maatschappelijk werkers en andere hulpverleners in concrete begeleidingen.
 • Je volgt het besluitvormingsproces van het Bijzonder Comité Sociale Dienst nauw op.
 • Je ondersteunt het departement algemeen bij contacten met advocaten, door het verlenen van juridisch advies, door het nalezen van contracten, door de gerechtelijke procedures namens het OCMW op te volgen, …
 • Je werkt beleidsvoorstellen uit die bijdragen tot het verder professionaliseren van de organisatie en tot het efficiënter werken van de collega’s.
 • Je onderhoudt een netwerk met relevante stakeholders (bv. VVSG, collega-juristen, experten,…), volgt relevante opleidingen en neemt deel aan interne en externe werkgroepen om je interne expertise verder uit te bouwen en/of de dienstverlening te optimaliseren.
 • Je ontvangt en verwerkt signalen van het werkterrein, die via de collega’s of door andere stakeholders gemeld worden en vertaalt deze zo nodig in acties gericht op beleidsbeïnvloeding.
 • Je denkt met de andere juridisch stafmedewerker mee na over juridische kwesties die niet per se het thema OCMW- wetgeving beslaan.
 • Je zet verbeteracties op zodat het departement haar dienst- en hulpverlening zo cliëntgericht, toegankelijk en efficiënt mogelijk kan organiseren. Je hebt daarbij oog voor mogelijke samenwerkingsverbanden en treedt actief op om verschillende interne en/of externe actoren op elkaar af te stemmen.
 • Je hebt een brede kijk op het welzijnslandschap.
 • Als lid van het middenkader van het Welzijnshuis stuur je mee de organisatie en de dienst- en hulpverlening van het Welzijnshuis aan en draag je actief mee de visie van onze organisatie uit en zet deze om.

 

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega’s de werking voortdurend verbeteren.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een licentiaat in de rechtsgeleerdheid.
 • Je kent de gangbare informaticatoepassingen (word, excel, outlook, powerpoint,…).
 • Je hebt relevante ervaring met de wetgeving, rechtsleer, rechtspraak  voor deze functie of bent bereid om je hierin bij te scholen.
 • Je wil je volledig inwerken in de diverse rechtsdomeinen eigen aan de OCMW- omgeving, zodat je hierin als juridisch expert kan optreden (organieke wet betreffende OCMW’s, wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s, verblijfswetgeving, interne werkwijze financiële steun, …)
 • Je hebt affiniteit met het thema armoede en welzijn en interesse in de OCMW-hulpverlening.
 • Je hebt overtuigingskracht en slaagt erin mensen hun vertrouwen te winnen.
 • Je slaagt erin een objectieve analyse te maken van problematieken en gepaste oplossingen uit te werken die vlot te begrijpen zijn voor niet-juristen.
 • Je kan omgaan met complexe problemen en komt tot duidelijke, concrete oplossingen.
 • Je kan een standpunt innemen en bent standvastig maar dat steeds zonder de noden van de praktijk en/of de context waarbinnen je werkt uit het oog te verliezen.
 • Je kan zelfstandig werken, maar haalt ook energie uit het samenwerken met andere teams/andere diensten.
 • Je bent stressbestendig en kan goed bijsturen als er zaken wijzigen tijdens de procedure.
 • Je werkt planmatig en nauwkeurig, en kan flexibel omspringen met onverwachte omstandigheden.
 • Je bent resultaatsgericht: je houdt doelstellingen voor ogen en werkt er systematisch naar toe. Je maakt hiervoor bewust tijd en rapporteert hierover stelselmatig.
 • Je kan projecten uitwerken en leiden in samenwerking met diverse actoren. Je hebt het talent om projecten te initiëren, voor te bereiden, te implementeren en te evalueren in samenwerking met de collega’s.
 • Je vindt het een verrijking om de werking van het Welzijnshuis samen met je collega’s vanuit een multidisciplinaire bril te benaderen.
 • Lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

 

Met wie werk je samen?

Je bent lid van het stafteam van het departement Individuele dienst- en hulpverlening van het Welzijnshuis.

Het departementshoofd individuele dienst- en hulpverlening is je rechtstreeks leidinggevende.

Met de collega’s diensthoofden en staf vorm je samen het middenkader, dat de organisatie van de dienst- en hulpverlening binnen het Welzijnshuis aanstuurt.

Je werkt dagelijks samen met maatschappelijk werkers, andere hulpverleners en diensthoofden van het Welzijnshuis in functie van het bieden van een juridisch correcte dienst- en hulpverlening aan de cliënten.

Je zet mee je schouders onder verbeteracties en doet dit in nauwe samenwerking met diverse collega’s van het Welzijnshuis, die elk hun eigen expertise binnenbrengen.

Je werkt nauw samen met je collega juridisch stafmedewerker, die tevens coördinator van de regionale dienst schuldbemiddeling is.

Voor dienstoverschrijdende projecten werk je ook samen met andere diensten van de stad.

 

Je leidinggevende

Ik ben Tine Seynaeve, departementshoofd van de dienst individuele dienst- en hulpverlening binnen het Welzijnshuis.

Ik ben op zoek naar een juridisch stafmedewerker met wie ikzelf en de collega’s in volle vertrouwen kunnen samenwerken. Iemand die onze visie op hulpverlening helpt uitdragen en zijn expertise aanwendt om de werking van het Welzijnshuis sterk te ondersteunen. Je hebt de ambitie om het huidige kwaliteitsniveau van onze diensten hulpverlening te continueren en verder naar een hoger innovatief en professioneel niveau te tillen. Dit alles met als finaliteit om burgers in een sociaal-kwetsbare situatie te ondersteunen om hen toegang tot de sociale grondrechten te realiseren. Je enthousiasme helpt ons om dit te verwezenlijken.

Als leidinggevende wil ik medewerkers laten groeien door hen te stimuleren en op een positieve manier in interactie te gaan. Ik geef aan de medewerkers ruimte voor creativiteit en innovatie in functie van het bereiken van een concreet resultaat. Ik hou van medewerkers die zelf initiatief nemen, flexibel zjin, de nodige durf aan de dag leggen en zich goed kunnen bewegen in een omgeving die snel evolueert.

 

Wat hebben wij te bieden?

Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.

 • in kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • mogelijkheid tot telewerk.
 • ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag.
 • een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • pluspas (kortingspas).
 • een hospitalisatieverzekering.
 • integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (=pensioensparen) van 2,5 % van het brutoloon, vanaf 2021 3%.
 • een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

 

Hoe ziet het selectieproces eruit?

 • Preselectie

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

 • Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 21 oktober 2020.

 • Assessment bij Vandelanotte Talent Management (Brugge) op 23 oktober 2020.

Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be (jobs [at] roeselare.be).

Uiterste inschrijvingsdatum: 11 oktober 2020

 

Meer info

Meer info m.b.t. de functie:
Tine Seynaeve, departementshoofd Individuele Dienst- en Hulpverlening, tine.seynaeve [at] roeselare.be, 051 80 59 08.

Tessa Allewaert, juridisch stafmedewerker, tessa.allewaert [at] roeselare.be, 051 80 59 87.

Meer info m.b.t. de selectieprocedure:
Ruben Verstraete, deskundige Werving & Selectie 051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be       

 

Inschrijven

Solliciteren kan enkel online.

Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie:

 • Schrijf jouw visie neer over sociale bijstand. Hoe zie jij de verhouding tussen hulpverlening en handhaving en hoe kan je daar als jurist een bijdrage aan leveren. (max.30 regels).
 • Omschrijf een project dat je trok. Omschrijf de omvang van het project, de belanghebbenden en hoe je dit project hebt aangepakt en gefinaliseerd. (max.30 regels).

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Competentieprofiel 98.58 KB
Brutolonen A1a-A2a67.82 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?