Stadsontwikkelaar (A4a-A4b)

Ben je een kei in stadsontwikkeling? Ben je een ervaren stedenbouwkundige of stadsplanner? Heb je oog voor kwalitatieve architectuur en heb je gevoel voor het langetermijnperspectief van stedelijke ontwikkeling? Wil je je stempel drukken op de ruimtelijke ontwikkeling van een bloeiende en ambitieuze centrumstad? Wil je de ruimtelijke visie van de stad bepalen en het bouwmeester programma van Roeselare vorm geven? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

1. Wat is jouw kerntaak?

Als stadsontwikkelaar geef je vorm aan het ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid van de stad. Je werkt een stedelijke visie uit voor de verdere ontwikkeling van de stad en houdt daarbij rekening met de diverse potenties op vlak van wonen, economie, groen, de publieke ruimte, architectuur, mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling.

Je staat in voor een kwalitatieve coördinatie van stadsontwikkelingsprojecten en integreert deze in het ruimtelijk beleid van de stad. Je geeft hierbij een grote aandacht aan een sterke samenhang van diverse stedelijke functies en de relatie tot de publieke ruimte. Je creëert visies en streefbeelden voor diverse stadsdelen en functies en past deze toe in stadsvernieuwingsprojecten.

Je trekt samen met de ruimtelijk planners en de omgevingsambtenaren de opbouw van een nieuw beleidsplan ruimte Roeselare en draagt dit uit naar private ontwikkelaars en eigen stedelijke projecten. Je geeft vorm aan de opstart van de kwaliteitskamer en bouwt een bijhorend netwerk uit waarbij je draagvlak creëert voor de opmaak en implementatie van dit ruimtelijk beleidsplan bij interne en externe stakeholders.

Je hebt oog voor het stedenbouwkundig en ruimtelijk instrumentarium en stuurt dit bij om de stadsontwikkeling in Roeselare kwalitatief te versterken op korte en lange termijn. Je detecteert nieuwe tendensen en behoeftes in de stedelijke omgeving, zoals verdichting, combineren van functies, slimme economische ontwikkelingen, duurzame en klimaatbestendige stedenbouw en ruimtegebruik, vernieuwende woonvormen op maat van de stad, de interactie tussen strategische projectzones en de publieke ruimte. Je vertaalt deze tendensen in handvaten en instrumenten op micro- en macroschaal.

Je adviseert de beleidsmakers en stadsdiensten in stadsontwikkelingsprojecten en tilt deze naar een hoger niveau, passend binnen de ruimtelijke visie en schaal van de stad. Je staat open voor negotiërend ontwerpen met interne en externe stakeholders en je realiseert gedragen oplossingen voor de ontwikkeling van projectsites en stadsdelen.

 

2. Wat is jouw profiel?

Je wil als stadsontwikkelaar het ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid sturen en vormgeven. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over;
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je bent sterk in visieontwikkeling en hebt ervaring in het werken in een stedelijke context.
 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in de richting architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning of je beschikt over minimaal 4 jaar relevante ervaring (leidinggevend of adviserend)
 • Je hebt ervaring met ontwerpend onderzoek, stadsontwikkelingsprojecten en het werken met stedenbouwkundige en ruimtelijke instrumenten.
 • Je beschikt over de nodige expertise inzake stedenbouw, ruimtelijke planning, stadsontwikkeling, ofwel door opleiding ofwel door ervaring
 • De stadsontwikkelingsmicrobe zit bij jou in het bloed (of je hebt geen schrik die microbe op te doen);
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht;
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen;
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je houdt rekening met de verschillende belanghebbenden en je kan werken met diverse groepen. 
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.

Lees hier mee over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie

3. Met wie werk je samen?

De Stad Roeselare is gestructureerd in 3 directies. De directies mens en ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening ; ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (mens en ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Als stadsontwikkelaar maak je deel uit van de directie ruimte en je rapporteert aan de directeur.

Je werkt samen met:

 • Het directieteam ruimte
 • Dienst Omgevingsvergunningen
 • Gemeentelijke Omgevingsambtenaren en Ruimtelijk Planners
 • Beleidsmedewerkers, diensthoofden en themaverantwoordelijken (mobiliteit, groen, klimaat, wonen, economie, water,…)
 • Kwaliteitskamer
 • Projectleiders publieke ruimte
 • Publieke en private projectontwikkelaars
 • Patrimoniummanager stad Roeselare
   
 • Je leidinggevende 

Ik ben Nils, verantwoordelijk voor de directie ruimte. Ik zoek een collega met veel goesting en doorzettingsvermogen om ideeën op lange termijn te realiseren. Ik verwacht een inspirerende én pragmatische persoonlijkheid met een duidelijke visie en creatieve geest. Iemand die er met enthousiasme en charisma in slaagt vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Je komt in een dynamisch team terecht waar mens-, resultaats- en oplossingsgericht gewerkt wordt.

Ik ben je coach en geef je graag de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je opdrachten en projecten te realiseren op basis van afspraken en doelstellingen die we samen uitzetten.

 

4. Wat hebben wij te bieden?
 

 • Een aanwerving op niveau A met een mandaat van 5 jaar als stadsontwikkelaar (niveau A4a-A4b) - (verlengbaar na evaluatie voor telkens een termijn van 5 jaar). Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit. (zie brutolonen)
 • in kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)
 • flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst
 • mogelijkheid tot telewerk
 • ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden
 • maaltijdcheques van 5€ per gewerkte dag
 • een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • pluspas (kortingspas)
 • een hospitalisatieverzekering
 • integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • een tweede pensioenpijler van 1 %

 

5. Hoe ziet het selectieproces eruit?
 

 • Preselectie

 

Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden.

 

 • Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie. Dit zal doorgaan op 1 oktober 2019. (ong. sessie van 2uur- 1u voorbereiding/1u selectiegesprek)

 

 • Assessment bij Vandelanotte Talent Management (Brugge): 7 oktober 2019. 

Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be (jobs [at] roeselare.be).

Uiterste inschrijvingsdatum verlengd: 15 september 2019

Meer info m.b.t. de functie:
Nils Vanantwerpen, directeur ruimte, O473 786354, nils.vanantwerpen [at] roeselare.be

Meer info m.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure:
Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be       

Inschrijven
Solliciteren kan enkel online.

Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

In het webformulier zitten ook vier vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Brutolonen A4a-A4b305.04 KB
Competentieprofiel506.21 KB
Functieprofiel696.62 KB
Persoonlijke gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Relevante beroepservaring, een op de functie afgestemd ervaringsbewijs of attest erkende beroepsopleiding
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
x
Kan ik je helpen?