Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Wooncoach (B1-B3)

Voor deze vacature kan niet meer worden ingeschreven. 

Kerntaak 

Als wooncoach binnen het team wooncoaching ondersteun je de cliënt in een traject van dakloosheid of onstabiele huisvesting naar structurele huisvesting.Dit kan vanuit een doorgangswoning of dakloosheid zijn maar evenzeer kan dit een wooncoaching in een private of sociale woning zijn. Op welke aspecten of hoe je de cliënt ondersteunt, is afhankelijk van cliënt tot cliënt maar de wooncoach zet een brede bril op en houdt rekening met elk levensdomein van de cliënt, ziet de verschillende verbanden en is zich bewust van de beïnvloeding op elkaar.

Een wooncoach werkt vanuit het perspectief van de cliënt, op zijn tempo, op zijn maat en in zijn leefomgeving.

Je werkt vanuit een onvoorwaardelijk geloof in de cliënt, gericht op het herstel van de cliënt, erkent en herkent de rugzak van de cliënt en je blijft met een open en verwonderde blik kijken naar je cliënten. Je biedt de coaching op een zorgzame, empathische en respectvolle wijze aan. Je bent toegewijd aan de doelgroep structureel thuislozen en bent bereid om alles te doen wat nodig is voor het bereiken van de structurele huisvesting.

De kerntaken van een wooncoach kunnen ingedeeld worden in vier algemene doelstellingen maar moeten allen geïnterpreteerd worden volgens de filosofie “wanneer de cliënt deze ondersteuning wenst, past dit in het bereiken van de persoonlijke doelen van de cliënt”.

Centraal in de coaching staat het antwoord op de vraag: “wat heb jij nodig om je woning te kunnen behouden?”.

 

1. Instaan voor het creëren van een stabiele woonvorm voor de cliënt:

 • Cliënt ondersteunen in het zetten van de nodige stappen met het oog op het opnieuw in orde brengen van de sociaal – financiële situatie zoals bijvoorbeeld het uitputten van rechten op een inkomen, het aanvragen van een referentie adres, het inschrijven bij de VDAB, aansluiting bij de mutualiteit, ….
 • Cliënt ondersteunen in de zoektocht naar een woning: private markt, inschrijving sociale huisvestingsmaatschappij, inschrijving sociaal verhuurkantoor.
 • Cliënt ondersteunen in het in huurnemen van een woning door het aanwezig zijn bij de bezichtiging, de plaatsbeschrijving en de ondertekening van het contract, indien gewenst door te fungeren als tussenpersoon / bemiddelaar met verhuurders, ondertekening contract,...
 • Cliënt ondersteunen in het in orde brengen van alle sociaal – administratieve aspecten inherent aan de inhuurname van een woning.
 • Adreswijziging en afspraak wijkagent.
 • Aansluiting nutsvoorzieningen en internet.
 • Wijziging situatie doorgeven aan uitbetalingsinstelling(en).
 • Adreswijziging doorgeven aan mutualiteit, RVA, VDAB, interimkantoren, …
 • Samen met cliënt nagaan hoe huishuur correct en tijdig betaald zal worden en desgewenst cliënt toeleiden naar andere hulpverlening (bv budgetbegeleiding, budgetbeheer).
 • Samen met cliënt of cliënt ondersteunen in de installatie van de woning: samen de nodige aankopen doen, logistieke ondersteuning in het kader van de verhuis, levering meubelen, samen schilderen, gordijnen bevestigen, prullaria installeren, ….
 • Cliënt ondersteunen in het vinden van een passende dagbesteding (bv werk, vrije tijd, buurtcentrum).
 • Cliënt ondersteunen, begeleiden of opvolgen op medisch -, psychisch – en juridisch vlak.
 • Cliënt ondersteunen in het uitbouwen van het sociaal netwerk: buurt leren kennen, samen naar het sociaal restaurant, samen naar de winkel, samen naar een buurt of volkscafé, samen naar ….

 

2. Ondersteunen van de cliënt in het behoud van de woning

 • Cliënt informeren over de huurdersverplichtingen en de naleving hiervan opvolgen. Waar dit door de cliënt nodig wordt geacht, verwijzen naar passende hulpverlening.
 • Samen met cliënt nagaan hoe de vaste kosten steeds correct kunnen betaald worden en desgewenst cliënt toeleiden naar andere hulpverlening (bv budgetbegeleiding, budgetbeheer).
 • Cliënt ondersteunen in de zaken die door de cliënt aangegeven worden met het oog op het behoud van de woning.
 • Samen met cliënt of cliënt ondersteunen in het leggen van contacten met de buren (ons kent ons principe) zodat cliënt ingeburgerd raakt en desgevallend op enig begrip kan rekenen van de buren en zelfs op enige sociale controle wanneer dit voor cliënt een noodzaak zou zijn (in het kader van het aanboren van aanwezige mogelijke hulpbronnen).
 • Samen met cliënt of cliënt ondersteunen in het aanpakken van de verschillende huishoudelijke taken.  Indien cliënt hierbij hulp wenst, deze hulp of bijkomende ondersteuning installeren.
 • Indien voorkomend, bemiddelen bij overlast en hier zoveel mogelijk een neutraliteit in blijven bewaren doch door steeds naast de cliënt te blijven staan.

 

3. De cliënt ondersteunen in het creëren van een “thuis”

 • Samen met cliënt of cliënt ondersteunen in het leggen van contacten met de buren (ons kent ons principe) zodat cliënt ingeburgerd geraakt en desgevallend op enig begrip kan rekenen van de buren en zelfs op enige sociale controle wanneer dit voor cliënt een noodzaak zou zijn (in het kader van het aanboren van aanwezige mogelijke hulpbronnen).
 • Samen met cliënt of cliënt ondersteunen in het doen van boodschappen, koken, …
 • Exploreren hoe cliënt een “thuis” zelf invult, wat voor hem belangrijk is, …
 • Samen met cliënt of cliënt ondersteunen in de uitbouw van het sociaal netwerk en indien gewenst het heropbouwen van het familiaal netwerk.

 

4. Mee helpen instaan in de activering van de cliënt, in de ruime zin van het woord

 • Participatie in de hulpverlening: steeds de stem van de cliënt het luidst laten klinken in de uitstippeling van het traject, werken vanuit het perspectief van de cliënt.
 • Samen met cliënt of cliënt ondersteunen in de uitbouw van het sociaal netwerk en indien gewenst het heropbouwen van het familiaal netwerk.
 • Waar cliënt dit wenst een verwijzing naar passende hulpverlening realiseren in het kader van vrijwilligerswerk, arbeidszorg of toeleiding naar sociale of reguliere arbeidsmarkt.

 

Je werkt als wooncoach in de verschillende deelwerkingen van het team wooncoaching waarin cliënten worden ondersteund richting structurele huisvesting. Concreet zal je ook ingeschakeld worden in de beurtrol voor de nachtopvang, werk je in de eigen tijdelijke woonvormen, neem je deel aan multidisciplinaire overlegstructuren én werk je ondersteunend in de eigen woning van de cliënt.

De opgesomde taken mogen echter geen belemmering betekenen voor de taakinvulling als wooncoach die voornamelijk ingevuld wordt door de cliënt zelf en hoe deze cliënt zijn persoonlijke doelen wenst te bereiken. 

De opgesomde taken zijn bovendien niet limitatief en kunnen indien noodzakelijk aangevuld worden met andere taken binnen team wooncoaching.

 

Profiel

 • Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.
 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt ofwel een bachelordiploma ofwel 2 jaar relevante beroepservaring.
  • (een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld is een bijkomende troef maar geen vereiste)  
 • Je hebt de nodige gespreks- en hulpverleningsmethodieken goed onder de knie.
 • Je hebt een degelijke kennis van de sociale kaart.
 • Je kent de gangbare informaticatoepassingen (word, excel, outlook,…).
 • Je hebt overtuigingskracht en slaagt erin mensen hun vertrouwen te winnen.
 • Je slaagt erin een objectieve analyse te maken van problematieken en gepaste oplossingen uit te werken op maat van de cliënt.
 • Je kan een standpunt innemen en bent standvastig maar dat steeds zonder de noden van de cliënt uit het oog te verliezen.
 • Administratief sterk.
 • Je wil je inwerken in de specifieke regelgeving inzake leefloon, financiële steunverlening, budget- en schuldhulpverlening, arbeidstrajectbegeleiding, sociale rechten en voordelen, ….
 • Goed om kunnen met onverwachte situaties / stressbestendig zijn /goed om kunnen met crisissituaties waarin cliënten zich soms bevinden, met dringende vragen.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B (of bent bereid dit te behalen).
 • Lees meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

 

Je werkt samen met:

 • Je werkt binnen het departement individuele Dienst- en Hulpverlening van het Welzijnshuis Roeselare.
  Uiteraard werk je in eerste instantie dagdagelijks samen met de cliënten die je begeleidt door samen met hen een traject uit te stippelen en hen hierin te ondersteunen. Bij het uitvoeren van deze taken, word je ondersteund door een diensthoofd, die instaat voor de individuele coaching van de teamleden en de teamorganisatie.
 • Je werkt samen met de collega’s van je dienst maar werkt ook dienstoverschrijdend samen met casemanagers uit andere teams. Je betrekt partners uit het sociale hulpverleningsnetwerk van je cliënt waar nodig of nuttig.
 • Je krijgt de ruimte om samen met andere collega’s uit diverse teams binnen het departement mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe kaders, expertise, … die toegepast worden binnen de werking van het Welzijnshuis.
 • Je werkt uiteraard ook samen met andere medewerkers van de stad waar mogelijk en nodig.

 

Je leidinggevende 

Mijn naam is Judith Coulier, diensthoofd team Wooncoaching. Voor mijn huidige functie was ik trajectbegeleider voor dakloze jongvolwassenen, en trajectbegeleider binnen het Justitieel Welzijnswerk in de gevangenis van Ieper. Vanuit mijn ervaring en klik met deze doelgroep werk ik nu samen met de collega’s wooncoaches om dak- en thuislozen te ondersteunen.

Ik ben op zoek naar een gepassioneerde collega om ons team te versterken. Een passie voor onze doelgroep, een passie om onrecht te bestrijden en mensen, in het bijzonder dak- & thuislozen toegang te geven tot de fundamentele rechten, zijnde een kwaliteitsvolle huisvesting.

Ik ben op zoek naar iemand, die net als de andere collega’s van het team een onvoorwaardelijk geloof hecht in de hulpvrager, gelooft dat het stabiliseren van iemands situatie start met een stabiele huisvesting om van daaruit actie te kunnen ondernemen op andere levensdomeinen en finaal de autonomie van iemand zo veel mogelijk te verhogen. We zoeken naar betrouwbaarheid, nabijheid en naïef optimisme.

Samen met de collega’s ben ik op zoek naar een teamspeler, iemand die graag samenwerkt, die flexibel is en graag een tandje bijsteekt om de collega te helpen of te ondersteunen.

Met andere woorden zoeken we een collega die op een enthousiaste en methodisch onderbouwde wijze aan de slag gaat met onze doelgroep en die deel wil uitmaken van een gedreven team.

 

Wij bieden:

 • Een contract onbepaalde duur bij een baanbrekende werkgever.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3.
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.
 • Bijkomende gepaste vergoeding in functie van de gepresteerde nachten in de nachtopvang.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een eindejaarsvergoeding.
 • En tweede pensioenpijler (=pensioensparen) van 3% van het brutoloon.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

 

Het selectieproces: 

Preselectie

 • Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

 

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 15 juni 2022.

 

Assessment bij Vandelanotte Talent Management (Brugge) (datum nog te bepalen)

 • Heb je recent (minder dan twee jaar geleden) een assessment afgelegd, laat ons dan zeker iets weten (jobs [at] roeselare.be). Onder strikte voorwaarden kunnen we een vrijstelling van assessment voorzien.  

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 5 juni 2022

 

Meer info:

 • Voor inhoudelijke vragen: Tine Seynaeve, tine.seynaeve [at] roeselare.be, 051 80 59 08
 • Voor vragen over procedure en voorwaarden : Steven Deseure, steven.deseure [at] roeselare.be, 0478 55 71 85

 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook drie vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie:
 1. Hoe zou jij er als coach in de nachtopvang voor zorgen dat de gebruikers van de nachtopvang zich tijdens hun verblijf veilig en geborgen voelen?
 2. Schets een begeleidingstraject dat je opgenomen hebt die relevant is voor deze functie.
 3. Geef aan welke problematieken je ziet bij dak- en thuislozen en schets heel kort hoe we hier best mee omgaan.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

 

BijlageGrootte
Competentieprofiel 52.39 KB
Brutolonen B1-B391.96 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?