Groenzone bedrijventerrein Beveren - Onledebeek

Wat? 

De groenzone van het bedrijvenpark Beveren-Onledebeek vormt in de eerste plaats een visuele en akoestische buffer tussen het bedrijvenpark en de omliggende functies. Ook werd bewust gekozen om het gebied een recreatieve meerwaarde te geven. De streekeigen heesters en hoogstammige bomen zullen uitgroeien tot een dicht groenscherm dat hinder van de bedrijven naar de omgeving moet voorkomen. Om wateroverlast te vermijden bij hevige regenval, werden diverse bufferbekkens aangelegd. De resterende oppervlakte van de groenzone bestaat grotendeels uit grasland.  

Voor het beheer van het grasland is er gekozen voor begrazing door schapen. Zo wordt het gebied op een attractieve, duurzame en vooral ecologisch verantwoorde manier onderhouden. In tegenstelling tot machinaal beheer, zorgen schapen door hun graasgedrag voor een gevarieerde vegetatiestructuur. Dit heeft een gunstig effect op de aanwezigheid van vlinders, wilde bijen en andere ongewervelden. 

Kortom, de schapen zorgen voor meer biodiversiteit!

Binnen de omheining van de groenzone geldt onderstaand toegankelijkheidsreglement:

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze regeling heeft betrekking op de omheinde groenzone tussen de Ventweg-Zuid en de Wagenbrugstraat in Roeselare (Beveren).

Artikel 2: Toegankelijkheid in het algemeen

2.1.        Het gebied is enkel toegankelijk voor voetgangers. Honden zijn niet toegelaten.

2.2.        Het gebied is gans het jaar door toegankelijk. Omwille van gevaar kan de gebiedsbeheerder bepaalde zones tijdelijk of permanent afsluiten voor  het publiek.

2.3.        Het is verboden om het gebied te betreden met (gemotoriseerde) voertuigen.

2.4.        Het is verboden om in het gebied waterpartijen te betreden of er in te zwemmen.

Artikel 3: Beschermingsvoorschriften

3.1.        Het is verboden om andere bezoekers of dieren in het gebied te storen. Er mag geen schade toegebracht worden aan de infrastructuur of de beplanting. Het is verboden om de dieren te voederen.

3.2.        Bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied.  

Artikel 4: Aansprakelijkheid bij ongevallen

4.1.        De eigenaar of beheerder van het gebied is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

4.2.        Het zich bevinden in het gebied tijdens krachtige wind of storm en het niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op eigen risico, zodat de eigenaar of beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.

Artikel 5: Onderrichtingen 

De burgemeester of de door hem aangestelde personen kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig met behulp van de openbare macht uit het gebied worden gezet.

Artikel 6: Afwijkingen

De burgemeester kan, schriftelijk, een afwijking toestaan op één of meerdere artikelen van huidig reglement.

Artikel 7: Handhaving

Overtredingen op dit reglement zullen bestraft worden met een administratieve geldboete van 50 tot max. 125 euro.

Artikel 8: Bekendmaking

Het huidig reglement zal bekend worden gemaakt door aanplakking. Tevens zal dit reglement bestendig zichtbaar worden opgehangen aan de toegang van het gebied.

Het gebied behoort tot het openbaar domein van de stad Roeselare. Tel: 1788

De groenvoorzieningen worden beheerd door het parkmanagement van WVI:

WVI - Parkmanagement
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge
Telefoon: 050 36 71 71
E-mail: parkmanagement [at] wvi.be

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?