Subsidie Computer in je rugzak

Wat? 

Het bestaande reglement computer in je rugzak werd in mei 2020 verlengd en uitgebreid naar het basisonderwijs.

De stad stimuleert scholen om een IT-toestel, inclusief software en herstelgarantie, aan te kopen om gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te stellen aan leerlingen in armoede. De school ontvangt hiervoor een subsidie van 200 euro per toestel, per leerling in armoede. 

Voorwaarden: 

1. De school verbindt zich ertoe om IT-toestellen te integreren als middel in het pedagogisch project van de school. IT-toestellen worden maximaal geïntegreerd in de lessen.

2. De school stelt het toestel, inclusief software en herstelgarantie (tijdelijk) gratis ter beschikking aan gezinnen in armoede OF biedt het toestel via huurkoop aan, waarbij de leerling/het gezin eigenaar wordt van het toestel.

 • De bijdrage van de ouders die kiezen voor huurkoop bedraagt maximaal de effectieve kost van het toestel + software + onderhoudsgarantie, verminderd met de subsidie die door de stad werd toegekend.
 • Het basisonderwijs houdt hierbij rekening met de richtlijnen van de Vlaamse overheid inzake schoolkosten:
  • ICT-materiaal staat in de lijst met materiaal dat de school gratis ter beschikking moet stellen als hiermee gewerkt wordt. Dat betekent ook dat de school bij het uitlenen van het toestel geen waarborg kan vragen. De school dient het toestel ook te herstellen en te vervangen op eigen kosten.
  • Indien de school, als extra leerkans, het toestel via huurkoop aan het gezin wil aanbieden (waarbij het gezin eigenaar wordt van het toestel) dient het basisonderwijs rekening te houden met de maximumfactuur als de kost hiervan wordt doorgerekend aan de ouders.
    

3. De school voorziet een onderhoudscontract waarbij leerlingen hun IT-toestel via de school binnen kunnen brengen, laten repareren en de volgende werkdag terug kunnen ontvangen. Ook in de vakantieperiodes wordt in een goede service voorzien.

4. De school verbindt zich ertoe om de schoolgebonden kosten voor schoolboeken en andere tools te verminderen, voor zaken die door het betreffende digitale toestel vervangen kunnen worden (zoals rekenmachines, woordenboeken, atlassen, naslagwerken).

5. De school staat in voor goede en regelmatige communicatie met ouders/voogd over de pedagogische visie ten aanzien van digitale integratie, het gebruik van IT-toestellen in de klas en thuis, de modaliteiten om het IT-toestel te verkrijgen via de school en
de subsidie van de Stad Roeselare.

6. De school staat in voor basic IT-ondersteuning aan ouders / leerlingen om met het toestel en de digitale of online-programma’s te kunnen werken. De school informeert de gezinnen over internetconnectie en verwijst de gezinnen indien nodig door naar het
Welzijnshuis.

7. De school verbindt zich ertoe om de betrokken ouders of voogd te informeren over de vrijetijdspas van Stad Roeselare en helpt het gezin om deze vrijetijdspas te bekomen. De school verbindt zich ertoe de ouders of voogd te informeren over rechten, zoals
bijvoorbeeld de studietoelage, via www.rechtenverkenner.be of toeleiding naar welzijnsactoren in de stad die rechtenverkenning
    uitvoeren zoals OCMW, CAW, …

8. De leerling waarvoor de school een subsidie vraagt voldoet aan volgende criteria:

 • De leerling is ingeschreven in een school te Roeselare
 • Het gezin (één of meerdere ouders / voogd van de leerling):
  • heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
   of
  • geniet budget- en/of schuldhulpverlening bij het Welzijnshuis, CAW, My Trusto of een extern advocaat.
   of
  • voldoet aan 3 of meer van onderstaande risico’s van armoede bij het moment van de aanvraag:
   • ontvangt een studietoelage;
   • geniet een vervangingsinkomen (zoals ziekte-uitkering, leefloon, werkloosheidsuitkering, …);
   • heeft een vluchtelingstatus of een subsidiaire beschermingsstatus;
   • heeft geen wettig of een tijdelijk verblijfsstatuut;
   • heeft een instabiele woonsituatie (zoals dreigende uithuiszetting, wonen in een caravan, …);
   • heeft 3 of meer kinderen ten laste
   • is een éénoudergezin
   • bevindt zich in regelmatige of langdurige werkloosheidkent een instabiele gezinssituatie (wisselende samenstellingen gezin, …);
   • is niet het eigen gezinsverband van de leerling (tehuis, pleeggezin,asielcentrum …).

9. De leerling verbindt zich tot het voldoen aan de leerplicht. Bij frequente problematische afwezigheid kan de school beslissen om het toestel niet (verder) toe te kennen, een restsaldo te vorderen of het toestel terug te vorderen, na dialoog met de ouders en
rekening houdende met het belang van de jongere.

10. Voor leerlingen die de school (vroegtijdig) verlaten kan de school het toestel terugvorderen. Indien het gezin het toestel in het systeem van huurkoop least en indien het toestel nog niet is afbetaald, kan de school het restsaldo opeisen, na dialoog met de
ouders. De school brengt de stad hiervan op de hoogte bij de rapportage over de resultaten.

Hoe? 

De school bezorgt een lijst met het aantal leerlingen die voldoen aan de criteria via onderwijs [at] roeselare.be.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?