Subsidie Computer in je rugzak

Wat? 

Scholen die kiezen voor digitale integratie (integratie van een eigen digitaal toestel per leerling in alle lessen) kunnen een subsidie aanvragen, om een financiële korting toe te kennen aan ouders in armoede voor de aankoop van het IT-toestel via de school. 

Voorwaarden: 
 • De school verbindt zich ertoe om IT-toestellen te integreren als middel in het pedagogisch project van de school. IT-toestellen worden maximaal geïntegreerd in de lessen.  
 • De school voorziet de mogelijkheid aan ouders/voogd om de op school benodigde IT-toestellen (laptop, tablet, telefoon…), inclusief de nodige software aan te kopen of te leasen via de school, waarbij de leerling/het gezin eigenaar wordt van het toestel.
 • De school voorziet een onderhoudscontract waarbij leerlingen hun IT-toestel via de school binnen kunnen brengen, laten repareren en de volgende werkdag terug kunnen ontvangen. Ook in de vakantieperiodes wordt in een goede service voorzien.
 • De school verbindt zich ertoe om de schoolgebonden kosten voor schoolboeken en tools te verminderen, voor zaken die door het betreffende digitale toestel vervangen kunnen worden (zoals rekenmachines, woordenboeken, atlassen, naslagwerken,…).   
 • De school staat in voor goede en regelmatige communicatie met ouders/voogd over de pedagogische visie voor IT-toestellen, de modaliteiten en de subsidie van de Stad Roeselare.  
 • De school verbindt zich ertoe om de betrokken ouders of voogd te informeren over de vrijetijdspas van Stad Roeselare en helpt het gezin om deze vrijetijdspas te bekomen. De school verbindt zich ertoe de ouders of voogd te informeren over rechten, zoals bijvoorbeeld de studietoelage, via www.rechtenverkenner.be of toeleiding naar welzijnsactoren in de stad die rechtenverkenning uitvoeren zoals OCMW, CAW, …
 • De leerling waarvoor een subsidie gevraagd wordt voldoet aan volgende criteria:
  • De leerling is ingeschreven in een school te Roeselare.
  • Het gezin (één of meerdere ouders / voogd van de leerling): 
   • Heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. 
    OF
   • Geniet budget- en/of schuldhulpverlening bij het Welzijnshuis, CAW, My Trusto of een extern advocaat
    OF
   • Voldoet aan 3 of meer van onderstaande risico’s van armoede bij het moment van de aanvraag
    • ontvangt een studietoelage
    • geniet een vervangingsinkomen (zoals ziekte-uitkering, leefloon, werkloosheidsuitkering, …)
    • heeft een vluchtelingstatus of een subsidiaire beschermingsstatus
    • heeft geen wettig of een tijdelijk verblijfsstatuut
    • heeft een instabiele woonsituatie (zoals dreigende uithuiszetting, wonen in een caravan,  …)
    • heeft 3 of meer kinderen ten laste
    • is een éénoudergezin
    • bevindt zich in regelmatige of langdurige werkloosheid
    • kent een instabiele gezinssituatie (wisselende samenstellingen gezin, …)
    • is niet het eigen gezinsverband van de leerling (tehuis, pleeggezin,asielcentrum …).
      
 • De leerling verbindt zich tot het voldoen aan de leerplicht. Bij frequente problematische afwezigheid kan de school beslissen om de subsidie niet (verder) toe te kennen, een restsaldo te vorderen of het toestel terug te vorderen, na dialoog met de ouders en rekening houdende met het belang van de jongere.
 • Voor leerlingen die de school verlaten alvorens de toestellen zijn afbetaald kan de school het toestel terugvorderen of het restsaldo onmiddellijk opeisen, na dialoog met de ouders. De school brengt de stad hiervan op de hoogte bij de rapportage over de resultaten.
Hoe? 

De school bezorgt jaarlijks, in het eerste trimester van het schooljaar, een lijst met het aantal leerlingen die voldoen aan de criteria via onderwijs [at] roeselare.be.

x
Kan ik je helpen?