Subsidie Computer in je rugzak

Wat? 

Met het reglement 'computer in je rugzak' stimuleert Stad Roeselare de Roeselaarse scholen basis- en secundair onderwijs om een IT-toestel, inclusief software en herstelgarantie, aan te kopen om gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te stellen aan leerlingen in armoede. De school ontvangt hiervoor een subsidie van 200 euro per toestel, per leerling in armoede (goedkeuring gemeenteraad 4 mei 2020, bekendmaking op 5 mei 2020).

De stad stimuleert en ondersteunt Roeselaarse centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs om te investeren in IT-toestellen ten behoeve van cursisten in armoede, via het reglement digitale investeringssubsidie volwassenenonderwijs. Het centrum ontvangt hiervoor een subsidie van 70% van de aankoopprijs (goedkeuring gemeenteraad 29 maart 2021, bekendmaking op 6 april 2021).

Voorwaarden: 

Reglement computer in je rugzak:

 1. De school verbindt zich ertoe om IT-toestellen te integreren als middel in het pedagogisch project van de school. IT-toestellen worden maximaal geïntegreerd in de lessen.
 2. De school stelt het toestel, inclusief software en herstelgarantie (tijdelijk) gratis ter beschikking aan gezinnen in armoede OF biedt het toestel via huurkoop aan, waarbij de leerling/het gezin eigenaar wordt van het toestel.
 3. De school voorziet een onderhoudscontract waarbij leerlingen hun IT-toestel via de school binnen kunnen brengen, laten repareren en de volgende werkdag terug kunnen ontvangen. Ook in de vakantieperiodes wordt in een goede service voorzien.
 4. De school verbindt zich ertoe om de schoolgebonden kosten voor schoolboeken en andere tools te verminderen, voor zaken die door het betreffende digitale toestel vervangen kunnen worden (zoals rekenmachines, woordenboeken, atlassen, naslagwerken).
 5. De school staat in voor goede en regelmatige communicatie met ouders/voogd over de pedagogische visie ten aanzien van digitale integratie, het gebruik van IT-toestellen in de klas en thuis, de modaliteiten om het IT-toestel te verkrijgen via de school en de subsidie van de Stad Roeselare.
 6. De school staat in voor basic IT-ondersteuning aan ouders/leerlingen om met het toestel en de digitale of online-programma’s te kunnen werken. De school informeert de gezinnen over internetconnectie en verwijst de gezinnen indien nodig door naar het Welzijnshuis.
 7. De school verbindt zich ertoe om de betrokken ouders of voogd te informeren over de vrijetijdspas van Stad Roeselare en helpt het gezin om deze vrijetijdspas te bekomen. De school verbindt zich ertoe de ouders of voogd te informeren over rechten, zoals bijvoorbeeld de studietoelage, via www.rechtenverkenner.be of toeleiding naar welzijnsactoren in de stad die rechtenverkenning uitvoeren zoals Het Welzijnshuis (OCMW), CAW, …
 8. De leerling is ingeschreven in een school te Roeselare.
 9. Het gezin (één of meerdere ouders / voogd van de leerling) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of geniet budget- en/of schuldhulpverlening of voldoet aan drie of meer omschreven risico’s van armoede bij het moment van de aanvraag.

Reglement digitale investeringssubsidie volwassenenonderwijs:

 1. De aanvrager is een erkend centrum voor basiseducatie of een erkend centrum voor volwassenenonderwijs met een vestigingsplaats en een opleidingsaanbod Basiseducatie, Nederlands 2de Taal of Tweede Kans Onderwijs op het grondgebied van de stad Roeselare
 2. De IT-toestellen worden maximaal geïntegreerd in de lessen. 
 3. Het centrum stelt een IT-toestel, inclusief software en onderhoudsservice (tijdelijk) gratis ter beschikking aan cursisten in armoede die een opleidingsmodule Basiseducatie, Nederlands 2de Taal (richtgraad 1) of Tweede Kans Onderwijs volgen, voor minstens de duurtijd van de opleiding.
 4. Het centrum staat in voor goede en regelmatige communicatie met de cursist over het gebruik van het IT-toestel, zowel tijdens de lessen als thuis, en de modaliteiten om het IT-toestel te lenen via het centrum.
 5. Het centrum staat in voor basis ICT-ondersteuning aan de cursisten om met het toestel, de software en eventuele online-leerprogramma’s te kunnen werken. Het centrum informeert de cursisten over internetconnectie.
 6. Het centrum verbindt zich ertoe om cursisten met hulpvragen door te verwijzen naar aanwezige dienst- en hulpverlening in de stad, zoals het Welzijnshuis.  
Hoe? 

De school of het centrum bezorgt het aanvraagformulier via beleidsontwikkelingmens [at] roeselare.be

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?