Wanneer heb je geen vergunning nodig?

Wat? 

Voor je gebruik maakt van het openbaar domein moet je een vergunning aanvragen en toelating krijgen. Onder bepaalde voorwaarden is dit in Roeselare niet nodig.

Wat is het openbaar domein?

Alle delen van de openbare weg (rijbaan, voetpad, stoep, fietspad, gelijkgrondse en verhoogde bermen) alsook alle andere publieke ruimten, zoals pleinen, parkings, parkeerstroken,…
 

Voorwaarden: 

De inname of het gebruik

  1. duurt maximaal 2 dagen (≤ 2 dagen).
  2. vindt niet plaats in een blauwe zone of zone betalend parkeren.
  3. gebeurt voor het uitvoeren van werkzaamheden (dus niet voor evenementen of handelsactiviteiten)
    bv.: je plaatst een puincontainer of hoogtewerker op straat, je laat bouwmateriaal op straat lossen en haalt die dezelfde dag nog weg, ...
  4. veroorzaakt GEEN HINDER. Noch voor het verkeer, noch voor manifestaties (wielerwedstrijd, rally, rommelmarkt,…), noch voor werken aan het openbaar domein (wegenwerken, werken aan waterleiding…).

Wanneer veroorzaak je geen hinder?

  • Je neemt een parkeerplaats in (waar je normaal gezien op reglementaire wijze mag parkeren).

  • Je neemt een plaats in op het voetpad, maar voetgangers kunnen op veilige en reglementaire wijze hun weg verder zetten of kunnen veilig oversteken. Let wel: een voetpad kan nooit ingenomen worden door voertuigen (cfr. verkeerswetgeving).

  • Je neemt een plaats in op de rijweg, maar andere weggebruikers kunnen op veilige en reglementaire wijze hun weg verder zetten. Let wel: als je een fietspad inneemt, veroorzaak je altijd hinder!

Geen conflict met andere innames

Er mogen op het moment van jouw inname geen andere innames zijn op die locatie. Dit kan je controleren in de GIPOD-databank of via andere kennisgeving (kennisgevingsbrief, verbodsborden ter plaatse, ...). Deze innames hebben altijd voorrang, ongeacht het tijdstip van de aanvraag. Bij twijfel kan je informeren bij het Balieplein in het stadhuis of op het nummer 051 26 21 99.

Hoe? 

Je hoeft geen vergunning aan te vragen. Je neemt de nodige voorzorgen om geen verkeershinder te veroorzaken. Indien nodig breng je de wettelijke verkeersignalisatie aan volgens het verkeersreglement.

Parkeerplaatsen reserveren?

Je kan als particulier gratis twee verkeersborden voor 'parkeerverbod van… tot/met …' ontlenen in het magazijn van stad Roeselare.  Aannemers en bedrijven moeten zelf instaan voor de borden. Borden voor parkeerverbod worden best twee à drie dagen vóór de inname ter plaatse uitgezet.

Prijs? 

Gratis (voor maximum twee dagen!)

Regelgeving: 

Een niet-hinderlijke inname moet altijd overeenstemmen met de verkeersreglementering, o.a. voor de signalisatie.

Als blijkt dat je inname niet voldoet aan de definitie van niet-hinderlijk en je niet de juiste vergunningsprocedure gevolgd hebt, valt de inname volledig onder jouw uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid. Je staat in dat geval zelf in voor alle eventuele schade en kosten die voortkomen uit jouw niet-reglementaire inname.

Er mag uiteraard geen schade aan het openbaar domein worden aangebracht. Mocht er vóór de inname al schade zijn, dan wordt deze best vooraf gemeld aan de stad via od [at] roeselare.be. Foto’s van de toestand kunnen als bewijsmateriaal worden toegevoegd.