Subsidies welzijnsbeleid 'Elk Telt'

Wat? 

Dit reglement beoogt ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, sociale participatie, … en door financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/coaching.

Elke organisatie die werkt rond welzijn, kan financiële tegemoetkoming krijgen voor een project dat:

 • Focust op armoede, gezondheid, opvoeding, integratie.
 • Een knelpunt/probleemanalyse maakt.
 • Een duidlijke en meetbare doelstelling heeft.
 • Een samenwerking met een of meer partners nastreeft.
 • De participatie van de doelgroep ambieert.
 • Duurzaamheid beoogt.
 • Een duidelijke begroting (kosten/baten creatieve oplossingen) voorlegt.

 

Projecten die in 2018 worden gesubsidieerd:

 • Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw: Elke tuin telt
 • Samenwerkingsplatform 'vormingsproject voor maatschappelijk kwetsbare groepen': LeerFORCE deel 2
 • T’Hope vzw: Project 18+
 • Inloophuis De Kom-Af: Proactief en outreachend inzetten op een laagdrempelig aanspreekpunt GGZ
 • Beschut Wonen Roeselare-Tielt: Coaching en ondersteuning bij initiatieven ervaringswerk en gebruikers GGZ
 • Arktos vzw en Groep INTRO vzw: BereSterk
 • Groep INTRO vzw en de OKAN-scholen: JOEN HIDS
 • MSKA Roeselare: Maatschappij op school
 • OKAN Roeselare: Educatieve Moestuin van OKAN Roeselare – Wereldklasse
 • Vrije Centrumschool Roeselare: verlenging ouderproject kleuter
 • Vrije Centrumschool Roeselare: Snacks op school
 • Arkorum 01 Sint-Lutgart: Drie keer kansen bevorderen
 • Vrije Centrumschool Roeselare, Stedelijke Basisschool De Brug, GO! basisschool Ring Roeselare en GO! De Wissel, Dagcentrum De Trompet, Arktos West-Vlaanderen, VOC Opstap en de brugfiguur onderwijs Roeselare: Brede school op woensdag
 • De Living: De Living
 • Hocus Pocus vzw: Start Sterk
 • Onze Kinderen vzw: Project Telex - vraaggerichte dagbesteding
 • Activiteiten- en arbeidszorgcentrum De Bieweg : ICF-screening
 • Jongerenatelier/ Groep INTRO vzw: Duaal leren - een synergie van onderwijs en werk
 • Accent Jobs - project JOBROAD inoxtension: JOBROAD inoxtension
Voorwaarden: 

De indiener van het project heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan het stedelijk welzijnsoverleg (netwerkmomenten 'Elk Telt').

Hoe? 

Een organisatie kan jaarlijks een projectsubsidie aanvragen. Dit kan aan de hand van dit aanvraagformulier.
De aanvraag moet binnen zijn tegen 1 mei 2019.
Meer info via beleidsontwikkelingmens [at] roeselare.be .

Wat?

Timing?

Hoe? 

Projectidee aftoetsen bij stadsmedewerkers (optioneel)

31 maart

Digitaal aanvraagformulier invullen

Aanvraag subsidie

1 mei 

Digitaal aanvraagformulier volledig invullen

Adviezen worden ingewonnen via publiek netwerkmoment

1 juni 

Toelichting op het publiek netwerkmoment 'Elk advies telt' 

Beslissing college

eind juni

/

Start project 

vanaf september

Het project kan opgestart worden, na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.