Thematische projectoproep Elk Telt Corona

Wat? 

De Stad zet een noodhulpfonds op voor sociale organisaties die met veel uitdagingen en noden geconfronteerd worden door de corona crisis.
Als sociale organisatie kan je een aanvraag indienen voor een projectsubsidie om noden en uitdagingen aan te pakken.
De projectsubsidie kan maximaal € 4000 bedragen en moet ingezet worden over een periode van 6 maanden (01/08/2020-31/01/2021).

Onder een sociale organisatie wordt een dienst of organisatie verstaan die als zorg- of welzijnsactor professionele zorg of ondersteuning verleent aan personen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Volgende organisaties maken hier een deel van uit: algemene sociale dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, huisvestingsdiensten, diensten ter ondersteuning van gezinnen en kinderen, jongerenhulpverlening, voorzieningen voor personen met een beperking, armoede-organisaties, …

Volgende organisaties maken hier geen deel van uit: cultuur-, sport-, socioculturele verenigingen, instellingen uit het gewoon onderwijs.

Er kan een aanvraag ingediend worden tot en met 6 juli 2020.

Voorwaarden: 

De indiener van het project heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan het stedelijk welzijnsoverleg (netwerkmomenten 'Elk Telt').
 

Hoe? 

De aanvraag indienen kan via dit webformulier.

x
Kan ik je helpen?