Thematische projectoproep Elk Telt Corona

Wat? 

De Stad zet een noodhulpfonds op voor sociale organisaties die met veel uitdagingen en noden geconfronteerd worden door de coronacrisis.
Als sociale organisatie kon je een aanvraag indienen voor een projectsubsidie om noden en uitdagingen aan te pakken.
De projectsubsidie kan maximaal € 4000 bedragen en moet ingezet worden over een periode van 6 maanden (01/08/2020-31/01/2021).

Onder een sociale organisatie wordt een dienst of organisatie verstaan die als zorg- of welzijnsactor professionele zorg of ondersteuning verleent aan personen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Volgende organisaties maken hier een deel van uit: algemene sociale dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, huisvestingsdiensten, diensten ter ondersteuning van gezinnen en kinderen, jongerenhulpverlening, voorzieningen voor personen met een beperking, armoede-organisaties, …

Volgende organisaties maken hier geen deel van uit: cultuur-, sport-, socioculturele verenigingen, instellingen uit het gewoon onderwijs.

In bijlage vind je de projecten die zijn goedgekeurd in het kader van deze thematische projectoproep:

 Organisatie

 Projecttitel

 TOV vzw

 Verhogen veiligheid(sgevoel) ifv. optimaliseren re-integratiekansen

 Mobiel jongerenwerk

 TRAX skatepark

 Sint-Idesbald

 Duurzame en innovatieve mobiele ondersteuning

 TEJO

 Herstelacademie voor en door jongeren

 SVK Roeselare

 SVK tegen corona

 ’t Hope

 ’t Hope op bubbelvakantie

 VOC Opstap vzw

 VOC Opstap vzw trapt het af

Voorwaarden: 

De indiener van het project heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan het stedelijk welzijnsoverleg (netwerkmomenten 'Elk Telt').
 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?