Plannen hogere overheid

Wat? 

Ook de hogere overheden maken ruimtelijke plannen op voor (delen van) het grondgebied Roeselare. Voor deze plannen zijn publieke inspraakmomenten voorzien. 

Provincie West-Vlaanderen

Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Affiche bekendmaking

Onze West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in West-Vlaanderen woont, werkt of leeft wil die ruimte gebruiken. Als we al die ruimtevragen naast elkaar leggen, is West-Vlaanderen niet groot genoeg. We zullen de ruimte dus moeten delen met elkaar en op zoek gaan naar manieren om dit te vertalen in een ruimtelijk beleid.

Op 17 maart 2022 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de Conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen goedgekeurd. De conceptnota is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en het uitwerken van het ruimtelijk beleid voor onze provincie. De conceptnota vertelt voor welke ruimtelijke uitdagingen we staan als West-Vlaming, denk maar aan periodes van droogte, overvloedige neerslag, de vraag naar ruimte, het energievraagstuk…

Daarom werd er in de conceptnota een strategische visie opgemaakt, waarin de ambities voor West-Vlaanderen in 2040 geformuleerd worden. De strategische visie is opgebouwd uit vier ruimtelijke principes, met elk een eigen focus.

Conceptnota inkijken

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis Boeverbos en bij de 64 gemeentehuizen in de provincie West-Vlaanderen. De conceptnota kan je hier ook digitaal inkijken.

Geef jouw mening

Vanaf maandag 5 september tot en met vrijdag 4 december 2022 kan je jouw bedenkingen, suggesties en opmerkingen meegeven op volgende manieren:

 • via het participatieplatform

 • per e-mail: ruimte [at] west-vlaanderen.be

 • per brief aan:
  deputatie van de provincie West-Vlaandere
  provinciehuis Boeverbos
  Koning Leopold III-laan 41
  8200 Sint-Andries (Brugge)

 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis Boeverbos of in één van de 64 West-Vlaamse gemeentehuizen

 • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens 1 van onze publieksmomenten, met infomarkt (doorlopend) en workshops. Meer info over de publieksmomenten met infomarkt en het inschrijvingsformulier voor de workshops kan je terugvinden op het participatieplatform.

 • Gelijktijdig loopt de publieke inspraak omtrent de kennisgeving van de Plan-MER. Meer informatie hierover verderop deze pagina onder 'Vlaams gewest'. 
   

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen in het verdere traject van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

Startnota van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio Roeselare

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14 april 2022 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden) goedgekeurd.

De startnota werd onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd werd. De publieke raadpleging liep van maandag 2 mei 2022 tot en met vrijdag 1 juli 2022.

 

Vlaams Gewest

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen

Affiche publieke inspraak

De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De kennisgeving inzien

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 5 september 2022 tot en met 4 december 2022 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

 • bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website www.omgevingvlaanderen.be.

 • op het provinciehuis van de provincie West-Vlaanderen en via haar website;
 • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie West-Vlaanderen en via hun respectieve websites.
   

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie uiterlijk op 5 december 2022 bezorgen.

 • Dat kan bij voorkeur via mail naar mer [at] vlaanderen.be
 • of via het digitaal inspraakformulier.
 • U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres:
  Departement Omgeving
  Team Mer
  Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie
  West-Vlaanderen (PL02-83)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  MER [at] vlaanderen.be
   

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 20 december 2019 akte van de tweede procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus

Bekijk definitief en voorlopig vastgestelde gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het Gewestplan is een ouder plan dat door het Vlaamse Gewest werd opgemaakt.

 

Onderzoek naar milieueffecten 

Op weg naar circulair bouwen

 • Dit nieuwe beleidsprogramma loopt tot 2030 en sluit aan bij de ruimere doelstellingen van Vlaanderen voor de transitie naar een circulaire economie tegen 2050. De nieuwe beleidsvisie vormt een richtinggevend kader voor de transitie in de bouwsector met nadruk op de ontwikkeling van circulair bouwen.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?