Gewestelijk RUP Ventilus | Tweede procesnota

Wat? 

Ventilus stoomt elektriciteitsnet klaar voor meer duurzame energie

Met Ventilus kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspannings­net in West-Vlaanderen versterken en klaar maken voor de toekomst. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Noordzee als elektriciteithub met de bijkomende windmolens en potentieel van een tweede elektriciteitsverbinding naar het Verenigd Koninkrijk. Ventilus is ook belangrijk voor de industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen en de integratie van andere hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie op land. Zo wordt de transitie naar meer hernieuwbare energie mogelijk gemaakt.

De startnota voor realisatie van Ventilus is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bij de opmaak van de startnota werden verschillende mogelijkheden voor het tracé van Ventilus onderzocht. De beschreven scenario’s zijn tot stand gekomen door (1) rekening te houden met de principes van ruimtelijke ordening. Denk maar aan het hergebruik van bestaande tracés of de bundeling met snelwegen of kanalen, alsook door (2) rekening te houden met enkele technische en wettelijke randvoorwaarden en bepalingen.

De Vlaamse Overheid en Elia willen nu de burgers, omwonenden en belangenorganisaties maximaal betrekken bij de verdere ontwikkeling van het project.

Stand van zaken l Tweede procesnota 

Op vrijdag 20 december 2019 nam de Vlaamse Regering akte van de tweede procesnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. De nota zoomt onder andere in op hoe er omgegaan zal worden met de vele inspraakreacties die de Vlaamse overheid over Ventilus ontving. 

Dubbelcheck van technologiekeuze

De meest frequente vraag ging over de mogelijkheid om het project ondergronds te realiseren. De keuze voor de technologie is bepalend voor de beoordeling van de mogelijke tracés. Deze technologische mogelijkheden zullen voor de scopingsnota worden geherevalueerd. Daarna kan de scopingsnota worden opgemaakt waarin wordt opgenomen welke tracés en welk type pylonen als redelijke alternatieven of varianten moeten onderzocht worden. Er moet dus eerst meer duidelijkheid zijn over welke technologische keuzes redelijk zijn.

Voor deze procesaanpak werd beslist om een onafhankelijk ervaren begeleider aan te stellen. Dit gebeurt via een openbare aanbesteding door de Vlaamse overheid. Een oproep voor een procesbegeleider werd intussen gelanceerd. De binnengekomen voorstellen worden door het departement Omgeving beoordeeld. 

Andere processen die parallel worden opgestart

Daarnaast hadden de meeste bekommernissen te maken met vragen over de impact van hoogspanningsverbindingen op de gezondheid, landbouwbedrijfsvoering, op de natuur en landschappelijke kwaliteit en op de mogelijke waardevermindering. Deze vragen worden binnen het lopende onderzoek meegenomen en verder onderzocht. Concreet worden volgende bijkomende processen opgestart:

  • Opstart klankbordgroep gezondheid: in eerste instantie worden experten gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Na het beantwoorden van de vragen over gezondheid, wordt de klankbordgroep uitgebreid met middelveldorganisaties die advies zullen verlenen doorheen het proces. 
  • Studies thema landbouw: aan het ILVO (Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek) werd gevraagd een volledig beeld te krijgen van de relatie tussen hoogspanningsverbindingen en landbouwbedrijven. Dit zal gebeuren via bestaande wetenschappelijke kennis en dialoog met landbouwers die reeds onder een hoogspanningslijn actief zijn. 
  • Vergoeding voor waardevermindering
  • Vogelslachtoffers

Wil je meer details? Lees de samenvatting van de procesnota of klik door naar het volledige document

Reeds genomen stap l Publieke raadpleging

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren. 

In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden ons heel wat vragen, bezorgheden en suggesties overgemaakt.

De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het traject betrekken. Via deze weg bedanken we iedereen die ons zijn of haar reactie bezorgde.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

Meer informatie?

De brochure Ventilus in een notendop geeft je beknopte info over het project. Ook op de website www.ventilus.be vind je extra informatie. Er is bovendien de mogelijkheid om in te schrijven op de Ventilus-nieuwsbrief. Lees hier de nieuwsbrief van mei 2021.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?