PA | Planologisch attest

Wat? 

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.
Afhankelijk van bepaalde voorwaarden kan de aanvraag tot planologisch attest worden beoordeeld door de Stad, de Provincie of het Gewest.

Op dit moment zijn er geen planologische attesten in openbaar onderzoek.

Voorafgaand aan de aanvraag tot planologisch attest dient in een onderzoek tot milieu-effectrapportage (mer) te worden nagegaan wat de mogelijke milieugevolgen van een plan of project zijn. Wanneer dit onderzoek (mer-screening) aantoont dat de milieugevolgen niet aanzienlijk zijn kan de dienst MER beslissen tot ontheffing van de mer-plicht. 

Alle screeningsnota's en desgevallend ontheffingen van plan-mer-plicht kan je opvragen in de mer-databank van de Vlaamse Overheid.

  • PA Dumoulin Bricks (SCRPL16142): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 10/11/2016
  • PA Barias (SCRPL18001): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 28/06/2018 
Regelgeving: