Woningonderzoek

Wat? 

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode. Indien je een woning huurt die niet voldoet aan de vereisten en de eigenaar niet (spoedig) het nodige doet om de gebreken weg te werken, kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen. Elke belanghebbende kan dit verzoek indienen: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, Welzijnshuis, sociale (woon)organisaties, enz.

Voorwaarden: 
 • De woning moet gelegen zijn op het grondgebied Roeselare.
 • Je hebt de eigenaar schriftelijk op de hoogte gebracht van de gebreken aan de woning, maar de eigenaar geeft geen gevolg aan je vraag tot herstelling.
Hoe? 

Je meldt je klacht met betrekking tot de gebreken aan de woning bij de dienst Wonen. Voor de schriftelijke aanvraag van een vooronderzoek is een standaardformulier beschikbaar bij de dienst Wonen of bij het Balieplein in het stadhuis. Je kunt aantonen dat je de klachten schriftelijk aan de eigenaar/verhuurder hebt gemeld. Als je dit nog niet deed, kan je daarvoor deze modelbrief gebruiken.
De dienst Wonen zal, na ontvangst van jouw aanvraag van het vooronderzoek, een bezoek brengen aan de woning om een zicht te krijgen op de tekortkomingen aan de woning. De dienst Wonen brengt de eigenaar op de hoogte van de vaststellingen die gedaan werden tijdens dit vooronderzoek en bespreekt deze met hem/haar.

Indien de nodige werken niet tijdig worden uitgevoerd of er hiervoor onvoldoende initiatief wordt genomen, vragen we aan Wonen West-Vlaanderen om een woningonderzoek uit te voeren. Tijdens het woningonderzoek gaat een controleur van Wonen-Vlaanderen aan de hand van een technisch verslag (zie technische verslagen op website Wonen Vlaanderen) na of de woning al dan niet voldoet aan de elementaire vereisten.

Een gebrek krijgt strafpunten op basis van de aard en de ernst van het probleem. Als de controleur tijdens het onderzoek gebreken vaststelt die aanleiding geven tot het krijgen van 15 of meer strafpunten op dit technisch verslag, dan kan de burgemeester beslissen om de woning ongeschikt te verklaren. Bij het vaststellen van een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico kan de woning onbewoonbaar verklaard worden.

Zodra de gebreken hersteld zijn, moet de eigenaar de dienst Wonen daarvan op de hoogte brengen. De dienst Wonen zal de woning dan opnieuw bezoeken. Als er wordt vastgesteld dat er voldoende werken werden uitgevoerd, de vereiste keuringsattesten werden voorgelegd en de woning ook voldoet aan de Vlaamse rookmeldersverplichtingen kan een conformiteitattest worden afgeleverd.

Kunnen we vaststellen dat er minder dan 15 strafpunten over blijven en moet er geen ongeschikt/onbewoonbaarverklaring worden opgemaakt? Dan leveren we het conformiteitattest gratis af (m.u.v. kamers)

Kunnen we het conformiteitattest pas na een ongeschikt/onbewoonbaarverklaring afleveren? Dan kost dit € 60. Het conformiteitattest is in dit geval trouwens vereist om de woning van de inventaris te kunnen schrappen. 

Als er een ongeschikt/onbewoonbaarverklaring wordt opgemaakt, wordt de woning opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen. Staat de woning een jaar na deze opname nog steeds op deze inventaris dan moet de eigenaar vanaf dan jaarlijks een heffing betalen. Voor deze belasting kan de eigenaar mogelijks een vrijstelling verkrijgen. Het te huur stellen (incl. gratis ter beschikking stellen) of opnieuw verhuren van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning is strafbaar. Het conformiteitattest moet dus afgeleverd zijn vooraleer de woning opnieuw te huur mag gesteld worden.

Belangrijk: een ongeschikt- of onbewoonbaarheid geeft niet automatisch recht op voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning, noch recht op een huursubsidie.

Wat meebrengen? 
 • Een kopie van de brief waarmee je de eigenaar schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van de gebreken aan de woning + het bewijs van de aangetekende zending ervan.
 • Een kopie van de verstuurde/ontvangen brieven.
 • Foto’s van de gebreken, alsook van de voor- en achtergevel van de woning.
 • Een kopie van het huurcontract.
 • Indien van toepassing: een kopie van de opzegbrief.
 • Indien van toepassing: een kopie van de juridische uitspraak.
Prijs? 
 • Een woningonderzoek is gratis.
 • Het conformiteitattest wordt gratis afgeleverd indien het kan afgeleverd worden vóór het besluit van de burgemeester tot ongeschikt/onbewoonbaarverklaring.
 • Voor de aflevering van het conformiteitattest ná het besluit van de burgemeester worden de volgende bedragen aangerekend:
  - € 60 per zelfstandige woning.
  - € 12 per kamer, met een minimum van € 60 per gebouw.