Disclaimer

Juridische informatie

Inhoud van de website en de Roeselare-app

Het stadsbestuur van Roeselare besteedt veel zorg aan de creatie van deze website en de Roeselare-app, de informatie die via deze website en Roeselare-app wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Het stadsbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Het stadsbestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Wanneer het stadsbestuur van Roeselare verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het stadsbestuur onmiddellijk overgaan to verbetering of aanvulling.

Intellectuele eigendom

Deze website en de Roeselare-app zijn een geesteskind dat beschermd wordt door de wet op de intellectuele eigendom. De website en de roeselare-app in het geheel, en elk van de elementen waaruit die zijn samengesteld (zoals teksten, gegevensbestanden, evenementen, boomstructuren, software, animaties, beelden, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, geluiden, muziek) zijn de exclusieve eigendom van Stad Roeselare. Enkel zij zijn gerechtigd om zich te beroepen op de hieraan gerelateerde rechten van intellectuele eigendom.
Bijgevolg en bij toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Economisch recht en van de internationale conventies, is het verboden om de website in zijn geheel of de elementen waaruit hij is samengesteld af te beelden, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen, te exploiteren en dit op gelijk welke drager of op gelijk welke manier, voor andere doelstellingen dan die van jouw persoonlijk privégebruik zonder commerciële bijbedoelingen, tenzij je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming kreeg van Stad Roeselare.

Bij overtreding van deze bepalingen stel je jezelf bloot aan de in het Wetboek van Economisch recht en in het Strafwetboek voorziene sancties, meer bepaald met betrekking tot schending van auteursrechten en merkenrecht, evenals aan deze voorzien in het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft wettelijke aansprakelijkheid.

Handelsmerken

De merken, logo’s en domeinnamen die voorkomen op de website zijn exclusief eigendom van Stad Roeselare. Elke namaak of gebruik van deze merk- of domeinnamen, op welke manier ook en voor welke doelstelling ook, is verboden. Hyperlinks naar de website mogen enkel gemaakt worden mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Stad Roeselare. Deze toelating kan ook op elk moment en zonder enige schadeloosstelling terug worden ingetrokken.

Hyperlinks

De website van de stad Roeselare en de Roeselare-app kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze media. De stad Roeselare kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyperlink of externe website bevat. Elk gebruik dat je maakt van de hyperlink op de website van de stad Roeselare is op eigen risico.

Privacy

De Stad Roeselare respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan de stad bezorgt.

Meer informatie op de pagina: wet op de privacy

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?