Aanvragen van taxivergunning (IBPV)

Wat? 
 • Er is sprake van individueel bezoldigd personenvervoer als je tegen betaling vervoer organiseert voor maximaal 9 inzittenden, inclusief de bestuurder. In dat geval heb je als uitbater een vergunning nodig.
 • Er is een overgangsbepaling voor taxi- en VVB-vergunningen die werden uitgereikt voor 1 januari 2020. Die kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.
Voorwaarden: 

Je hebt een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) nodig als je bedrijf zich gevestigd heeft in Roeselare. Deze vergunning heeft betrekking op minstens één voertuig.

Nadat je jouw aanvraag deed, wordt deze voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. Het college controleert alle administratieve voorwaarden, de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid, en solvabiliteit.

De vergunning is vijf jaar geldig in heel Vlaanderen, en is hernieuwbaar (vraag zeker twee maanden voor einde duurtijd opnieuw aan).

De voertuigen voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De voertuigen zijn qua constructie  en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen (bestuurder inbegrepen).
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal in 2030 voldoen aan steeds groenere normen (ecoscores). Zo krijg je voldoende tijd om groenere taxi's in dienst te nemen.
 • Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering op de emissienormen bekomen worden.
 • De vergunning wordt afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop, afbetaling, of van een leasingcontract.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt slechts één vergunning afgegeven, met vermelding van het aantal voertuigen.

De nieuwe regelgeving (sedert 1 januari 2020) vat de twee oude regelgevingen (taxidienst en verhuurvoertuig met bestuurder (VBB)) samen tot één vergunning met vier exploitatievoorwaarden.

1. Straattaxi

 • Je mag met jouw vergunning in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. Deze is niet beperkt tot exploitatie in de gemeente waarin deze aangevraagd werd.
 • Je vraagt jouw vergunning steeds aan in de gemeente waar jouw exploitatiezetel is gevestigd.
 • Als straattaxi mag je zelf jouw tarieven bepalen. Deze moeten wel duidelijk geafficheerd worden aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft niet verplicht gebruik te maken van een taxilicht en taximeter. De straat regelt zowel de afspraak als de betaling via de mobiele app.
  Let op: indien je geen gebruik wenst te maken van een app dien je alsnog verplicht over te gaan tot gebruik van een taximeter.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de perimeter van 200 meter te komen van een standplaats voor standplaatstaxi's of van de luchthaven Brussel Airport.
 • Ritten bestel je 15 minuten op voorhand.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi's.

2. Standplaatstaxi's

 • Als je een standplaatstaxi wilt uitbaten, moet je een aparte machtiging aanvragen. Dit geldt per gemeente waarin je een standplaats wenst aan te vragen.
 • De tarieven voor standplaatsen worden bepaald en vastgelegd door de gemeente.
 • Standplaatstaxi's zijn verplicht om gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan het aantal standplaatsen bepalen voor het aantal taxi's op haar grondgebied (boven- en ondergrens).
 • Standplaatstaxi's mogen mensen meenemen op hun terugrit, als straattaxi, mits handopsteking.
 • Er zijn momenteel zes standplaatsen beschikbaar in Roeselare: drie aan voorzijde station, kant Stationsplein en drie aan achterzijde station, kant Ardooisesteenweg.
 • Het gemeentelijk reglement op machtiging van taxistandplaatsen op de openbare weg vind je hier terug.

3. Ceremonieel vervoer

Als ceremonieel vervoer (trouw, begrafenis, doop,...) stel je steeds bijkomend aan de vergunning een schriftelijke overeenkomst op met de klant.

 • De overeenkomst dient minstens voor drie uur te gelden.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

4. Openbaar-vervoertaxi

 • De openbaar-vervoertaxi's zullen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (deze is nog niet operationeel).
 • De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi's worden bepaald binnen de vervoerregio.
Hoe? 

Vergunning aanvragen

Vraag via Centaurus2020 jouw vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aan bij jouw gemeente:

 • Zodra jouw aanvraag volledig is, verneem je ten laatste 45 dagen later de beslissing.
 • Deze termijn kan verlengd worden tot 60 dagen in vakantieperiodes. 

Je hebt de volgende documenten en gegevens nodig voor jouw aanvraag:

 • jouw gegevens als exploitant, waarbij je volgende 4 documenten toevoegt (als een rechtspersoon de vergunning aanvraagt, zijn die documenten nodig van elke gemandateerde):
  • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • uittreksel strafregister model 596.1-27, voor elke bestuurder én op naam van de rechtspersoon
  • schuldenattest FOD Financiën (ook als je net gestart bent)
  • schuldenattest RSZ (ook als je net gestart bent en geen personeel hebt).
 • de gegevens van jouw voertuig(en) en jouw apparatuur of software, met volgende 7 bijlagen:
  • kopie van verzekeringspolis
  • kopie van (groene of) witte verzekeringskaart
  • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag alleen voor voertuigen die alleen ceremonievervoer doen)
  • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer: voorafgaande keuring is nodig, ook bij nieuwe voertuigen, daarna om de 6 maanden
  • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
  • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
  • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019.

Haal jouw vergunning op:

Zodra jouw aanvraag volledig is, verneem je ten laatste 45 dagen later de beslissing:

 • Goedkeuring: je verneemt hoe en waar je de vergunningsdocumenten kunt ophalen. Als je de vergunning ophaalt bij het gemeentebestuur, moet fje ook alle documenten meebrengen die je doorstuurde bij jouw aanvraag. Bewaar de vergunningsbrief op de exploitatiezetel van de taxionderneming. In elk voertuig moet ook een vergunningskaart aanwezig zijn.
 • Weigering: je krijgt informatie over de reden van weigering.

Vraag jouw vergunning hier aan!

Vragen?

Heb je nog een vraag over de wetgeving zelf of heb je een bezorgdheid? Contacteer MOW Vlaanderen.

Extra voertuig toevoegen:

Dien jouw aanvraag in via Centaurus2020 als je een extra voertuig wil toevoegen aan jouw vergunning.

Overgangsbepaling bestaande vergunningen:

Er is een overgangsbepaling voor taxi- en VVB-vergunningen die werden uitgereikt voor 1 januari 2020. Die kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

Uitbaters kunnen ook beslissen om hun taxi- en VVB-vergunning voortijdig stop te zetten om over te stappen naar de nieuwe vergunning. Dat doen ze bij voorkeur op 1 januari van het jaar waarin de oude vergunning afloopt. Zo vermijden ze dat jaar een dubbele belasting/retributie te moeten betalen.

Nieuwe vergunningen vallen meteen onder de nieuwe voorwaarden.

Belangrijk: iedere chauffeur heeft een bestuurderspas nodig. Ook als de uitbater werkt met een vergunning van voor 2020.

 

Bestuurderspas individueel bezoldigd personenvervoer 

Iedereen die een voertuig bestuurt dat door een Vlaamse gemeente vergund is als IBP, taxi of VVB, moet een bestuurderspas op zak hebben.

Jouw bestuurderspas blijft 5 jaar geldig:

 • Elk jaar moet je een nieuw uittreksel uit het strafregister bezorgen (opladen in Centaurus2020).
 • Een adreswijziging of een gerechtelijk vonnis moet je direct melden.
 • Als je verhuist naar een andere gemeente hoef je geen nieuwe bestuurderspas aan te vragen, maar moet je wel jouw nieuwe adres meedelen aan de gemeente die jouw pas heeft uitgereikt.
 • Als je jouw bestuurderspas verliest, moet je een nieuwe aanvragen.
 • Als je zonder bestuurderspas rondrijdt, riskeer je een boete van 500 euro.

Bestuurderspas aanvragen: stappenplan

Vraag jouw bestuurderspas aan via Centaurus2020 of maak een afspraak bij de bevoegde dienst van de gemeente van jouw woonplaats.

Voeg de volgende documenten bij jouw aanvraag:

Binnen de 20 dagen nadat je aanvraag volledig is verklaard, kan de bestuurderspas worden afgehaald. Deze is op te halen binnen drie maanden na toekenning.
Je ontvangt een mailtje van zodra de bestuurspas volledig is afgewerkt en voor je klaar ligt.

De bestuurderspas kan vervolgens afgehaald worden bij de dienst Burgerzaken.

Prijs? 
 • Als exploitant betaal je jaarlijks 350 euro of 250 euro * (verlaagd tarief voor zero-emissievoertuigen) per vergund voertuig.
 • Deze retributie is ondeelbaar en is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht de datum waarop de aanvraag werd gedaan of de vergunning werd afgeleverd.
 • De vergunningshouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het moment van aangifte van de vergunning. Vervolgens telkens op 1 januari van het volgend kalenderjaar.
 • Je krijgt een betalingsuitnodiging hiervoor toegestuurd.

* De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

Bestuurderspas

 • De aanvrager van een bestuurderspas betaalt in 2023 een retributie van 23,43 euro*.
 • Wanneer de chauffeur verhuist en een nieuwe pas moet aanvragen, of bij verlies en de oude pas is nog niet vervallen, wordt er opnieuw 20 euro in rekening gebracht.
 • Wanneer je geen bestuurderspas kunt voorleggen, kunnen daar boetes op geïnd worden. 

* De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Uitzonderingen: 

Om te rijden in het autoluw gedeelte van de stad heb je toestemming nodig.
Vraag hier de nodige toestemming aan

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?