Standplaats op de kermis

Wat? 

Als er een standplaats op de kermis vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde de vacature bekend maken via deze website en/of de pers. Daarna kunnen uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie hun kandidatuur indienen.

Met kermis bedoelen we elke manifestatie

 • georganiseerd of vooraf toegelaten door de Stad
 • op vastgestelde plaatsen en tijdstippen
 • met uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie die er producten of diensten verkopen (= kermisactiviteit)
   

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen voor de duur van de kermis, of per abonnement (het abonnement is de regel)

 • aan de houders van een 'machtiging als werkgever in kermisactiviteiten', voor eigen rekening.
 • aan rechtspersonen, door tussenkomst van de houder van de 'machtiging als werkgever in kermisactiviteiten' (de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur).

Standplaats per abonnement

De standplaatsen per abonnement kan je krijgen als je gedurende 3 opeenvolgende jaren eenzelfde standplaats op een abonnementsplaats verkreeg. Voor de berekening van de termijn worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.

De regel van 3 jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

Standplaats voor de duur van de kermis

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:

 • in geval van absolute noodzaak.
 • wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
Voorwaarden: 

We streven er zoveel mogelijk naar om slechts 1 inrichting van dezelfde soort op te stellen op een marktplein of straatgroep bij wijkkermissen. Zo willen we een divers aanbod waarborgen. Bij gelijk aanbod voor dezelfde inrichting en kermis, wordt de plaats toegekend aan de kermisreiziger die in de voorafgaande 5 jaar het meest een standplaats heeft bekomen. Over de gelijkaardigheid van de inrichtingen oordeelt enkel het college van burgemeester en schepenen.

Kermisattracties

 • De uitbater moet behoorlijk gedekt zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s.
 • Kermisattracties met voortbeweging van personen en aangedreven door een niet-menselijke energiebron, moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.
 • Kermisattracties met dieren moeten voldoen aan de reglementaire voorschriften over deze materie.
 • Vestigingen van kermisgastronomie

Kermisgastronomie

 • De uitbater moet behoorlijk gedekt zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s.
 • Vestigingen van kermisgastronomie en de personen die er werkzaam zijn, moeten voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.
Hoe? 

Vacature en kandidatuurstelling standplaats

Wanneer een standplaats op de kermis vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken via deze website en/of de lokale pers.

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften [1]en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

Onderzoek van de kandidaturen

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria :

a) De aard van de attractie of van de vestiging.

b) De technische specificaties van de attractie of van de vestiging.

c) De graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging.

d) De aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging.

e) De deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het tewerkgesteld personeel.

f) Desgevallend, de nuttige ervaring.

g) De ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
 

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.

Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:

 • Hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding.
 • Hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding.
 • Hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Wat meebrengen? 
 • Kopie van de machtiging uitoefening kermisactiviteiten.
 • Uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen.
 • Foto + omschrijving van de attractie.
 • Opgave van het gewenste aantal m².
Prijs? 

Een aanvraag tot het bekomen van een standplaats op de kermis is gratis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?