RUP Nieuwe Abele West

Wat? 

Stad Roeselare maakt het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Nieuwe Abele West” op. De tweede stap in dit proces is de opmaak en goedkeuring van de scopingnota. De scopingnota werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 6 februari 2023. Deze scopingnota bouwt verder op de startnota die in publieke raadpleging verscheen in de periode van 4 maart 2022 tot en met 2 mei 2022.

In deze scopingnota werd(en):

  • De ontvangen inspraakreacties en adviezen opgenomen en behandeld die zijn ingediend op basis van de startnota.
  • De reacties opgenomen en behandeld die zijn geformuleerd tijdens het participatiemoment in de OCAR op 9 maart 2022.
  • Aanpassingen doorgevoerd aan de startnota op basis van de ontvangen inspraakreacties, adviezen en reacties op het participatiemoment. Deze aanpassingen zijn met een rode kleur gemarkeerd in de scopingnota.

 

Waarom wordt RUP Nieuwe Abele West opgemaakt?

In het kader van het toekomstperspectief van de strategische zone ‘Nieuwe Abele’ werd in juni 2020 de Visienota Nieuwe Abele opgemaakt. Naar aanleiding hiervan wordt vanuit de Stad het initiatief genomen om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Nieuwe Abele West op te maken. De ontwikkeling van het ziekenhuis AZ Delta bracht voor de site - alsook voor de ruimere omgeving - nieuwe mogelijkheden met zich mee. Deze mogelijkheden kunnen omwille van de beperkende planologische context van de site echter op heden niet benut worden. Het is de ambitie om de bestaande bedrijfsgronden verder uit te bouwen tot een geïntegreerde en innovatieve werkcluster én een strategische toegangspoort tot de stad. Het projectgebied Nieuwe Abele West krijgt een apart RUP dat toch geënt is op de overkoepelende visie voor het gehele gebied Nieuwe Abele. Dit gebeurt eveneens in relatie met de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en andere goedgekeurde beleidsdocumenten. De opmaak van een start- en procesnota is de eerste stap in het proces, waarna deze documenten voorgelegd worden aan de bevolking in een publieke raadplegingsperiode.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt voor een bepaald gebied. Het vormt de basis om omgevingsvergunningen te beoordelen.

Raadpleeg deze presentatie voor meer info. 

Volgende stappen

Momenteel is de volgende fase opgestart, namelijk de opmaak van het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In deze fase wordt de visie vanuit de scopingnota doorvertaald in concrete bestemmingszones met hieraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften.

Een volgend inspraakmoment is voorzien tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.

Het dossier online inkijken

Je kan de scopingnotaprocesnota en MOBER hier online inkijken.

Heb je een specifieke vraag over jouw eigendom? Neem dan contact op met dossierbeheerder Hélène Sambaer. Dat kan via ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be of telefonisch via 051 26 23 10.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?