Mandaten stad en ocmw

Openingsuren & contact

Bestuurszaken

De Munt 26
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot (enkel telefonisch)
Morgen: tot en van tot (enkel telefonisch)
Telefoon051 26 22 10
bestuurszaken [at] roeselare.be

Mandatenoverzicht Stad en OCMW Roeselare

Stad en OCMW Roeselare wensen op een transparante manier inzage te geven in de manier waarop ze bestuurlijk georganiseerd zijn en tot welke publieke mandaten annex bezoldiging dat leidt. Ze geven daarbij een overzicht van de mandaten waarover ze zelf verantwoordelijkheid dragen en waar ze vanuit hun bestuursorganen zelf zicht op hebben, en dus verantwoording kunnen afleggen. Onderstaand overzicht bevat bewust geen eventuele bijkomende politieke of andere mandaten buiten de Stads- of OCMW-context. Het is immers aan elke individuele politieke mandataris om in voorkomend geval de desbetreffende regels inzake de mandatenaangifte van het Rekenhof te volgen (met publicatie in het Belgisch Staatsblad tot gevolg), en/of daar via andere fora dan de stedelijke website openbaarheid aan te geven.

Mandaten Stad en OCMW Roeselare - intern

Stad
De stad Roeselare wordt bestuurd door een gemeenteraad bestaande uit 39 gemeenteraadsleden. Decretaal is voorzien dat de gemeenteraad minstens tien maal per jaar moet bijeenkomen. Dat opgelegde minimum is in de feiten ook ongeveer de reële situatie. De gemeenteraad komt immers gemiddeld om de vier weken bijeen, met uitzondering van de maanden juli en/of augustus. In december zijn er meestal twee vergaderingen gezien de vaststelling van het budget.
De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. Die commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de manier van organiseren van inspraak van de bevolking. In Roeselare zijn er drie commissies: commissie ruimte, commissie mens en bijzondere commissie. Elke commissie bestaat uit 15 gemeenteraadsleden. Iedere politieke fractie is daarin vertegenwoordigd, volgens grootte van de fractie. Er wordt naar gestreefd om elke commissie maandelijks bijeen te laten komen.

De gemeenteraad verkiest de burgemeester en maximaal zeven schepenen. Samen met de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst vormen zij het college van burgemeester en schepenen. Het college vormt de 'uitvoerende macht' van de gemeenteraad en staat in voor het dagdagelijks bestuur van de stad. Het college komt wekelijks bijeen, met een lagere frequentie tijdens vakantieperiodes. 

OCMW
Het OCMW Roeselare wordt bestuurd door een OCMW-raad bestaande uit 39 OCMW-raadsleden. Ingevolge het decreet lokaal bestuur zijn de leden van de OCMW-raad dezelfde als die van de gemeenteraad. Decretaal is voorzien dat de OCMW-raad minstens tien maal per jaar moet bijeenkomen. Dat opgelegde minimum is in de feiten ook de reële situatie. De OCMW-raad komt immers gemiddeld om de vier weken bijeen, met uitzondering van de maanden juli en/of augustus.

Cf. het decreet lokaal bestuur is de burgemeester van rechtswege voorzitter van het vast bureau en zijn de schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau. De samenstelling van het vast bureau is dus identiek aan die van het college van burgemeester en schepenen. Het vast bureau komt bijna wekelijks bijeen.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit de voorzitter en acht leden en komt wekelijks bijeen, met een lagere frequentie tijdens vakantieperiodes. De reden daarvoor is de bijzondere taakstelling: het is dat comité dat beslist over de individuele steunaanvragen van hulpbehoevende burgers (leefloon, aanvullende steun, voedselhulp, …), na opmaak van een sociaal onderzoek door een beëdigd maatschappelijk werker. In geval van negatieve beslissingen heeft dat comité ook de plicht om de aanvragers die dat wensen te horen. Wekelijks worden op die manier meerdere tientallen individuele steunaanvragen behandeld.

Vergoeding

Gemeenteraadsleden/OCMW-raadsleden krijgen een presentiegeld ('zitpenning') voor de vergaderingen van de gemeenteraad/OCMW-raad en de commissies. De voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad heeft recht op een dubbel presentiegeld. Indien de gemeenteraad en OCMW-raad aansluitend plaatsvindt, wordt er presentiegeld voor één zitting uitbetaald. Er is geen recht op presentiegeld voor de gemeenteraadsleden die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepen (zie verder). Het presentiegeld bedraagt momenteel 213,33 euro bruto (geïndexeerd). Daar gaan nog sociale bijdragen, belastingen en heel vaak een percentage afdracht aan de partij van af.

Burgemeester en schepenen krijgen geen presentiegeld per vergadering, maar een maandelijkse wedde. Dat is vastgelegd door het Vlaams Parlement, vanuit de vaststelling dat de tijdsinvestering voor zo’n uitvoerend mandaat veel groter is dan die van een gemeenteraadslid. Die wedde, die afhankelijk is van het inwonersaantal van de gemeente, bedraagt in Roeselare voor de burgemeester 8.505 euro bruto (geïndexeerd) per maand. Voor een schepen is dat 6.379 euro. Voor een schepen die ook nog een parlementair mandaat heeft is dat minder, wegens de aftoppingsregels: 5.097,76 euro. Daar gaan nog sociale bijdragen, belastingen en een percentage afdracht aan de partij van af.

Net zoals iedereen die werkt in loondienst is er naast de maandelijkse wedde ook recht op jaarlijks vakantiegeld en eindejaarstoelage. De berekeningswijze daarvan is gelijkaardig aan de regeling voor ambtenaren. Schepenen die ook parlementair zijn, hebben geen recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage aanvullend aan hun schepenwedde.

De voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst krijgt ook een maandelijkse wedde, identiek aan de wedde van een schepen. Hij is immers ook lid van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau.

Mandaten Stad en OCMW Roeselare - extern - vertegenwoordiging in externe organisaties

Stad en OCMW zijn ook lid van heel wat externe organisaties. Ze worden daarin vertegenwoordigd door diegenen die daarvoor door de gemeente- en/of OCMW-raad werden aangeduid: dat zijn meestal leden van de gemeente- en/of OCMW-raad, maar soms worden ook externe deskundigen afgevaardigd.

Bij gebreke aan een formele en afzonderlijke beslissing ligt de vertegenwoordigingsmacht in algemene vergaderingen van externe organisaties decretaal bij de burgemeester en de algemeen directeur voor de Stad, en bij de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur voor het OCMW. Geregeld is in hogere regelgeving ook voorzien dat uitvoerende mandatarissen, zoals bv. de burgemeester, 'van rechtswege' deel uitmaken van externe organisaties. In die twee gevallen (geen nominatieve aanduiding of aanduiding 'van rechtswege') is daar nooit een bijkomende bezoldiging aan verbonden. Dergelijke situaties zijn niet opgenomen in de lijst in bijlage: het gaat immers niet om 'mandaten' in de echte zin van het woord, maar om opdrachten die inherent deel uitmaken van het bevoegdhedenpakket.

Onderstaand overzicht bevat de formele aanduidingen van vertegenwoordigers namens Stad en/of OCMW in (de bestuursorganen van) externe organisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals beslist door de gemeente- en/of OCMW-raad van Roeselare. Het gaat telkenmale om beslissingen die vallen onder de openbaarheid van bestuur.

Eventuele decentrale aanduidingen door de externe organisaties zelf in bijkomende advies- of bestuursorganen worden hier niet vermeld, want de Stad en/of het OCMW (kunnen) daar ook geen zicht op hebben. Ook deelname aan overlegfora of feitelijke samenwerkingsverbanden wordt niet vermeld, omdat er ook daar nooit een bijkomende bezoldiging aan verbonden is. Het is in voorkomend geval aan de betrokkenen om dat conform de vigerende regelgeving te melden aan het Rekenhof in het kader van de aangifteplicht “mandatenlijst”. In sommige gevallen wordt die info ook openbaar gemaakt door de individuele mandataris of door de politieke partij waar de mandataris toe behoort. Vaak kan de info ook teruggevonden worden op de website van de betrokken organisatie.

De info m.b.t. de bezoldiging is diegene die door Stad en/of OCMW werd opgevraagd bij die externe organisaties, geldig op de datum rechtsboven op het overzicht vermeld.
Dat overzicht op de website wordt één maal per jaar geactualiseerd. De dienst Bestuurszaken van de Stad Roeselare beschikt doorlopend over een actueel overzicht.
Opmerkingen rond die lijst kunnen worden gemeld via bestuurszaken [at] roeselare.be.

Overzicht mandaten

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?