Water-land-schap 2.0: Water-teelten

Wat? 

 

 

Stad Roeselare gaat samen met Inagro en de gemeente Hooglede onderzoeken of we twee belangrijke aspecten van de landbouw op een toekomstbestendige manier met elkaar kunnen verbinden: water en teelten.  

De doelstelling van het project is om de connectie tussen waterbeheer en landbouw verder te verdiepen en te gaan experimenteren met nieuwe teelten die zowel droogte als natte kunnen weerstaan en geteeld kunnen worden op laaggelegen gronden die ook een bufferende werking kunnen hebben.  

Via een het aanleggen van een proefveld wil dit project wil kennis opbouwen over hoe je het landgebruik gaat aanpassen aan natte condities en natte teelten. Het systeem wordt gedurende een jaar opgevolgd. Naast het teelttechnische luik worden ook de economische aspecten geëvalueerd. 

Maatregelen/domeinen/aspecten

Het bufferen van water in landbouwgebied biedt een oplossing tegen problemen gerelateerd aan overstroming na intensere zomeronweders en grote volumes winterneerslag. Daarnaast wordt de afvoer van water vertraagd en dus de infiltratie verhoogd door de oeverwerking. Dit kan een positief effect hebben op het aanvullen van de grondwaterreserves met als gevolg dat de lokale omgeving robuuster wordt tegen langdurige droogte.  

Het onderzoek naar waterteelten zet in op het telen van alternatieve gewassen in deze bufferzones om zo deze gebieden te verwaarden en te voorzien van een duurzame en klimaatrobuuste gewasproductie.  

Naast de voordelen voor infiltratie, buffering en de duurzame gewasproductie, zet dit project in op de zuiverende effecten van bepaalde teelten. Het project draagt dus bij aan de waterkwaliteit.  

Wat zit er in voor RSL?  

Het piloottraject vindt plaats op een perceel van 0,5 hectare op de grens van Roeselare en Hooglede. Het perceel ligt in de Roeselaarsestraat 116 in Hooglede en wordt aan drie zijden omringd door de Kasteelbeek. Dit perceel is iets hoger op gelegen en vormt een interessante bufferlocatie voor het Roeselaarse verstedelijkt gebied stroomafwaarts. Als we extra buffercapaciteit in dit landbouwgebied kunnen creëren, kunnen we het stedelijk gebied stroomafwaarts meer vrijwaren in natte periodes en kunnen we het extra hemelwater dat via de nieuwe verkaveling in de Honzebrouckstraat via de Kasteelbeek naar het stedelijke gebied vloeit ook langzamer laten afvloeien om infiltratie te maximaliseren.  

Looptijd  

Het project ging van start op 11/05/2022 en loopt tot 11/05/2024. 

Partners  

  • Gemeente Hooglede 

  • Inagro 

 

Budget  

Het totale budget voor het Waterteelten project bedraagt € 123.078, waarvan € 93.287 subsidie. Het aandeel voor Stad Roeselare bedraagt € 75.060, waarvan 79% voorzien wordt via Water-Land-Schap 2.0.  

Water+Land+Schap 2.0 pakt wateroverlast en droogte aan in het kader van Blue Deal. Vijftien gebiedsgerichte projecten en acht systeeminnovaties gaan aan de slag. Er wordt op terrein samengewerkt aan een Water+Land+Schapsgebied dat klimaatschokken opvangt. Een goed werkend watersysteem, een aantrekkelijk landschap en klimaatrobuuste landbouw zijn daar de bouwstenen van. Meer informatie op www.vlm.be

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. 

 

Meer info:  

https://inagro.be/projecten/natte-teelten  

 

 

IMG_4929.JPG

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?