Stadsdichter van Roeselare

Wat? 

Sinds 2021 stelt Stad Roeselare voor een periode van enkele jaren een volwassen stadsdichter aan. De Junior Stadsdichter sinds 2017 blijft behouden, maar voortaan kent de Rodenbachstad ook een volwassen exemplaar.

Oproep nieuwe stadsdichter 2024-2025

Het stadsbestuur en het dichterscollectief Obsidiaan zoeken samen een dichter die zich voor de komende twee jaar engageert om poëzie dichter bij de Roeselarenaar te brengen en Roeselare verder op de kaart te zetten als poëziestad. De stadsdichter draagt met woordkunst op een positieve manier bij aan de identiteit van de stad. Je bent ambassadeur van de poëzie en brengt dat onder de aandacht van de inwoners van Roeselare. Dit zowel door je poëzie, als ook door het realiseren van een artistiek- creatief project.

De voorwaarden waaraan de stadsdichter dient te voldoen zijn:

 • hij/zij heeft affiniteit met de stad Roeselare;
 • hij/zij is minstens 18 jaar;
 • hij/zij heeft al gepubliceerd in een erkend tijdschrift of heeft relevante podiumervaring;
 • hij/zij is bereid mee te draaien in het dichtersnetwerk van de stad;
 • hij/zij heeft nog nooit eerder de titel stadsdichter van Roeselare ontvangen.

 

De modaliteiten waarbinnen de stadsdichter fungeert:

 • hij/zij engageert zich om een artistiek en creatief project uit te werken i.s.m. het dichterscollectief Obsidiaan,
 • hij/zij is aanwezig op de jaarlijkse samenkomst van het dichtersnetwerk tijdens zijn stadsdichterschap en neemt hierbij een actieve rol op zich als ambassadeur van de poëzie;
 • hij/zij engageert zich om tijdens het stadsdichterschap deel te nemen aan de initiatieven om de literaire scene mee uit te werken in de stad Roeselare;              
 • hij/zij engageert zich om tijdens zijn stadsdichterschap 4 stadsgedichten te schrijven gelinkt aan de stad Roeselare, de inwoners, actuele ontwikkelingen of opvallende gebeurtenissen binnen de stad;
 • hij/zij engageert zich tijdens zijn stadsdichterschap 4 vertegenwoordigingsopdrachten te realiseren op vraag van het stadsbestuur;
 • hij/zij engageert zich om in samenwerking met het dichterscollectief de nieuwe potentiële kandidaten aan te duiden die Obsidiaan voorstelt aan het stadsbestuur.

 

Interesse?

Kruip in je pen en bezorg volgende gegevens via het specifieke webformulier: kandidaat stadsdichter 2024-2025.

Wat verwachten we van je bij je kandidaatstelling?

 • twee nieuwe gedichten waarbij een gedicht gelinkt is aan de stad Roeselare en een gedicht met een thema naar keuze
 • een omschrijving van je creatief-artistiek project op max. 1 A4 blad
 • je curriculum vitae met aandacht voor je afgelegde parcours in de poëziewereld
 • een overzicht van je publicaties
 • je link met de stad Roeselare
 • het uitspreken van je engagement om je in te schrijven in, samen te werken met en het verder uitbouwen van het dichtersnetwerk in Roeselare.

 

Kandidaturen, voorzien van de nodige documentatie (twee gedichten, project, cv, overzicht publicaties, link met de stad, uitspreken engagement), moeten ingediend worden via het specifieke webformulier op de website van de stad en dit uiterlijk op vrijdag 29 december 2023.

Deze oproep wordt ook bekend gemaakt via de digitale nieuwsbrief Cultuur #VANRSL en via de kanalen van de stadsdichter (www.stadsdichtervanrsl.be/) en van het dichterscollectief Obsidiaan (www.roer.me).

De uittredende stadsdichter Edward Hoornaert en het dichterscollectief Obsidiaan lezen anoniem de gedichten. De stad beoordeelt of de kandidaat aan de voorwaarden voldoet. Kom je in aanmerking, dan word je in de week van 8 januari 2024 uitgenodigd voor een gesprek.

Er wordt door de uittredende stadsdichter en het dichterscollectief een gemotiveerd advies gericht aan het stadsbestuur met een voorkeurslijst van potentiële kandidaten.

Bij aanvang van de poëzieweek, meer bepaald op donderdag 25 januari 2024, wordt tijdens een persmoment de nieuwe stadsdichter bekendgemaakt.

Huidige stadsdichter

Dichter Edward Hoornaert woont in Roeselare en heeft al een stevig parcours in de poëziewereld. Hij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en gedichten van zijn hand verschenen in diverse bloemlezingen. Hij is bezieler van het dichterscollectief Obsidiaan, zetelt in de redactie van het online poëziemagazine Roer en is initiatiefnemer van het vrij podium Roes! Beroepshalve is hij leraar Romaanse talen in Oostende. Hij heeft daarnaast een taalbureau dat individuele taaltrainingen aanbiedt. In zijn vrije tijd is hij actief als dichter en betrokken bij tal van poëzie-initiatieven.

Samenwerking met het dichterscollectief Obsidiaan

Edward Hoornaert wordt in zijn opdracht als stadsdichter ondersteund door Obsidiaan, een literaire vereniging én dichterscollectief dat zowel het poëzienetwerk rond de stadsdichter verder uitbouwt als de stadsdichter begeleidt bij zijn creatief en artistiek project. De samenwerking wordt geregeld via een protocol en vindt zijn bekroning in een jaarlijks netwerkmoment voor Nederlandstalige dichters in het Klein Seminarie. Om de twee jaar in casu tot eind 2023 zorgt Edward Hoornaert met zijn artistiek creatief project voor poëzie-impulsen in de stad.

Het dichterscollectief Obsidiaan krijgt drie opdrachten:

1. De uitbouw van een dichtersnetwerk

Het dichtersnetwerk groeit en vernieuwt zich onder impuls van het collectief Obsidiaan. Dit netwerk toont zich jaarlijks met publieksmomenten, waarvan altijd één samenkomt in het Klein Seminarie. Het is vanzelfsprekend dat Stad Roeselare aanknoopt bij de rol van het Klein Seminarie als sterke historische broedplaats van Vlaamse dichters zoals Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach, pure talenten die de Vlaamse taal en cultuur weer aanzien gaven.

Voor dichters van Vlaanderen en Nederland die deze plek kunnen ontdekken tijdens het jaarlijks netwerkevent is dit een prachtige en inspirerende locatie. Dit kader speelt een niet te onderschatten rol bij de dynamiek en de creativiteit van het netwerk van dichters.

De jaarlijkse uitreiking van de Gezelle- of Rodenbachpennen door het stadsbestuur in samenwerking met de stadsdichter en Obsidiaan is een mooie bekroning die Stad Roeselare aanbiedt aan literair en poëtisch talent.

2. Een tweejaarlijkse voordracht voor een nieuwe stadsdichter

Het stadsdichterschap functioneert binnen dit netwerk van dichters. De uittredende stadsdichter en het dichterscollectief gaan in overleg en stellen om de twee jaar de kandidaten die in aanmerking komen voor het nieuwe stadsdichterschap voor met een gemotiveerd verzoek aan het stadsbestuur. Daarvoor werd een procedure uitgewerkt.

3. De ondersteuning en begeleiding van de stadsdichter

Het dichterscollectief begeleidt de nieuwe stadsdichter in zijn opdrachten, door niet enkel een ondersteunend kader en netwerk aan te bieden, maar door ook samen het creatief artistiek project te realiseren.

Daarnaast geeft het dichterscollectief de stadsdichter een platform om zich als stadsdichter kenbaar te maken: het biedt een podium, het begeleidt het wordingsproces van de stadsgedichten en het stelt zijn netwerk ter beschikking.

Wat doet de stadsdichter?

De stadsdichter werkt in hoofdzaak een artistiek en creatief project uit, in samenwerking met het dichterscollectief. Hij ontwikkelt mee de literaire scene, schrijft onder meer vier stadsgedichten en vervult een vertegenwoordigersopdracht gelinkt aan Roeselare.

In 2021-2022 vierde Roeselare een Rodenbachjaar, met het ruime project Dichter bij Rodenbach. Daarom zette de stadsdichter tijdens de eerste periode van zijn stadsdichterschap volop in op de figuur van Albrecht Rodenbach. Op 7 november 2021 schaarde Edward Hoornaert 20 (internationale) dichters rond zich tijdens het poëzietrefmoment ‘In het land van Utopie’. Ze brachten allen een ode aan Albrecht Rodenbach, door aan de slag te gaan met zijn gedicht ‘Het land van Utopeia’. Dat gedicht vormt ook de basis voor het collectief stadsgedicht #VANRSL, waaraan het ruime publiek mocht meeschrijven.

In november 2022 ging het tweede poëzietrefmoment 'Buigen of barsten' door, dit maal rond Guido Gezelle.

De stadsdichter stelt zichzelf ook als missie verschillende kunstvormen met elkaar te verbinden. Onder het motto ‘Stadsdichter van RSL zoekt kunst’ zal hij dan ook proberen de kruisbestuiving tussen verschillende kunstvormen te bewerkstelligen en met het werk van andere (Roeselaarse) kunstenaars aan de slag te gaan.

Verder wil de stadsdichter onder meer via het project ‘een twee powezie’ de inwoners van Roeselare en in het bijzonder de Roeselaarse jeugd uitnodigen om creatief aan de slag te gaan met woorden en hun poëtische kleinoden met de buitenwereld te delen.

Bekijk ook:

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?