Fiscale attesten voor kinderopvang

Wat? 

Organiseert jouw Roeselaarse erkende vereniging opvangactiviteiten? Dan kan je aan de deelnemers een fiscaal attest bezorgen. Op deze manier kunnen ouders deze kost bij hun belastingsaangifte voegen.

Voorwaarden: 
 • Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen en dit voor kinderen beneden de 14 jaar of beneden de 21 jaar voor kinderen met een zware handicap.
 • Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.
Hoe? 

Als ouder kan je per kind een attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen.

De kinderopvang zal je voor 1 maart van het aanslagjaar een fiscaal attest bezorgen. Opgelet: vanaf inkomstenjaar 2022 is het afleveren van een nieuw modelattest verplicht.

In tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moeten vakken I en II worden ingevuld door dezelfde instantie, nl. de instantie die de opvang heeft gedaan. In vak I kunnen de opvanginstanties verklaren dat zij, naargelang het geval, de vergunning, erkenning, subsidie, … hebben ontvangen en van welke certificeringsinstantie ze dit hebben ontvangen.

 • Jeugdvereniging die in het jaar voordien structurele subsidies van de Stad ontvingen, kunnen op het modelattest aanduiden 'is vergund, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten'. 
 • Sport – en cultuurverenigingen kunnen op het modelattest aanduiden ‘is vergund, 
  erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare 
  besturen van de gemeenschappen of gewesten’ op voorwaarde dat: 
  • Deze vereniging het jaar voordien structurele subsidies van de Stad ontving.  
  • Een jeugdwerking omvat. 
  • Bovendien laat de Stad deze sport‐ en cultuurverenigingen enkel toe een fiscaal attest uit te reiken voor vrijetijdsactiviteiten die voldoen aan volgende voorwaarden
   • De activiteit voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de vigerende wetgeving aangaande belastingsvermindering voor kinderopvangkosten.
   • De vrijetijdsactiviteiten maken geen deel uit van de reguliere werking van de vereniging of andere activiteiten waarvoor lidgeld betaald wordt. De activiteiten waarvoor een fiscaal attest uitgereikt wordt betreffen extra activiteiten waarvoor extra betaald dient te worden. 
   • De activiteit wordt actief begeleid. De begeleider heeft als doel de deelnemers op een pedagogisch verantwoorde manier te ondersteunen in hun technische vaardigheden. 
   • De activiteit is voor iedereen toegankelijk, zij het onder bepaalde voorwaarden zoals het beschikken over bepaalde competenties.
 • Private organisaties  kunnen na uitdrukkelijke toestemming van de Stad op het modelattest aanduiden ‘is vergund, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten’ op voorwaarde dat:
  • De activiteit voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de vigerende wetgeving aangaande belastingsvermindering voor kinderopvangkosten.
  • De vrijetijdsactiviteiten maken geen deel uit van de reguliere werking van de vereniging of andere activiteiten waarvoor lidgeld betaald wordt. De activiteiten waarvoor een fiscaal attest uitgereikt wordt betreffen extra activiteiten waarvoor extra betaald dient te worden. 
  • De activiteit wordt actief begeleid. De begeleider heeft als doel de deelnemers op een pedagogisch verantwoorde manier te ondersteunen in hun technische vaardigheden. 
  • De activiteit is voor iedereen toegankelijk, zij het onder bepaalde voorwaarden zoals het beschikken over bepaalde competenties. 
Uitzonderingen: 

Het lidgeld van de vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost.
Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van verenigingen zoals bv. trainingen, tornooien, wedstrijden, stages, … niet in aanmerking komen, ook al worden daarvoor naast het lidgeld eventueel nog extra kosten aangerekend en/of gebeuren deze activiteiten in de schoolvakanties.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?