Aankondigingsborden plaatsen

Wat? 
Activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige aard of andere evenementen kunnen worden aangekondigd door het plaatsen van aankondigingsborden langs de openbare weg.
Voorwaarden: 

Algemene bepalingen

 • Aankondigingen van activiteiten of evenementen moeten zowel qua lay-out als qua tekst esthetisch verantwoord zijn.
 • Per aankondiging mag maximum 30 % van de beschikbare ruimte benut worden voor private handelspubliciteit.
   

Voorwaarden aanvraag

Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden langs de openbare weg moet ten minste 30 kalenderdagen op voorhand worden aangevraagd via het evenementenloket. Na beslissing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht.

Wanneer dergelijke bordjes op gewestwegen – Rijksweg, Meensesteenweg, Westlaan, Diksmuidsesteenweg (vanaf de Rijksweg), Noordlaan en Brugsesteenweg - worden geplaatst, moet toelating gevraagd worden bij het Gewest:
Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
District Pittem
Nijverheidsstraat 11
8740 Pittem

Na gunstig advies van de bevoegde overheid kan het college van burgemeester en schepenen toelating verlenen tot het tijdelijk aanbrengen van de aankondigingborden.

Voorwaarden opmaak

 • De tekst op het bordje mag uitsluitend een mededeling bevatten omtrent het tijdelijke evenement. 
 • De aankondigingborden mogen geen handelspubliciteit bevatten, noch een commercieel karakter vertonen.
 • De aankondigingborden mogen een maximale oppervlakte van A3-formaat  of 1248 cm² hebben.
 • Op de aankondigingborden moet de naam, adres, telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever (natuurlijk persoon) worden vermeld. Per aankondiging mag slechts één bordje worden gebruikt.
 • Als bij een teveel aan aanvragen het Roeselaars straatbeeld esthetisch in gevaar dreigt te komen, beslist het college van burgemeester en schepenen.
   

 Voorwaarden plaatsing

 • Aankondigingen mogen enkel langs deze stadswegen geplaatst worden.
 • Het plaatsen van visuele reclame is principieel verboden op de Grote Markt en op de ronde punten op het grondgebied van de stad.
 • De borden moeten op voldoende afstand van de rijbaan worden geplaatst, nl. minstens één meter van de rand van de weg en van kruispunten.
 • De borden mogen de zichtbaarheid niet hinderen.
 • De borden mogen niet vastgemaakt worden aan de beplanting of aan bomen, noch worden geplaatst in het openbaar groen of de bloemperken, noch aan de openbare verlichting, verkeersborden, signalisatie of brugleuningen.
 • De borden mogen niet onmiddellijk voor een woning geplaatst worden.
 • Het aantal borden wordt beperkt tot maximaal drie per straat.
 • De aanvrager neemt de nodige maatregelen om deze onder alle weersomstandigheden in goede staat te houden.
 • Alle verantwoordelijkheid berust bij de aanvrager.
 • Alle schade aan derden ten gevolge van de geplaatste aankondigingborden valt eveneens ten laste van de aanvrager.
   

 Voorwaarden opkuis

 • De aankondigingborden mogen ten vroegste 21 kalenderdagen voor de aangekondigde activiteit of het evenement worden geplaatst en moeten ten laatste drie dagen na het evenement worden weggenomen. 
 • Alle niet-rechtmatige geplaatste bordjes worden door de stadsdiensten weggenomen.
 • De verwijdering en eventuele vernietiging van de borden door de stadsdiensten gebeurt ten laste en op kosten van degene die ze geplaatst heeft of, indien die persoon onbekend is, ten laste van de opdrachtgever of de verantwoordelijke uitgever. Weggenomen bordjes worden niet teruggegeven en zijn onmiddellijk eigendom van de stad.
 • Dat is ook het geval wanneer de vergunde bordjes niet tijdig worden verwijderd of er te vroeg worden geplaatst.
x
Kan ik je helpen?