Aankondigingsborden plaatsen

Wat? 

Elk bord dat een aankondiging maakt van:

 • Een tijdelijk evenement of tijdelijke activiteit.
 • Dat uitsluitend van sociale, culturele, pedagogische, caritatieve, levensbeschouwelijke, sportieve of recreatieve aard is. Het gegeven dat het bord geplaatst wordt door een commerciële firma doet geen afbreuk van voormelde aard.
 • Dat plaatsvindt op het grondgebied van Roeselare of de buurgemeenten of voor wat aankondigingen betreft van pedagogische aard (bv. Infodagen hogescholen/universiteiten) op het grondgebied van Vlaanderen.
 • Dat geplaatst wordt op het openbaar domein langs openbare gemeentewegen.
Voorwaarden: 

Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden langs de openbare weg moet ten minste 30 kalenderdagen op voorhand worden aangevraagd via het evenementenloket. Na beslissing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht.

De plaatstingsmodaliteiten van voormelde borden is afhankelijk van de plaats waar deze worden gesteld en van het soort borden.

 • Langs gewestwegen:
  De plaatser volgt de reglementering zoals voorzien in het KB van 14 december 1959 of desgevallend de wijzigende bepaling zoals uitgevaardigd door de Vlaamse overheid.
   
 • Langs gemeentewegen en borden met een maximale oppervlakte van A3 formaat (1248 cm²):
  • De plaatser vraagt de plaatsing aan bij de stad via het evemenentenloket en mag enkel tot plaatsing overgaan nadat een toelating werd bekomen en enkel langs de straten zoals opgesomd in de toelating. De plaatsing is verboden in het kernwinkelgebied en op de ronde punten op het grondgebied van de stad. Het college kan hierop een uitzondering toestaan (voor evenementen) ter bevordering van het Roeselaars handelsgebeuren.
  • Het aantal borden wordt in elk geval beperkt tot drie per straat tenzij dit anders bepaald wordt in de toelating. Tot deze afwijking op de algemene regel kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd beslissen rekening houdende met de esthetiek in het straatbeeld en de hoeveelheid borden die op het gevraagde moment in totaliteit op het grondgebied staan of zullen staan.
    
 • Langs gemeentewegen en borden met een maximale oppervlakte van 7m²:
  • De plaatser vraagt de plaatsing aan bij de stad via het evenementenloket en mag enkel tot plaatsing overgaan nadat een toelating werd bekomen en enkel langs de straten zoals opgesomd in de toelating. De plaatsing is in elk geval verboden in het kernwinkelgebied in op de ronde punten het grondgebied van de stad.
  • Het aantal borden wordt in elk geval beperkt tot 10 voor het gehelde grondgebied van de stad tenzij dit anders bepaald wordt in de toelating. Tot deze afwijking op de algemene regel kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd beslissen rekening houdende met de esthetiek in het straatbeeld en de hoeveelheid borden die op het gevraagde moment in totaliteit op het grondgebied staan of zullen staan.

 Voorwaarden plaatsing

 • De borden vermelden de naam, adres, telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever (natuurlijk persoon).
 • De borden moeten op voldoende afstand van de rijbaan worden geplaatst, nl. minstens één meter van de rand van de weg en van kruispunten.
 • De borden mogen de zichtbaarheid voor weggebruikers niet hinderen en mogen meer algemeen het gebruik van de openbare weg voor alle weggebruikers op geen enkele wijze hinderen.
 • De borden mogen niet vastgemaakt worden aan de beplanting of aan bomen, noch worden geplaatst in het openbaar groen of de bloemperken, noch aan de openbare verlichting, verkeersborden, signalisatie of brugleuningen.
 • De borden mogen niet onmiddellijk voor een woning geplaatst worden.
 • De plaatser neemt de nodige maatregelen om deze onder alle weersomstandigheden in goede staat te houden.
 • Alle verantwoordelijkheid berust bij de plaatser en alle schade aan derden ten gevolge van de geplaatste aankondigingsborden valt eveneens ten laste van de plaatser.

 Voorwaarden opkuis

 • De aankondigingborden mogen ten vroegste 21 kalenderdagen voor de aangekondigde activiteit of het evenement worden geplaatst en moeten ten laatste drie dagen na het evenement worden weggenomen. 
 • Alle niet-rechtmatige geplaatste bordjes worden door de stadsdiensten weggenomen.
  • De verwijdering en eventuele vernietiging van de borden door de stadsdiensten gebeurt ten laste en op kosten van degene die ze geplaatst heeft of, indien die persoon onbekend is, ten laste van de opdrachtgever of de verantwoordelijke uitgever. Weggenomen bordjes worden niet teruggegeven en zijn onmiddellijk eigendom van de stad.
  • Dat is ook het geval wanneer de vergunde bordjes niet tijdig worden verwijderd of er te vroeg worden geplaatst.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?