Wilsverklaring inzake euthanasie

Wat? 

Je kan je wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij de dienst Burgerzaken.
Euthanasie betekent levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf. Je moet er dus zelf om vragen. Wanneer je bij bewustzijn bent, stelt er zich op dit vlak geen probleem. Maar hoe zit het met euthanasie wanneer je niet meer bij bewustzijn bent? In dat geval kan je voorafgaand een wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring geldt echter maar voor een beperkte situatie, namelijk wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt.

Wilsverkaring die werden afgelegd na 2 april 2020 zijn levenslang geldig. De wilsverklaringen die voor 2 april 2020 werden afgelegd zijn vijf jaar geldig. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om je wilsverklaring te laten registreren bij de dienst Burgerzaken.


Heb je hulp nodig bij het opstellen van een wilsverklaring neem dan contact op met LEIFpunt van Roeselare.
 
-Algemene dienstverlening: voormalig Moederhuis, Gasthuisstraat (vlak naast Handelsstraat 1), elke 2de en 4de woensdagvoormiddag van 9u tot 11u30 op afspraak via 0479 73 06 36
 
-Medisch advies levenseinde: 0471 83 90 10 (bereikbaar elke werkdag van 11u tot 12u).”

Voorwaarden: 

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • Opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier.
 • Opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar (indien afgelegd voor 2 april 2020) voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt.
 • Opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • De patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is.
 • De patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is.
 • Het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is.
 • Het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk.
 • De patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie.
 • Het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht.
 • De toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
Hoe? 
 • Je laat de wilsverklaring registreren bij de dienst Burgerzaken. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.
  Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden.
 • De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.
 • Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.
 • Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.
Wat meebrengen? 
 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.
Prijs? 
 • Gratis
Regelgeving: 
 • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie.
 • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken.
 • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.
 • Wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie, BS 23 maart 2020.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?